click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  پس از 25 روز مبارزه، پايان اعتصاب موفقيت آميز کارگران شرکت فولاد سازان کرج

   براساس خبر ارسالی، کارگران شرکت فولاد سازان، سازنده انواع

  مخزنها و سازه های پتروشيمی و نفت، پس از ٢۵ روز اعتصاب، موفق به دريافت حقوق معوقه خود شدند و بر سر کار خود

  بازگشتند.

  کارگران شرکت فولاد سازان بار ديگر با اتحاد و همبستگی و با ابزار اعتصاب، توانستند حقوق عقب افتاده ارديبهشت را دريافت

  کنند. اين در حالی است که حقوق برخی از کارمندان شرکت مذکور، چندين ماه است که پرداخت نشده است. زيرا که کارمندان

  اين شرکت، در اعتصاب های متوالی کارگران مشارکت نکرده اند و به همين خاطر از دريافت حقوق عقب افتاده خود محروم

  هستند. اين چندمين بار است که کارگران توانسته اند با اعتصاب به حقوق خود برسند. عليرغم اينکه اين شرکت از نظر توليد فعال بوده، اما همچنان دچار بحران مالی است و اين کشمکش بين کارگران و مديريت شرکت ادامه خواهد يافت.

  کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری ضمن حمايت از خواسته های شرکت فولاد سازان، بار ديگر خواستار

  پرداخت کليه ی حقوق های معوقه کارگران ايران می باشد.

  کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری ٢١ تير ١٣٩٠

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click