click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  مجمع عمومی اتحاديه آزاد کارگران ايران

  چهارمين مجمع عمومی اتحاديه آزاد کارگران ايران از ساعت ١٧ عصر روز جمعه ٢۴ تير ماه آغاز بکار کرد و در ساعت ١٨

  روز شنبه ٢۵ تير ماه به کار خود پايان داد. در اين مجمع که با شرکت نماينده های اعضا و تعدای از اعضا منفرد و دوستداران

  اتحاديه از مراکز کارگری استانهای تهران، کردستان، البرز، اصفهان و استان مرکزی برگزار شد مسئله طرح قطع يارانه ها،

  انجماد دستمزدها و ايجاد تغيير در قانون کار به تفصيل مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت. در اين مجمع که با هدف بررسی

  طرح قطع يارانه ها، انجماد دستمزدها و ايجاد تغيير در قانون کار و راه های ايستادگی کارگران در مقابل آنها برگزار شد به

  اتفاق آرا تصميمات زير اتخاذ شد:

  ١- از آنجا که پيش نويس تغييرات قانون کار فقط در اختيار کانونهای استانی شوراهای اسلامی کار گرفته است و کارگران ايران

  از مفاد آن هيچگونه اطلاعی ندارند اتحاديه يک بيانيه در مورد قانون کار منتشر خواهد کرد و با ضميمه کردن پيش نويس ارائه

  شده از سوی وزارت کار به آن، اقدام به پخش گسترده اين بيانيه در مراکز کارگری خواهد نمود و با تمام توان خواهد کوشيد با

  افشاگری در مورد پيش نويس تغييرات انجام شده در قانون کار، حساسيت لازم را در اين مورد در ميان کارگران در يک بعد

  سراسری ايجاد نمايد.

  ٢- مجمع عمومی، هيات مديره اتحاديه را ملزم به برداشتن قدمهای بعدی در اين مورد و دست بردن به کارهای عملی در سطح

  کارخانه ها و مراکز کارگری در يک بعد سراسری نمود و در اين رابطه رئوس اقدامات عملی را برای اجرا به هيات مديره

  ابلاغ کرد.

  ٣- مجمع بر همبستگی بيشتر اتحاديه با ساير تشکلها و نهادهای کارگری، بويژه سنديکای کارگران شرکت واحد تاکيد کرد و از

  مبارزات اين سنديکا و نقش آن در جنبش کارگری ايران تجليل به عمل آورد.

  ۴- مجمع بر ضرورت تلاش بيشتر برای حل و فصل معضلات مالی اتحاديه تاکيد و در اين مورد به بحث و تبادل نظر پرداخت و قراری را مصوب کرد که بر اساس آن اعضا اتحاديه در قالب شهرهای مختلف علاوه بر حق عضويت و کمکهای مالی تاکنونی برای امور جاری اتحاديه، ملزم به پرداخت مبلغی معين و ثابت بصورت ماهيانه به صندوق اتحاديه شدند تا بدين ترتيب توان مالی اتحاديه بصورت تثبيت شده تری افزايش پيدا کند. در اين رابطه شرکت کنندگان از نقاط مختلف کشور در مجمع در قالب شهرهای خود ميزان اين مبلغ را به مجمع اعلام کردند.

  ۵- مجمع بر ضرورت فعال کردن کميسيون"ُعليه بيکاری" که در اساسنامه اتحاديه قيد شده است تاکيد و راه های عملی فعال

  کردن اين کميسيون را بررسی نمود و امکانات لازم را در اختيار اين کميسيون قرار داد.

  ۶- مجمع برای توانمندتر شدن اتحاديه در برخی نقاط اقدام به انتخاب مسئولين اتحاديه در دو شهر مريوان و سقز گرفت و آقايان

  فرهادعرب زاده در شهر مريوان و طاها آزادی در شهر سقز را به عنوان مسئولين اتحاديه در اين شهرها انتخاب کرد.

  ٧- مجمع ضرورت افزايش تعداد اعضای هيات مديره اتحاديه را مورد بررسی قرار داد و تصميم به ورود ٢ نفر عضو علی

  البدل هيات مديره به ترکيب اصلی و افزودن شش نفر به کل اعضای هيات مديره گرفت

  برگرفتهخ از اتحاديه آزاد کارگران ايران / تیرماه 1390

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click