click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تجمع اعتراضی کارگران در سالروز تصويب قانون کار

   جمعی از کارگران تشکلهای بازنشستگی کارگری و جمعی از کارگران برخی از بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی در زير هوای بارانی مقابل مجلس تجمع کردند.

  بر اساس اين گزارش، تشکلهای بازنشستگی کارگری شهرری به دليل آنچه که عدم پرداخت حقوق و مزايا اعلام میکردند، و کارگران برخی از کارخانجات و بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی به دليل آن چه به خطر افتادن امنيت شغلی و بيکاری چند ماهه میخواندند، مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.

  همچنين به گزارش خبرآنلاين، نادر قاضی پور نايب رئيس فراکسيون کارگری امروز در تذکری با اشاره به حضور

  خانه : کارگران در گردادگرد مجلس و زير باران، از بی توجهی به حقوق کارگران از سوی دولت انتقاد کرد و گفت

  . ملت اميد مستضعفان است و به دولت هشدار می دهد. هرگونه عواقب اين موضوع بر عهده وزير کار است

  محمدرضا باهنر که در غياب لاريجانی رياست جلسه امروز را بر عهده داشت، تذکر وی را وارد ندانست و تاکيد کرد

  شما که رئيس : که اين مساله به موضوع در دستور کار مجلس ربطی ندارد. قاضی پور هم با عصبانيت به او گفت

  ! می شويد زور می گوييد! و می خواهيد نظرتان را به نمايندگان تحميل کنيد

  اين موضوع با انتقاد عليرضا محجوب در نطق امروزش مواجه شد. وی با بيان اينکه پس از پيروزی انقلاب، اولين

  در آن زمان ٩ وزير مسئول پيش نويس : خواسته کارگران تغيير نظام سرمايه داری حاکم بر قانون کار بود، گفت

  قانون کار شدند و سه بار هم مصوبه نهايی مجلس با شورای نگهبان رد و بدل شد و با نامه سرحدی زاده به مجمع

  . تشخيص مصلحت نظام ارجاع شد

  محجوب از حق اعتراض صنفی کارگران سخن گفت و با انتقاد به ناديده گرفتن موضوعاتی در قانون کار از جمله

  متاسفانه حق اعتراض کارگران گرفته : تعيين حداقل دستمزد و که مشروط به شرايط مختلفی شده است، ادامه داد

  شده و صدايشان خاموش است. ما انتظار داريم طرف مظلوم گرفته شود. هر تغييری در قانون کار بايد با هدف تامين

  حقوق کارگران باشد

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click