click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتراضات کارگری در تهران و قزوين

  تجمع اعتراضی کارگران نازنخ وفرنخ قزوين مقابل مجلس دراعتراض به عدم پرداخت ١۶ ماه حقوقشان

  کارگران شرکت نازنخ و فرنخ در اعتراض به عدم پرداخت حقوقشان برای دومين بار طی سال جاری مقابل مجلس تجمع کردند.

  فارس از تجمع اعتراضی امروز حدود ۵٠ نفر از کارگران شرکت نازنخ و فرنخ قزوين در اعتراض به عدم پرداخت ١۶ ماه از

  حقوقشان مقابل مجلس خبرداد.

  يکی از اين کارگران به خبرنگار فارس گفت که در حال حاضر ١۶ ماه است که حقوقمان را دريافت نکردهايم.

  وی با بيان اينکه شرکت نازنخ و فرنخ حدود ٧٠٠ کارگر دارد، افزود: نمیدانم چرا با وجود دستور مستقيم رئيس جمهور برای

  پرداخت حقوقمان مسئولان اقدامی انجام نمیدهند.

  وی همچنين اظهار داشت: ما سال گذشته ٩ بار مقابل مجلس تجمع کرديم و تجمع امروز ما نيز دومين تجمع طی سال جاری

  است.

  تجمع کارگران کارخانه نساجی تبد قزوين مقابل استانداری دراعتراض به عدم دريافت ٨ماه حقوق ومطالباتشان

  حدود ۴٠ تن از کارگران کارخانه نساجی تبد قزوين در اعتراض به عدم پرداخت مطالبات و حقوق خود مقابل استانداری قزوين

  تجمع کردند

  به گزارش اعتدال، اين کارگران با بيان اينکه حدود ٨ ماه است که حق و حقوق و پاداش خود را دريافت نکردهاند و هيچ کدام از

  وعدههای مسوولين کارخانه برای پرداخت حقوق و پاداششان محقق نشده از مسئولان استان خواستند به شکايتشان رسيدگی کنند.

  اين کارگران بدون در دست داشتن پارچه نوشته و سر دادن شعار؛ مقابل درب اصلی استانداری تجمع کرده و از استانداری

  خواستند مطالباتشان را پيگيری کند.

  گفته می شود کارخانه تبد پس از عيد نوروز تعطيل شده است و حدود ٢٣٠ کارگر اين کارخانه که بيشتر آنها در آستانه

  بازنشستگی قرار دارند؛ بلاتکليف هستند.

  کارخانه تبد از واحدهای توليدی قديمی نساجی در شهر صنعتی البرز در استان قزوين است.

  برگرفته از اخبار روز

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click