click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتصاب ۴٠٠ نفر از کارگران سد داريان پاوه

  کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری: بر اساس خبر دريافتی در تاريخ ٢۴ خرداد، کارگران شرکتهای سانا

  سهندآذر، ناوديس راه و آب نيرو در پروژهی سد داريان پاوه، برای دريافت حقوقهای معوقه، دست به اعتصاب زدند. کارفرمايان

  به اين کارگران که بيش از ۴٠٠ نفر میباشند، متعهد شدند که تا روز شنبه ٢٨ خرداد، همهی دستمزدهای معوقه آنها را

  میپردازند. در نتيجه اين وعده پيمانکاران، کارگران روز بعد بر سر کار بازگشتند و در انتظار روز شنبه میباشند و چنانچه،

  مشکلشان حل نشود، بار ديگر دست از کار خواهند کشيد.

  لازم به ذکر است که سد داريان پاوه از پروژههای بزرگ و در دست احداث منطقهغرب میباشد که کارگران آن، همواره

  دستمزدها و مزايایشان توسط کارفرمايان و شرکتهای پيمانکاری، به تعويق میافتد. اين اولين بار نيست که کارگران شاغل در

  سد داريان دست به اعتصاب زدهاند، بلکه بارها نسبت به شرايط کار و دريافت مطالباتشان، اعتراض نمودهاند. کارفرمايان و

  پيمانکاران در اين سد، با ديدهی تحقير به کارگران نگاه می کنند و حقوق و مزايای پرداختی به آنها، با ساير جاهای ديگر تفاوت

  داشته و با قوانين موجود کار و تعيين دستمزد رسمی همخوانی ندارد. اما به دليل بيکاری روزافزون در اين منطقه، نه تنها

  کارگران ساده، بلکه کارگران متخصص و فنی نيز ناچارند با دستمزد کمتری نسبت به ديگر مناطق ايران کار کنند.

  کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکلهای کارگری، ضمن پشتيبانی و حمايت از خواستهها و مطالبات کارگران سد داريان

  پاوه و پرداخت حقوقهای معوقه آنها، خواستار پرداخت دستمزد مکفی، بر اساس استاندارهای اوليه انسانی و امروزی زندگی، به

  همهی کارگران ايران میباشد.

  برگرفته از اخبار روز / ٢۶ خرداد ١٣٩٠

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click