click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  کارگران ايران بردگان فراعنه مصر و امپراطوريهای دوران باستان نيستند

  کارگران ايران در طول سی سال گذشته و در دوره های قبل از آن هيچگاه از حقوق برسميت شناخته شده بينالمللی کارگران در ساير کشورها برخوردار تشکلی را برای دفاع از حقوق صنفی و اجتماعی خود داشتهاند و نه به عنوان فروشندگان نيروی کار دخالتی در چگونگی تعيين دستمزد و شرايط دستهجمعی، نه حق اعتصاب و نه برپايی تجمعات اعتراضی، هيچگاه بمثابه بخشی از شرايط روتين و جا افتاده زندگی اجتماعی کارگران ايران متحقق مانند دهه بيست و اوايل انقلاب ۵٧ کارگران ايران موفق به پيشبرد گوشههايی از مطالبات خود شدند اين امر اساساً ناشی از خلع قدرت سياسی متمرکز و نه نتيجه ساختار سياسی اجتماعی و اقتصادی حاکم بر ايران.

  اينها و بسياری ديگر از واقعيتهايی که بيانگر شرايط برده وار کارگران ايران است تماماً مسايلی هستند که هزاران صفحه در مورد آنها نوشته شده اما واقعيت اين است که امروز کارگران ايران در چنان شرايط جهنمی ايی قرار گرفتهاند که ابعاد بی حقوقی و ستم بر آنان بسيار فراتر از آن چهارچوبهايی همچون نبود برخی حقوق برسميت شناخته شده ين المللی کارگران قرار داد.

  همين ديروز بود که کرايه وسايل نقليه شهری را پس از گذشت سه ماه از افزايش آن در اوايل سال، بار ديگر بيش از دو برابر کردند و قرار زندگی ميليونها خانوار کارگری حذف کنند. اجاره بهای منازل مسکونی طی همين دو ماه گذشته از ٣٠ تا ۵٠ درصد، بسته به انصاف صاحبخانه انرژی تا سه چها ر برابر افزايش قيمت داشته اند و قرار است بزودی تمامی کالاهای اساسی زندگی با قيمتهای جديد و البته با قيمتهای چندين برابری همين يکسال پيش بود که دولت با عقب نشينی در برابر اعتصاب تجار و طلا فروشان، دريافت ٣ درصد ارزش افزوده را از محل در آمد معاملات بر دوش مصرف کنندگان انداخت و با اعمال آن بر روی کليه اقلام مصرفی موجود در جامعه از طلا و آهن تا مواد غذايی و مواد شوينده و آب چهار درصد در سال جديد، ميلياردها تومان از نان شب من کارگر تا آبی که می نوشم و لباسی که می پوشم را به جيب دستگاه عريض و طويلش پول از من کارگر به دليل زنده ماندنم، آب نوشيدنم، نان خوردنم و لباس پوشيدنم کرد.

  وضعيتی که در طول يکسال گذشته با اجرای طرح قطع يارانه ها بر شرايط زيست طبقه کارگر ايران تحميل شده است تنها محدود به اخذ پول از نان شب کارگران و مسيله بالا رفتن چندين برابری هزينههای حمل و نقل و خوراک و نوشاک و پوشاک و سر پناه و... نيست.

  هر کسی در اين مملکت جز کارگران مجاز است هر کاری که منافع اش ايجاب ميکند انجام بدهد. دولت مجاز است گران کند، تجار و طلا فروشان ميليونی و ميلياردی خود پرداخت ارزش افزوده به دولت را قبول نکنند، صاحبان وسايط نقليه درون شهری وبرون شهری ميتوانند برای جبران های خود را افزايش دهند. کارفرمايان و کارخانه داران مجازند بدليل افزايش قيمتهای حامل انرژی تعديل نيرو کنند و از گرده کارگران باقيمانده ميتوانند قيمتهای توليدات شان را برای حفظ سود خود افزايش دهند و در صورت عدم سودهی درب کارخانه های خود را تخته کنند و صدها و هزاران مالکين منازل مسکونی مجازند و ميتوانند بدليل تورم عمومی ناشی از اجرای طرح قطع يارانه ها اجاره بهای منزل مسکونی خود را تا ۵٠

  ميخواهد افزايش دهند و خلاصه همه کسانی که سودشان و فقط سودشان با اجرای طرح قطع يارانه ها دچار چالش شده است مجازند و ميتوانند شرايط کنند و اما ميليونها کارگر برای زنده ماندن و فقط برای بقای خود و خانواده هايشان حق ندارند خواهان افزايش دستمزدهای خود شوند و شرايط خود ميخواهند، اعمال نمايند.

  به موازات تحميل اين بی حقوقی مفرط بر کارگران ايران، بالا رفتن چندين برابری هزينههای زندگی بطور بی سابقه ای بر عمق و دامنه استيصال برای زنده ماندن افزوده است و همين امر به موازات خود ميدان و زمينههای لازم را برای کارفرمايان و صاحبان سرمايه جهت تحميل بردگی است. بطوريکه طی سال گذشته و بويژه از آغاز سال ٩٠ به اين سو قراردادهای موقت علاوه بر تمهيدی از سوی کارفرمايان برای اخراج وسيلهای بيش از پيش تعيين کننده و مهم برای زدن وبردن ميلياردها سود از قبال رنج و محنت ميليونها کارگری تبديل شده است که نان شب شان اوليه زندگی به بی سابقه ترين نحوی به گرو گرفته شده است. تحت اين شرايط صاحبان سرمايه بطور سيستماتيکی دستمزدهای کارگران را تا کارگران پيشاپيش اعلام ميکنند ما دستمزدها را سه ماه به سه ماه میپردازيم، اگر ميتوانيد تحت اين شرايط کار کنيد و تازه با قبول اين شرايط از سفته و چک طلب ميکنند و هيچ سياه برگه ای به نام قرارداد و غيره در اختيار آنان قرار نميدهند، تا هر ساعتی که بخواهند از کارگران کار ميکشند، بطور سيستماتيکی با عدم تمديد گاه به گاه قرارداد کارگران با سابقه و اخراج آنان، سايه ترس از عدم تمديد قرارداد را بر بالای سر ديگر اعتراض به عدم پرداخت دستمزد و تحميل ديگر شرايط برده وار صدايش در نيايد.

  برگرفته از اتحاديه آزاد کارگران ايران

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click