click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  فریادهای کارگران جنوب

  ما جمعی از کارمندان شرکت پتروشیمی آبادان و از شرکت هاای زیهر مجموعه شرکت سرمایهه گذاری تامین اجتماعی (شستا)

  در ایهن نوشته کوتاه مجالی یهافتیم تا درد و دلی کوتاه با مردم آزاده ایهران داشته باشیم . تا شایهد از ایهن طریهق صدای ما به گوش. مسئولن هام رسیده و تا حدی به وضعیت ما رسیدگی کنند

  متاسفانه از زمان رفتن مدیهر عامل قبلی شرکت و روی کار آمدن مدیهر عامل جدیهد، فضای خفقان بر محل کار ما حاکم شده

  است . اکنون برخوردهاای تند از سوی مدیهریهت مجموعه و هامچنین تعدیهل بدون دلیل و منطق نیرو و حاکم شدن شدن جو ترس و اضطراب به خاطر تعدیهل نیرو، انگیزه و توان کار را از کارکنان ایهن مجموعه سلب کرده است

  از زمان روی کارآمدن مدیهریهت جدیهد، میزان حقوق و دستمزد دریهافتی کارکنان نیز به میزان قابل توجهی کاهاش یهافته و برخی از نیروهاا و سرمایهه هاای انسانی ایهن شرکت که تجربه هاای فراوانی در ایهن صنعت داشته اند، به بهانه کوچک شدن مجموعه و کم کردن هازیهنه هاا بی دلیل تعدیهل شده اند، در حالی که از سوی دیهگر شاهاد اضافه شدن نیروهاای جدیهد پس از تعدیهل آن نیروهاا هاستیم که قابلیت و توانایهی نیروهاای قبلی را ندارند نکته ای که جای بسی تأمل دارد

  متاسفانه، تا ایهن زمان، مکاتبات و تماس هاای مکرر با مجموعه هاای مربوطه و سایهر ارگان هاای ذی صلح در ایهن باره راه

  به جایهی نبرده و هار روز شاهاد بدتر شدن شرایهط ایهن مجموعه هاستیم . بنابرایهن با توجه به شرایهط نابسامان اقتصادی حاکم

  برجامعه و اوضاع نامناسب اشتغال، از مسئولن منصفی که هانوز در کشور خدمت می کنند ، تقاضا داریهم از تعدیهل هاای بی

  دلیل و منطق نیروی کار و فضای ظلم و خفقانی که برایهن شرکت حاکم شده است جلوگیری کنند تا از تضییع هار چه بیشتر

  .حقوق کارکنان تلشگر ایهن مجموعه جلوگیری شود

  والسلم

  جمعی از کارکنان شرکت پتروشیمی آبادان

   برگرفته از کلمه۱/۵/۱۳۹

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click