click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتصاب کارگران قطار شهری اهواز

  به گزارش فارس از اهواز، بيش از ۴٠٠ نفر از کارگران قطارشهری اهواز از صبح امروز ۶شهريوردر اعتراض به عدم

  پرداخت هفت ماه حقوق خود در محل دپو جنب فرودگاه اهواز تجمع کردند.

  به گزارش ايلنا اعتصاب اين کارگران از ديروزشنبه ۵شهريورشروع شده وامروزوارد دومين روز خود شده است.

  اين کارگران در گفتوگو با خبرنگار فارس از اهواز اظهار داشتند که از اسفند ماه سال گذشته حقوق و دستمزد خود را دريافت

  نکردهاند و وقتی اعتراض میکنند هم آنها را به اخراج تهديد میکنند و اجازه ديدار با مديران را به آنها نمیدهند.

  اين کارگران با بيان اينکه مسئولان وعده پرداخت نيمی از حقوق يک ماه را دادهاند که برای ما قابل قبول نيست، حداقل خواسته

  خود را پرداخت حقوق پنج ماه عنوان کردند و گفتند: تا زمانی که اين مبلغ را نگيريم به محل کار خود باز نمیگرديم.

  به گفته اين کارگران، با تاخير در پرداخت حقوق مشکلات زيادی گريبان آنها و خانوادههايشان را گرفته که با توجه به نزديکی

  عيد فطر اين مشکلات دو چندان شده است.

  کارگران متروی اهواز، عدم دريافت فيش حقوقی، مغاير بودن ليست بيمه با ميزان حقوق دريافتی، به روز نبودن قراردادها، عدم

  امکان استفاده از ساعات استراحت بين کار، اعمال نشدن اضافه حقوق و تبعيض بين کارگران بومی و غيربومی را از تخلفات

  پيمانکار خود (شرکت کيسون) عنوان کردند.

  يکی از مسئول شرکت کيسون و مديرعامل سازمان قطارشهری اهوازدررابطه با اعتصاب کارگران ومطالباتشان اظهارات ضد

  ونقيضی بشرح زيرداشتند:

  حلقه تنگ مشکلات مالی قطار شهری اهواز

  مجری طرح قطارشهری اهواز نيز در گفتوگو با خبرنگار فارس در اهواز، مطالبات کارگران را تاييد کرد و آن را ناشی از

  مشکلات مالی پروژه قطارشهری و عدم تخصيص اعتبارات دانست.

  بهرام محسنی با اشاره به مکاتباتی که با سازمان قطارشهری اهواز صورت گرفته افزود: در اين مکاتبات مبالغی که در اين

  پروژه هزينه شده اعلام و درخواست اعتبار کرديم که پروژه با توقف روبهرو نشود.

  وی با اشاره به اينکه در حال حاضر عمليات اجرايی در تمام ايستگاههای مترو تعطيل شده، اظهار داشت: سازمان قطارشهری

  پذيرفته که برای حل شدن مشکل حقوق کارگران يکميليارد تومان به شرکت کيسون (پيمانکار پروژه مترو) پرداخت کند که بر

  اين اساس به برخی از کارگران حقوق يک ماه و به بعضی ديگر کمتر از يک ماه پرداخت میشود؛ اما توان پرداخت حقوق

  چهار يا پنج ماه را نداريم.

  محسنی با بيان اينکه کارگران اين پروژه صادقانه و در شرايط سخت و گرما بدون تعطيلی کار میکنند، تصريح کرد: از ابتدای

  پروژه در سال ٨٧ تا کنون هميشه چهار ماه تاخير در حقوق کارگران بوده است اما تحمل تعويق شش ماهه در حقوق برای

  کارگران سخت است.

  به گفته وی، شرکت کيسون تا کنون ٨٠ ميليارد تومان در اين پروژه هزينه کرده است، اما تعهد بيش از اين از توان شرکت خارج است.

  اين مقام مسئول در شرکت کيسون: در سال گذشته ١٠٨ هزار مترمکعب بتنريزی، ٧ هزار و ۶٣٢ تن آرماتوربندی، ۵۴ هزار

  مترمربع قالببندی و ٢٣۴ هزار مترمکعب خاکبرداری انجام دادهايم که برای میلگرد حدود ٧ ميليارد تومان و سيمان مصرفی ٣

  ميليارد تومان هزينه داشته است اين در حاليست که خالص پرداختی به شرکت در اين مدت ١٢ ميليارد تومان بوده است.

  وی ادامه داد: با هدفمندی يارانهها هزينه تامين سوخت از ٧ ميليون تومان در ماه به ١۴٠ ميليون تومان و بهای برق در يک ماه

  به ٧۶ ميليون تومان رسيد علاوه بر اين دستگاههای حفار در هر يک کيلومتر ٢ ميليارد تومان مواد مصرفی لازم دارند به اين

  مبالغ بايد يک ميليارد و ٨٠٠ ميليون تومان هزينه ماهانه نيروی انسانی و خودروهای سبک را نيز اضافه کرد.

  مجری طرح قطار شهری اهواز مطالبات شرکت کيسون را از ابتدای پروژه تا آخر مرداد ماه ۶٠ ميليارد تومان عنوان کرد و

  گفت: برای سال جاری ٨٠ ميليارد تومان اعتبار برای متروی اهواز پيشبينی شده اما تا کنون اين اعتبار ابلاغ نشده است.

  محسنی با اشاره به اينکه يک هزار و ۴۵۵ نفر پرسنل قطارشهری اهواز است که ١٢ درصد آنها غيربومی هستند، تخلفات در

  زمينه فيش حقوقی، امضای قرارداد با کارگران، تهيه ليست بيمه و اضافه کار را رد کرد.

  * پيمانکار ناتوان در پرداختهاست

  مديرعامل سازمان قطارشهری اهواز اما مشکلات تاخير در پرداخت حقوق را ناشی از ناتوانی پيمانکار در اجرای تعهدات خود

  دانست و نه عدم تخصيص اعتبار.

  عباس هلاکويی تصريح کرد: درست است که اعتبارات مترو هر سال به طور کامل ابلاغ نشده اما نبايد باعث شود که پيمانکار

  (شرکت کيسون) از وظايف خود عدول کند.

  به گفته وی، در حال حاضر پيمانکار طلبی بابت پروژه ندارد و تمام صورت وضعيتها تا تير ماه پرداخت شده است.

  وی با بيان اينکه پيمانکار واقعيت را نمیگويد، تعداد پرسنل قطارشهری را کمتر از ميزان اعلام شده دانست و تصريح کرد: به

  نظر میرسد پيمانکار برای اينکه طلبی ندارد و میخواهد به پول برسد، قصد دارد از طريق کارگران فشار بياورد تا اعتباری

  جذب کند زيرا که اين پيمانکار مسائل مردم و مشکلات کارگران را به حساب نمیآورد.

  هلاکويی با تاکيد بر اينکه شرکت کيسون بر اساس نص صريح قرارداد، بهانهای برای توقف کار ندارد، گفت: پيمانکاران گمان

  میکنند با ادعا بسياری از مشکلات خود را میتوانند حل کنند؛ در حالی که اين پروژه فاينانس بوده و قرار نبود دولت به اين پروژه

  اعتبار بدهد و پيمانکار بايد تعهد خود را در تامين اعتبار انجام میداد، به اين معنی که پيمانکار نمیتواند ادعايی در مورد تخصيص

  اعتبار داشته باشد؛ از آن گذشته قرارداد اين پيمانکار طراحی، اجرا و بهره برداری است و قرارداد را شورای عالی اقتصاد تعيين میکند.

  وی ادعای پيمانکار مبنی بر طلب ۶٠ ميليارد تومانی از سازمان قطارشهری را، نادرست دانست و افزود: اين مبلغ بر اساس

  محاسبات پيمانکار است و از نظر ما صحت ندارد زيرا که بر اساس قرارداد پيمانکار شرکت کيسون بايد ١٠ درصد قرارداد

  معادل ١٠٠ ميليارد تومان در پروژه هزينه میکرد که تا کنون اينکار را انجام نداده و نه تنها سرمايه کافی در اين طرح هزينه

  نکرده بلکه اعتبارات اختصاص داده شده را صرف خريد ماشين آلات کرده است.

  مديرعامل سازمان قطارشهری اهواز با تاکيد بر عدم توانمندی شرکت کيسون در اجرای تعهدات، افزود: اين پيمانکار شايد به درد خانه سازی بخورد، اما انتخاب آن برای ساختن مترو مناسب نبود و چهار سال عقب ماندگی متروی اهواز از روند پروژه و ٣٢ درصد پيشرفت کاری اين مسئله را ثابت میکند

  دوشنبه ٧ شهريور ١٣٩٠

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click