click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن ويترين از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

   

   گزیده ی کوچــــــکی از اعتراض ها در اسفند ماه نود و پنج

  افزایش شصت و نه درصدی اعتراضات اجتماعی-کارگری در سه سال گذشته

  اعتصاب ها را سراسری کنیم

  حضور ده هزار نفری بازنشستگان لشگري و كشوري در تجمع اعتراضي

   

  يكي از فرهنگيان بازنشسته، در گفتگو با راديو ندا با اشاره به  حضور حدود ده هزار نفر از بازنشستگان لشگري و كشوري در تجمع اعتراضي 22 اسفند و با بيان اينكه '' همكاران واقعا ً حماسه آفريدند '' ، گفت : '' براي احقاق حق بايد برخاست! چون حق گرفتني است نه دادني.''

  بازنشستگان میگویند اگر خواستههای آنها اجرایی نشود هفته اول بعد از تعطیلات دوباره تجمع کرده و این تجمعات را بهصورت سلسلهوار ادامه خواهند داد.

  صبح روز یکشنبه22اسفند، بازنشستگان لشگری و کشوری سراسر کشور در مقابل ساختمان ریاست جمهوری در خیابان پاستور شرقی تجمع کردند. جمع زیادی از این بازنشستگان در این تجمع که در تهران مقابل نهاد ریاست جمهوری و در شهرهای دیگر مقابل سازمانهای بازنشستگی برگزار شد، خواستههای خود را همترازی حقوق شاغلین و بازنشستگان، کارآمد کردن خدمات بیمهای بازنشستگان و اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری عنوان کردند. برای برگزاری این تجمع از چند روز پیش در فضای مجازی، هماهنگی انجامشده بود.

  پروین اسفندیاری، معلم بازنشسته که در این تجمعات حضورداشته، در گفتوگو با همدلی، علت تجمع بازنشستگان را همسانسازی و همترازی حقوق بازنشستگان، میداند.

  او در پاسخ به این سوال که آیا بهجز معلمان بازنشستگان دیگر سازمانها و نهادها هم بودند، از ارتشیها و پرستاران، نام میبرد.

  اما اجرای ماده 109 قانون خدمات مدیریت کشوری با رعایت ماده 125، از اهداف این تجمع بود. ولی میرزا سیدی درباره این دو ماده میگوید مفاد ماده 109 و ماده 125 که در سالهای گذشته اجرا نشد؛ طبق تورم حدود 67/7 درصد قدرت خرید ما از سال 86 تا 93 پائین آمد.

  اما آیا این برای همه اقشار هست یا صرفاً بازنشستگان؟ میرزا سیدی توضیح میدهد که ماده 109 با توجه به شاخصهای زندگی در بودجه سالیانه با رعایت ماده 125 حقوق بازنشستگان باید افزایش پیدا کند.

  این قوانین اما از سال 86 یعنی تصویب قانون تا اکنون اجرایی نشده؛ پروین اسفندیاری با تائید این مطلب میگوید که قانون بوده ولی بهطور کامل اجرانشده و این چندمین تجمع بازنشستگان در ماههای اخیر است و فعلاً هم این قانون برای یک سال تمدید شد.

  به گفته میرزا سیدی این فقط در سال 95 هشتمین تجمعی است که برگزارشده و دستاوردش هم این بود که برای اولین بار، یک ردیف بودجه در برنامه ششم برای بازنشستگان کشوری و لشگری مشخصشده است.

  اسفندیاری در پاسخ به این سوال که تعداد شرکتکنندگان حدوداً چند نفر بوده میگوید: تعداد تجمعکنندگان، حدود 10 هزار نفر بیشتر بودند؛ البته لشگریان امروز سنگ تمام گذاشتند.

  ولی میرزا سیدی میگوید تجمعهای یکسال اخیر بیجواب نبوده و تاکنون سازمان برنامهوبودجه و همچنین تعدادی از نمایندگان به تجمعکنندگان پاسخ داده و قولهایی هم دادند، هرچند این قولها تا به الان عملی نشده است.در پایان تجمع چند نفر به نمایندگی از تجمعکنندگان داخل ساختمان ریاست جمهوری شده و با دکتر خلیلی جانشین نهاد ریاست جمهوری صحبت کردند. دکتر خلیلی به نمایندگان تجمعکنندگان قول داده که خواستههای آنها را به رئیسجمهوری منتقل کند.بازنشستگان میگویند اگر خواسته های آنها اجرایی نشود هفته اول بعد از تعطیلات دوباره تجمع کرده و این تجمعات را به صورت سلسله وار ادامه خواهند داد.

   

  تجمع کارگران بلبرینگ سازی تبریز

   

  اجتماع صنفی صبح امروز کارگران شرکت بلبرینگ سازی تبریز به همراه خانواده هایشان در اعتراض به مطالبات معوقه از محدوده کارخانه به مقابل ساختمان استانداری آذربایجان شرقی انتقال یافت.

  منابع خبری در این واحد تولیدی با اعلام این خبربه ایلنا گفتند ،در ادامه اعترضات نه روز گذشته کارگران بلبرینگ سازی تبریز در محدوده کارخانه ، ساعاتی قبل کارگران تصمیم گرفتنند به همراه خانواده هایشان برای رساندن صدای اعتراضشان اجتماع صنفی خودرا از محل کارخانه به مقابل ساختمان استانداری آذربایجان شرقی انتقال دهند.

  کارگران می گویند تا این لحظه از نتیجه اعتراضمان در مقابل استانداری نتیجه ای نگرفته ایم اما نمایندگان ما همچنان با مسئولین این نهاد دولتی در حال مذاکره هستند.

  گفتنی است بیش از 190کارگر کارخانه بلبرینگ سازی تبریز از روز دوشنبه16 اسفند ماه تاکنون با برپایی تجمع در محوطه این کارخانه خواستار پرداخت دست کم سه ماه حقوق معوقه و عیدی وپاداش پایان سال خود شدهاند.

   

  تجمع کارگران پیمانکاری پالایشگاه آبادان

   

  نزدیک به 80 کارگر پیمانی پالایشگاه آبادان صبح امروز در اعتراض به به تاخی افتادن دو ماه مزد و عیدی پایان سال از سوی پیمانکار مقابل درب ساختمان مرکزی پالایشگاه تجمع کردند.

  به گزارش ایلنا ،نزدیک به 80 کارگر پیمانی پالایشگاه آبادان صبح امروز (24 اسفند ماه) در اعتراض به به تاخیر افتادن دو ماه مزد و عیدی پایان سال از سوی پیمانکار مقابل درب ساختمان مرکزی پالایشگاه تجمع کردند.

  کارگران یاد شده که از طریق یک  شرکت پیمانکاری  در پالایشگاه آبادان مشغول به کار هستند مدعیاند دو ما مزد وعیدی خود را از پیمانکار طلبکارند به همین دلیل صبح امروز با تجمع  مقابل درب ساختمان مرکزی پالایشگاه آبادان خواستار پی گیری مطالبات  خود از کارفرمای اصلی شدند

  از قرار معلوم کارگران مورد نظر که در زمینه پرداخت حق بیمه ،مسکن و..دچار مشکل هستند می گویند حداقل  دستمزدی که به عنوان یک کارگر متخصص از پیمانکران دریافت می کنند کفاف زندگی ما را نمی دهد.

  این کارگران در توضیح ادعای خود گفته اند؛ بیشتر ما کارگر فنی هستی، ولی سقف دستمزد کارگران فنی و متخصص بین هشت میلیون تا 12 میلیون ریال است ولی پیمانکاردستمزد کارگر ساده را به ما پرداخت می کند همچنین  عناوین شغلی هر یک از ما کارگران متخصص در تامین اجتماعی به عنوان کارگر ساده ثبت شده است.

   

  تجمع کارگران اکیا خودرو مقابل ساختمان استانداری آذربایجان شرقی

   

  صبح امروز حدود 200 نفر از کارگران کارخانه خودرو سازی اکیا خودرو در اعتراض به تاخیر افتادن مطالبات مزدی خود مقابل ساختمان استانداری تبریز تجمع کردند.

  به گزارش ایلنا، صبح امروز حدود 200 نفر از کارگران کارخانه خودرو سازی اکیا خودرو در اعتراض به تاخیر افتادن مطالبات مزدی خود از شهرستان صوفیان برای تجمع در مقابل استانداری آذربایجان شرقی به شهر تبریز آمدند.

  به گفته منابع ایلنا، کارخانه اکیا خودرو در زمینه تولید اتوبوسهای درون شهری فعالیت دارد و کارگران آن مدعی هستند که طی یکسال گذشته حقوق نگرفته اند.

  گفتنی است همزمان با اجتماع صنفی صبح امروز کارگران آکیا خودرو، کارگران کارخانه بلبرینگ سازی تبریز نیز در اعتراض به تاخیر در پرداخت مطالبات مزدی خود مقابل ساختمان استانداری آذربایجان شرقی تجمع کرده بودند.

   

  تجمع اعتراضی کارگران خط لوله ی پالایشگاه گاز فراشبند با خانواده

   

  ظهرامروزجمعه27اسفندماه، کارگران خط لوله ی پالایشگاه گاز فراشبند باهمراهی خانواده در اعتراض به عدم پرداخت بموقع حقوق،عیدی ومطالبات دیگر، نداشتن قرار داد کاری،عدم ارائه فیش حقوقی و اخراج بدون دلیل کارگران دست به تجمع در مصلی فراشبند زدند.

  به گزارش منابع خبری محلی،این کارگران زحمت کش با بیان اینکه در محیط کار هیچگونه آرامش روحی نداریم و تمامی ماه ها باید با شکایت و تجمع حقوق خود را بگیریم گفتند: چند روز دیگر عید نوروز است و ما نیز هرکدام بیش از 700 الی 800 هزار تومان به مغازه ها بدهکاریم و دیگر کسی به ما قرض نمیدهد و پیمانکار نیز میخواهد با مقدار 500 الی 600 هزار تومان عیدی و سنوات ما را رد کند

   

  اعتصاب کارگران پروژه کارخانه فولاد زرند

   

  کارگران پروژه کارخانه فولاد زرند ایرانیان دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق از چند روز پیش دراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق دست به اعتصاب زدند.

  به گزارش منابع خبری محلی،بیش از 100 کارگر شرکت صلب سازه پروژه کارخانه فولاد زرند ایرانیان چهار تا هفت ماه حقوق طلبکار هستند.

  این کارگران از چند روز گذشته دست به اعتصاب زدند و تنها یک ماه حقوق به آنها پرداخت شد.

  درهمین رابطه کارگران گفتند:یک ماه حقوق جوابگوی نیاز ما کارگران در شب عید نیست.

  یکی از کارگران معترض اظهار داشت: حدود سه سال در این شرکت مشغول به کار هستم و عدم پرداخت به موقع حقوق مشکلاتی را برای ما و خانواده ما به وجود آورده است.

  یکی دیگر از این کارگران گفت: شب عید است و همه برای خانواده و فرزندان خرید دارند، دیگر هیچ کس به ما قرض نمیدهد و خجالت خانواده را داریم.

  یکی دیگر از کارگران این شرکت ابراز داشت: اگر کار پیمانکاری را به شرکتهای توانمند واگذار میکردند، ما کارگران با این مشکلات مواجه نمیشدیم.

  وی افزود: توان خرید را ندارم، خجالتزده مغازهدارانی هستم که از گذشته قرض گرفتم.

  یادآوری: پروژه کارخانه فولاد زرند ایرانیان در زمینی به مساحت 400 هکتار در هفت کیلومتری جاده زرند ـ کرمان قرار دارد .

  عملیات اجرایی این کارخانه از سال 91 با سرمایه گذاری 4 هزار میلیارد تومان از سوی شرکت مادر تخصصی توسعه معادن و صنایع معدنی خاورمیانه میدکو آغاز شده است.

   

  تجمع اعتراضی کارگران یکی از شرکت های زیرمجموعه مینا

   

  اخباروگزارشات کارگری:از چند روزپیش،کارگران یکی از شرکت های زیرمجموعه مپنا، ازپروژه های سیرجان بندرعباس اردکان که بیش ازیک سال حقوق خودرا دریافت نکرده اند،به تهران سفر کرده ودست به تجمع مقابل ساختمان شرکت واقع در خیابان آفریقاجنوبی،نبش کوچه ژوبین،روبروی سفارت بحرین زده اند.

  یادآوری: گروه مپنا به عنوان یک شرکت تولیدی، صنعتی و بازرگانی بینالمللی به همراه ۴۱ شرکت زیرمجموعه خود، در زمینه طراحی و احداث نیروگاههای حرارتی (بخار، گازی و سیکل ترکیبی) و همچنین اجرای پروژههای نفت و گاز و حمل و نقل ریلی و نیز در حوزه سرمایهگذاری خصوصی در این صنایع به صورت پیمانکار اجرایی کلید در دست (EPC) و سرمایهگذاری خصوصی (IPP) در سطح بازار ایران و منطقه فعالیت میکند.

   

  تجمع کارگران شهرداری بجنورد

   

  روز28اسفند برای چندمین بار،کارگران فضای سبز شهرداری بجنورد دراعتراض به عدم پرداخت2ماه حقوق وعیدی مقابل فرمانداری تجمع کردند.

  برپایه گزارشات منتشره،بیش از 300 نفر کارگر فضای سبزشهرداری بجنورد، طرف قرار داد با شرکت تمیزگل هستند که نیمی از این تعداد، به صورت ثابت در فعالیت های مختلف شهرداری به کار گرفته می شوند. نیمی از کارگران فضای سبز 15 تا 20 سال سابقه خدمت دارند اما هنوز وضعیت قراردادشان با شهرداریناروشناست.

  شهر بجنورد با دارا بودن 2 منطقه شهری و همچنین شهرداری مهر 211 هزار نفر جمعیت دارد.

   

   تجمع اعتراضی بازنشستگان هواپیمایی جمهوری اسلامی

   

  صبح امروز شنبه28اسفندماه،جمعی ازبازنشستگان هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(هما) دراعتراض به عدم پرداخت حقوق اسفند و عیدی مقابل ساختمان موسسه صندوق بازنشستگان این شرکت تجمع کردند.

  برپایه گزارشات منتشره،درحالی که دو روز به پایان سال باقیمانده است هنوز حقوق اسفندماه و عیدی کارکنان و بازنشستههای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پرداخت نشده است.

  شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران(ایران ایر) حدود 10 هزار بازنشسته و به همین میزان نیز کارمند دارد.

  با توجه به اینکه فردا و پسفردا (29 و 30 اسفند ماه) تعطیل است به نظر میرسد امید چندانی برای پرداخت حقوق بازنشستههای هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران نیست.

   

  تجمع اعتراضی نسبت به اخراج کارکنان بیمارستان شهر کتالم رامسر

   

  ظهر روزگذشته(25اسفند)،جمعی از کارکنان بیمارستان واهالی شهرکتالم رامسردراعتراض به اخراج 50نفر ازکارکنان وکادر درمانی دست به تجمع دراین بیمارستان زدند.

  مسؤولان ارشد شهرستانی در بیمارستان کتالم حضور نیافتهاند. مردم و کارکنان بیمارستان نیز از خروج دکتر صلواتی معاون اداری مالی دانشگاه آزاد جلوگیری میکنند و درب ورودی بیمارستان قفل شده است تا به گفته خودشان تکلیف این تصمیمات و کارکنان این مجموعه روشن شود.

  به گزارش منابع خبری محلی،در آستانه شب عید و فرا رسیدن ایام تعطیلات نوروزی، در شهرستانی گردشگری همچون رامسر حوالی ظهر روزگذشته دانشگاه آزاد تنکابن اقدام به اخراج 50نفرازکارکنان و کادر درمانی بیمارستان شهر کتالم در شهرستان رامسر کرده است.

  این تصمیم عملا به تعطیلی بیمارستان شهر کتالم خواهد انجامید.

  دکتر صلواتی معاون اداری مالی دانشگاه آزاد تنکابن که مسؤولیت اعلام این خبر را به پرسنل بیمارستان کتالم داشته است در جمع مردم و کارکنان بیمارستان کتالم، اظهار کرد:زیاندهی بیمارستان کتالم در سال حدو 2 میلیارد تومان است و همین امر باعث تعدیل نیرو شد.

  صلواتی تصریح کرد: ما یک مجموعهای در بیمارستان کتالم داریم که پرداخت حقوقشان در حد توانمان نیست.

  وی اعلام کرد: در حال حاضر تعدیل نیرو قرارداد معین با کارکنان بیمارستان کتالم است.

  صلواتی یادآور شد: تمام نیروهایی که در بیمارستان میمانند، پرسنل قدیمی در رشته خودشان هستند.

  در این بین شهروندی خطاب به دکتر صلواتی گفت: شما حتی درحال اخراج نیروهای قدیمی نیزهستید.

  دکتر صلواتی پاسخ داد: ما نیازسنجی کردیم.

  مجدداً یک شهروند دیگر اظهار کرد: بیمارستان کتالم نیاز لازم مردم منطقه کتالم و ساداتشهر است، نیاز دانشگاه آزاد تنکابن در برههای به داشتن بیمارستان بود و برای همین بیمارستان کتالم به اسم بیمارستان ثبت شد و الان دیگر نیازی به بیمارستان کتالم ندارد و برای همین در فکر تعدیل نیرو است.

   

  کارگران کارخانه روغن نباتی قو دست به تجمع زدند

   

  در حدود 100 نفر از کارگران کارخانه پارس قو تولید کنند روغن نباتی قو امروز در اعتراض به عدم پرداخت 2 ماه مزد و و واریز حق بیمه (دی و بهمن) 95 و عیدی مقابل شرکت نهان گل، سهم دار عمده کارخانه روغن نباتی قو تجمع کردهاند.

  جمعی از کارگران کارخانه پارس قو در تماسهای جداگانه به ایلنا گفتند که کارفرمای کارخانه پارس قو دستمزد دی و بهمن و عیدی سال 96 آنها که در حدود 230 نفر هستند را به صورت کامل پرداخت نکرده است. از این رو از حوالی ساعت 9 صبح مقابل شرکت نهان گل، سهم دار عمده کارخانه روغن نباتی قو تجمع کردهاند.

  این کارگران میگویند: کارفرما تنها برای تعدادی از کارگران مزد و مزایای دی ماه را واریز کرده است. عدم واریز 2 ماه حق بیمه هم موجب شده دفترچه بیمههای تامین اجتماعیمان تمدید یا تعویض نشود.

  تعداد کارگران کارخانه پارس قو که در تجمع امروز حضور دارند در حدود 100 نفر است. آنها تاکید دارند که کارفرما مطابق مصوبه کمیسون کارگری فرمانداری مکلف شده مطالبات مزدی تمامی آنها را تا 15 اسفند پرداخت کند اما حالا با گذشت بیش از 10 روز از این تاریخ کارفرما تنها مطالبات مزدی دی ماه تعدادی از کارگران را پرداخت کرده است.

  کارگران کارخانه همچنین میگویند نگران آن هستند که پرداخت دستمزد اسفند ماه آنان نیز با تاخیر انجام شود.

  کارگران کارخانه پارس قو در تجمع امروز یادآور شدهاند که باتوجه به کاهش قدرت خریدشان به علت سطح پایین دستمزدها انتظار دارند که در پایان سال کارفرما کلیه مطالبات مزدی آنان را پرداخت کند.

                                                                                                                          

  اعتصاب چهاروزه کارگران شهرداری بروجرد

   

  کارگران شهرداری بروجرد دراعتراض به عدم پرداخت6ماه حقوق وعیدی چهار روز دست از کار کشیدند.سرانجام پس از چهار روز یک ماه حقوق معوقه و عیدی به حساب آنها پرداخت شد.

  به گزارش منابع خبری محلی،رئیس شورای شهر بروجرد گفت: عیدی و یک ماه حقوق برای کارگران خدمات شهری و عمران شهرداری بروجرد واریز شد.

  محمد رضا معظمی رئیس شورای شهر بروجرد گفت: عیدی به همراه یک ماه حقوق معوقه کارگران شهرداری بروجرد به حساب کارگران واریز شده تا بخشی از مشکلات آنها حل شود.

   

  وی اضافه کرد: حدودا به حساب هر کارگر چهار میلیون تومان واریز شد و به زودی از درآمدهایی که داریم برای بخش دیگری از حقوق های معوقه پرداخت می شود.

  به گفته وی 900 میلیون از ارزش افزوده و 600 میلیون درآمد از بخشی دیگر وجود دارد که با برنامه ریزی این مبلغ به جای بخشی از معوقات کارگران شهرداری واریز می شود.

   

  کارگران کشتارگاه یاسوج، اعتراض به بخش خصوصی

   

  رییس جدید کشتارگاه صنعتی یاسوج در اقدامی جالب و از پیش تعیین شده تعدادی از نیروهای با سابقه ای قریب به 20 سال خدمت خود را تهدید به اخرج کرده و گفته است که در سال جدید دیگر به شما نیازی نداریم.

  به گزارش منابع خبری محلی،تعداد 11 نفر از نیروهای کشنارگاه صنعتی دام یاسوج نسبت به شرکت پشتیبانی امور دام یاسوج و این کشتار گاه اعتراض دارند.

  این 11 نفر که از نیروهای با سابقه بالای 20 سال هستند مورد تهدید رییس جدید کشتارگاه صنعتی یاسوج قرار گرفته اند و به آنها گفته شده که تنها تا اخر این ماه با شما قرار داد داریم.

  محمد شفیع دامیده یکی از این کارگران گفت: ما11 نفر از سال 92 به عنوان نیروی نگهبان و یک نفر به عنوان دامپزشک  در قالب نیروی شرکتی با قرار معین و حقوق و عیدی کارمندی مشغول به کار بودیم.

  وی ادامه داد: اما با واگذاری کشتارگاه صنعتی یاسوج در اسفند ماه سالجاری ما 12 نفر را از شرکت جدا و به بخش خصوصی فروختند و شخصی که کشتارگاه صنعتی به او واگذار شده است از هم اکنون اعلا کرده که در سال جدید نیازی به شما ندارم این درحالی است که کسانی که شرایطی مثل ما داشته اند و سابقه کمتر اما به عنوان نیروی دولت در شرکت پشتیبانی امور دام به کار گرفته شده اند.

  دامیده عنوان کرد: از سال 73 تا کنون مشغول به کار بودیم در سال 92 نامه ای به دیوان عدالت عالی نوشتیم که ما را از زیر نظر شرکت های خصوصی دربیاورند که زیر نظر پشتیبانی اموردام باشیم و نتیجه این شکایت این شد که شرکت پشتیبانی ملزم شد با ما  قرار داد مستقیم و سالانه ببندند این قرار داد سالانه تمدید می شد.

  وی ادامه داد: در دی ماه سالجاری اعلام کردند که کشتارگاه را به بخش خصوصی واگذار کنند که بعد از این اتفاق افرادی که شرایطی مثل ما داشتند را به کار گرفتند اما ما 12 نفر هم را به بخش خصوصی فروختند اعتراض کردیم که ما نیروی پشتیبانی هستیم چرا نیروی خدماتی را پذیرفتید اما ما که سابقه کاری بیشتری داریم و زیر نظر پشتیبانی هستیم که در جواب اعتراض ما گفتند کار آنها ادارای بوده و کار شما حراستی که این قابل قبول نیست و پارتی بازی کرده اند.

  دامیده عنوان کرد: لاهوتی مدیرعامل پشتیبانی امور دام است که مدت ها به دنبال واگذاری این شرکت بود تا اینکه سرانجام به بخش خصوصی واگذار کرد و حتی محسن نیکزاد صاحب جدید کشتارگاه رو در رو به لاهوتی گفت که من به هر شکلی که بخواهم با این 12 نفر کار می کنم اما ما که 23 سال در آنجا کار کرده ایم چرا باید اینگونه برخورد کنند.

  نیکزاد در همان جلسه که با لاهوتی داشت گفت هر کس را بخواهم به کار می گیرم و هر کس را نخواهم به کار نمی گیرم.

  لاهوتی بعد از اعتراض زیاد ما چند نفر گفت من تنها می توانم رو بندازم که شما را اخراج نکند در حالی که خودش ما را اخراج کرد و حالا گفته رو میزنم این فرد اخراجتان نکند باید گفت پس چرا خودت اخراج کردی.

  وی عنوان کرد : ما 12 نفر هستیم که هر پنج نفرمان بیش از 20 سال سابقه کار داریم یعنی از زمان کلنگ زنی کشتارگاه ما بوده ایم و بقیه نیز بیشتر از 15 سال سابقه کار دارند که با این سوابق کاری اینگونه با ما رفتار کرده اند.

  دامیده اظهار کرد: یکی از ما برادر شهید است و دو نفر جانباز و بقیه بسیچی هستند که دارند اینگونه بر خوردمی کنند.

  وی ادامه داد: بعد از واگذاری کشتارگاه که ما چند نفر را نیز فروخته بودند به ما گفتند که شما مشکلی ندارید و تا پنج سال می توانید ادامه دهید بعد گفتند تا یک سال و حالا نیز می گویند که تا پایان قرار دادتان که 29 اسفند است می توانید بمانید و ادامه قرار داد در دست نیکزد است که ما را به کار بگیرد یا نه.

  دامیده گفت: سال 92 که شکایت امور پشتیبانی دام استان را کردیم گفتند که تلافی می کنند و این کار را کردند و با بریدن نان زن و بچه مان تلافی کردند.

   

  نبرد برای بیمه شالیکاران

   

  شالهاي محلي را محکم دور کمرشان ميبندند؛ موقع کار بايد سه تا چهار ساعت با کمرهاي خميده توي آب باشند، شالها کمک ميکند تا کمردرد را کمتر احساس کنند. بعد از چند ساعت کار براي خوردن چاي و غذا به کنار زمين ميروند. توي آب، قصه زندگي هم را تعريف ميکنند. گاهي با صداي بلند ميخندند و گاهي با سرهاي رو بهآب، بغضشان را فرو ميخورند. شاليکاري در ايران با نام زنان گره خورده و شالیزارهای شمال کشور پر است از زناني که از جواني شاليکاري کردهاند. زنان بهتر و سريعتر از مردان کار ميکنند، براي همين است که صاحبان زمين ترجيح ميدهند کارگران زمينشان زن باشند تا مرد.

   اینجا به کارگر، نام یاور میدهند. صاحب زمین و شالیکاران همدیگر را یاور صدا میزنند. این نام از روزهایی که روستاییان کارگر نمیگرفتند و برای شالیکاری از همسایهها و خانواده کمک میگرفتند به یادگار مانده. روماتيسم، دردهاي مفصلي و تب شاليزار که هریک از آنها حداقل يکبار توي زندگي آن را تجربه کردهاند، از دردهايي است که شاليکاري براي اين زنان به ارمغان ميآورد. فرنگيسخانم، يکي از زنان شاليکار گيلاني ميگويد: همه ما از جواني شاليکاري ميکنيم. تا وقتي هم توان راه رفتن داريم، مجبور هستيم همين کار را ادامه دهيم. عمر کار ما خيلي کم است. زنان شاليکار در دوران کار به بيماريهاي زيادي مبتلا ميشوند. فرنگيس بابايي ميگويد: شاليکاري، يعني بيماري. هرکدام از ما از يک جايي به بعد، نيمي از درآمدمان را خرج دوا و درمان ميکنيم. بيمه نداريم و براي درمان يک سرماخوردگي ساده هم باید هزينه زيادي بدهيم. هزينه درمان زنان شاليکار، آنقدر زياد است که بسياري از آنها پس از ابتلا به اين بيماريها به جاي مراجعه به پزشک، خوددرماني را آغاز ميکنند. خوددرماني بعضي وقتها جواب ميدهد اما هميشه نه. همين چند سال پيش، معصومهخانم تب شاليزار گرفت، آنقدر نرفت دکتر که با همان درد مرد.

  فرنگيس بابايي، شاليکاري را از 15 سال پيش در رودسر شروع کرده، از همان روزها در زمين ديگران کار ميکرده و حالا هم هنوز همان وضعيت را دارد. او ميگويد: از روزهاي اولي که شاليکاري را شروع کردم، ميدانستم عاقبتش همين است؛ درد هزار تا هست و درمان يکي نيست. شوهرم چند سال پيش ازکارافتاده شد و نشست توي خانه، هفت بچه دارم که مجبورم به تنهايي خرج تحصيلشان را بدهم. به خدا سيرکردن شکمشان هم سخت است، چه برسد به اينکه هزينه مدرسه و تحصيل هم بدهم. فرنگيس خانم ميگويد چند سالي است که از طرف پسرش که او هم کارگري ميکند، بيمه تأميناجتماعي شده، چند دفترچه بيمه درماني دارند که هر وقت مريض ميشوند، هزينه دارو و درمانشان کمتر از بقيه است. از حقوق اما خبري نيست، فقط پسرش ميتواند حقوق بگيرد که او هم بعيد است بتواند در چند سال آينده حق بيمه را پرداخت کند. شوهرم که ازکارافتاده است، هيچوقت هم بيمه نبوده که حالا حقوق بگيرد، ما هم ميتوانيم بيمه شويم اما توانايي پرداخت حق بيمه را ندارم. او از شرايط سخت و طاقتفرساي شاليکاري ميگويد: هر روز صبح اول وقت ميرويم سر زمين، از همه زنان کارگر سني گذشته، جوانها ديگر وارد اين کار نميشوند، ما را ميبينند و ميدانند عاقبتشان چيست. هر کداممان يکجور دردي داريم، رماتيسم و آرتروز بين همه مشترک است. بهخاطر گل و آب سرد رماتيسم ميگيريم. چند ساعت بايد توي آب سرد کار کنيم. هوا هم که گرم ميشود، تب شاليزار ميآيد. عفونت، آدم را از پا مياندازد. اگر دوا و درمان نکنيم، خدا ميداند چه بلايي به سرمان ميآيد. زنان شاليکار، معمولا روي زمين ديگران کار ميکنند؛ آنطورکه فرنگيس خانم ميگويد: صاحبان زمين معمولا خودشان کار نميکنند و کارگر ميگيرند. کارگران روزانه 50 هزار تومان دستمزد ميگيرند، آنهم نه در تمام ايام سال بلکه تنها در ماههاي کاشت، داشت و برداشت. هر زميندار، کارگرانش را براي هر سهمرحله به خدمت ميگيرد. دستمزدها، گاهي روزانه و گاهي هرچند ماه يکبار از سوي کارفرما پرداخت ميشود.

  براساس آنچه فرنگيس بابايي، شاليکار رودسري ميگويد، شاليزارها در شمال کشور ديگر به شيوه سنتي گذشته اداره نميشوند. صاحبان زمين از خانواده و همسايه براي شاليکاري کمک نميگيرند و ترجيح ميدهند کارگراني را براي اين کار استخدام کنند. برخي از زمينداران، حتي ساکن منطقه نيستند و استخدام کارگر را هم به معتمدان خود در روستا سپردهاند. اين درحالي است که يکي از دلايل سازمان تأمين اجتماعي براي قرارندادن شاليکاران در ليست بيمهشدگان، نداشتن کارفرماست و باوجوداين، صاحبان زمين را موظف به پرداخت حق بيمه کارگران  نميکند.

  محسن ايزدخواه، کارشناس سازمان تأمين اجتماعي، درباره بيمه کشاورزان از طريق صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير ميگويد: سازمان تأمين اجتماعي، خود را موظف به بيمه کشاورزان نميداند. شاليکاران با وجود اينکه در دسته کارگران فصلي هم قرار ميگيرند اما بازهم تحت پوشش بيمهاي سازمان تأمين اجتماعي قرار نگرفتهاند. مسئوليت بيمه کشاورزان با صندوق بيمه روستاييان و عشاير است که متأسفانه اين صندوق نيز دربرابر کشاورزان، خود را مسئول نميداند.

  او درباره مشکلاتي که بر سر راه بيمه کشاورزان قرار دارد، ميگويد: يکي از مهمترين معضلات در اين بخش، اطلاعرساني است. بسياري از کشاورزان تمايل به بيمهشدن دارند اما صندوق بيمه روستاييان در اين چند سال آنقدر ضعيف عمل کرده که روستاييان اطلاعات کافي ندارند. علاوهبراين، باورهاي سنتي در ميان روستاييان ما هم باعث شده تا کمتر اهميت بيمه را درک کنند. ايزدخواه درباره بيمهنشدن کارگران شاليکار و ديگر کشاورزاني که در زمين کارفرما کار ميکنند، ميگويد: دراينزمينه خلأهاي قانوني وجود دارد و چون کارفرما، قراردادي با کارگر امضا نميکند نميتوان او را موظف يه پرداخت حق بيمه کرد. بااينحال، صندوق بيمه روستاييان نيز دراينزمينه توفيقي نداشته است. باوجود منابع مالي خوبي که در اختيار اين صندوق است، متأسفانه تاکنون بيمه کشاورزان بيشازپيش مورد بيمهري قرار گرفته است. رئيس سابق صندوق بيمه روستاييان و عشاير که عملکرد اين روزهاي صندوق را غيرقابل دفاع نميداند، ميگويد: زندگی همه ما در گروی کار کشاورزان است .آنها هر چه دارند را به جامعه میدهند، اما جامعه هیچ چیز برایشان ندارد. سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه روستاییان بر اساس

  لایحهای که خانه کشاورز در سالدر اختیار دولت قرار داد و در مجلس وقت نیز آن را به تصویب رساند، موظف شد تمامی روستاییان و عشایر را تحت پوشش بیمهای قرار دهد. هدف از این طرح، ایجاد رغبت در میان کشاورزان بود تا از مهاجرتهای بیسابقهآنها جلوگیری شود. مصوبهها درباره کشاورزان فقط در مرحله حرف باقی مانده، دولت بر اساس اصل 29 قانون اساسی موظف است آنها را تحت پوشش بیمهای قرار دهد اما سوءمدیریت در سازمانها شرایط را برای زندگی کشاورزان دشوار کرده است. مقصر اصلي دراينباره وزارت کار و رفاه اجتماعي است. متأسفانه در کشور ما قوانين به راحتي به فراموشي سپرده ميشود و هيچکس احساس مسئوليت نميکند. باوجود بودجهاي که بيش از نياز اين صندوق در اختيارش گذاشته ميشود اما صندوق بيمه روستاييان، هيأتمديره شايستهاي ندارد تا مشکلات روستاييان و عشاير را حل کند. ايزدخواه ادامه ميدهد: براساس قوانين، صندوق موظف است در صورتي که کشاورزان از کار افتاده شوند، بيمه بيکاري به آنها پرداخت کند. صندوق بيمه روستاييان و عشاير برخلاف تأمين اجتماعي، بيمه اختياري است. کشاورز خودش بايد حق بيمه را پرداخت کند؛ بهدليل هزينه بالاي حق بيمه به نسبت درآمد آنها بالاست و براي همين کشاورزان از بيمه استقبال نميکنند. باوجود تغيير سبک کشاورزي و استفاده از کارگران در زمين بهدليل بهروزنشدن قوانين، سازمان تأمين اجتماعي، حمايتي از اين کارگران نميکند.

   

  تجمع اعتراض آمیز کشاورزان فریدنی

   

  روزگذشته24اسفند،کشاورزان فریدنی در پی مصوبه شرکت آب منطقهای اصفهان مبنی بر نصف شدن حقآبه آنها در مقابل فرمانداری این شهرستان تجمع کردند.

  به گزارش 25اسفندفارس ، 80 نفر از کشاورزان فریدنی در پی نصف شدن حقآبه خود توسط شرکت آب منطقهای اصفهان، مقابل فرمانداری فریدن تجمع اعتراضی برگزار کردند.

  کشاورزان در این تجمع نصف کردن این حقآبه را نابودی بخش کشاورزی فریدن دانستند و معتقد بودند نصف کردن آب مصرفی کشاورزان در منطقه فریدن زمانی رخ میدهد که اکثریت مردم این شهرستان  از طریق این بخش امرار معاش میکنند و این امر موجب خواهد شد تا بسیاری از مردم این شهرستان دچار مشکل بشوند و مشکلات بسیاری برای منطقه رخ دهد.

  کشاورزان معتقد بودند آب منطقهای بهتر است به جای اینکه حقآبه کشاورزان را نصف کنند، چاههای غیرمجاز را شناسایی و آنها را پلمپ کند این فشار در ابتدا نباید به منطقه محروم فریدن وارد شود چراکه کشاورزان این شهرستان با مسائل و مشکلات متعددی دست و پنجه نرم میکنند و این باعث نابودی کشاورزی و بیکاری کشاورزان فریدن میشود.

  معترضان معتقد بودند قانونی که اخیراً در این باره در مجلس مصوب شده است باید برای مناطقی مانند شهرستان فریدن تعدیل شود چراکه کشاورزان این شهرستان تنها 4 ماه در سال بنا بر شرایط خاص جوی امکان کشاورزی دارند و این در حالی است که در بیشتر مناطق کشور امکان کشاورزی در 4 فصل وجود دارد و مجلس باید این قانون را تعدیل کند.

  شنیدهها حاکی است که این مصوبه دارای 15 بند است که بند آخر آن نصف کردن حقآبه کشاورزان است و این در حالی است که شرکت آب منطقهای استان بدون توجه به 14 مورد دیگر، دستور به اجرای آخرین راهکار داده است و بر اجرای این طرح در منطقه فریدن تأکید داشته است.

  در همین راستا پس از حضور کشاورزان در مقابل فرمانداری فریدن، معاون فرماندار این شهرستان آنها را به خویشتنداری دعوت و از آنها برای برگزاری یک جلسه در سالن اجتماعات فرمانداری فریدن دعوت کرد.

  بدیع زمانی پس از استماع کامل موارد مطرح شده از سوی کشاورزان، به آنها وعده داد تمامی موارد به مسؤولان مربوطه در استان انتقال داده شود و از مسؤولان آب منطقهای در شهرستان خواست تا پس از بررسی کامل جزئیات مشکلات کشاورزان شهرستان در استان، نصف کردن حقآبه را به حالت تعلیق در آورند

   

  تجمع کارگران پیمانکاری آذرخاک

   

  بامداد امروز شماری از کارگران شرکت پیمانکاری آذرخاک در اعتراض به تسویه نشدن معوقات مزدی خود دست به تجمع اعتراضی زدند

  به گزارش منابع خبری از کنگان، بامداد امروز شماری از کارگرانی که تا سال 91 از طریق شرکت پیمانکاری آذرخاک در فاز 13 کنگان مشغول کاربودند، در اعتراض به باقی ماندن معوقات مزدی خود تجمع کردند.

  سایر کارگرانی که صبح امروز برای رفتن به محل کار خود فاز 13 کنگان متوجه این اجتماع صنفی اعتراضی شده بودند، میگویند: از قرار معلوم، این کارگران معترض حدود 15  نفر میشوند که تا سه سال پیش در استخدام شرکت آذرخاک از شرکت های زیرمجموعه پتروپایدار ایرانیان بودند.

  به نقل از این کارگران عنوان میشود: در سال 91 و به دنبال خلع ید شرکت پیمانکاری که در استخدام آن بودند رابطه کاری آنها متوقف میشود اما هنوز بابت مطالبات مزدی آن دوران با آنها تسویه حسابی صورت نگرفته است.

  به گفته این کارگران در مدت این چهار سال هیچ مقام کارفرمایی حاضر نشده است تا پاسخگوی مطالبات برزمین مانده آنها بشود و به همین دلیل آنها صبح امروز با تجمع در مقابل ورودی محوطه کارفرمای اصلی خواستار رسیدگی به معوقات 4 ساله خود شدند

   

  اعتراض صنفی کارگران سیمان صوفیان

   

  کارگران کارخانه سیمان صوفیان برای دومین روز متوالی در محوطه کارخانه تجمع کردند.

  منابع کارگری ایلنا در این واحد تولیدی خبر دادند، صبح امروز بیش از 250 نفر از کارگران سیمان صوفیان در آذربایجان شرقی بار دیگر تجمعهای اعتراضی خود را در محوطه کارخانه از سر گرفتند.

  به نقل از کارگران سیمان صوفیان گفته میشود که مشکل اصلی این واحد صنعتی به تاخیر افتادن عیدی وپاداش پایان سال و دیرکرد در پرداخت برخی مزایای مزدی همانند پایه سنواتی وتجمیع سنواتی است.

  همچنین براساس اطلاعاتی که از سوی این منابع گزارش شده است کارفرما از سال 92 تجمیع سنواتی مارا لحاظ نکرده واز ابتدای سال جاری پایه سنواتی ما افزایش پیدا نکرده است.

   

  اعتصاب کارگران خشمگین شهرداری بروجرد

   

  روز23اسفند برای سومین روزمتوالی کارگران خشمگین شهرداری بروجرد دراعتراض به عدم پرداخت به اعتصابشان ادامه دادند ومقابل شهرداری تجمع کردند و هیمن امر سبب شده تا زباله ها جمع آوری نشود و در سطح شهر و معابر رها شوند.

  امروز پیمانکاری از شهرداری با یک خودرو تلاش داشت تا زباله ها را جمع آوری کند که این کار منجر به درگیری بین کارگران شهرداری و پیمانکار شد و شیشه های ماشین پیمانکار شکسته شد.

  به گزارش منابع خبری محلی،2 شب است زباله های معابر شهری در بروجرد جمع نشده و بوی تعفن و انباشت زباله ها، شهر را بسیار زشت کرده است، کارگران از روز اول تجمع هشدار دادند که تا حقوق معوقه و عیدی آنها پرداخت نشود کار نمی کنند.

  انباشت زباله ها در کوچه ها و خیابان ها و همچنین جدول های پر از زباله این روزها به اوج خود رسیده به طوری که با تردد از هر کوچه و خیابان حجم وسیعی از زباله ها دیده می شود.

  زباله های رها شده در معابر شهری سبب شده تا حیوانات موذی در کوچه ها و خیابان ها با پاره کردن آنها زباله ها را پخش کنند.

  برخی محلات شهر بروجرد از جمله بلوار امام ، خیابان راهنمایی و کوچه پس کوچه های خیابانهای قدغون از زباله انباشت شده است.

  در این دقیقه نود که تنها یک هفته تا رسیدن نوروز باقی مانده هیچ یک از افراد شورای شهر و شهردار برای پرداخت حقوق و عیدی اقدامی نکرده و حتی تماس با آنها غیر ممکن شده است.

  در ادامه تجمعات کارگران شهرداری و دست کشیدن از کار که منجر به انباشت زباله ها شده بود، پیمانکاری از شهرداری با یک خودرو تلاش داشت تا زباله ها را جمع آوری کند که این کار منجر به درگیری بین کارگران شهرداری و پیمانکار شد و شیشه های ماشین پیمانکار شکسته شد.

   

   جمع اعتراضی مهندسان کشاورزی استان کرمانشاه

   

  صبح روز23اسفند، حدود 50 نفر از جمع 300 نفری مهندسین جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در اعتراض به بلاتکلیفیشان برای استخدام طی چند سال گذشته در مقابل وزارت جهاد کشاورزی تجمع کردند.

  به گزارش منابع خبری محلی، تجمعکنندگان صبح امروز در مقابل وزارت جهاد کشاورزی جمع شده و پلاکاردهایی با عناوینبقا حق ماست، بیکاری مهندسین کشاورزی تا کی و....اعتراض خود را نسبت به بلاتکلیفی چند ساله اعلام کردند.

  یکی از معترضان درمورد وضعیت خود و دلیل اعتراض گفت: از سال 87 حدود 300 نفر از فارغالتحصیلان مقطع لیسانس و فوقلیسانس کشاورزی در استان کرمانشاه در پروژههای نظارت به کار گرفته شدهاند که با آنها قرارداد یک ساله، بدون بیمه و با حقوق یک میلیون تومان منعقد شده است.

  یکی دیگر از تجمعکنندگان گفت: جالب است که قرار بود 10 هزار نفر در وزرات جهاد کشاورزی جذب شوند که از این تعداد 300 نفر هم به استان کرمانشاه سهمیه نرسیده و ظاهراً به جای جذب مهندسین کشاورزی در این استان سهمیه را در بخشهای دیگر هزینهکردهاند.

  به گفته یکی دیگر از تجمعکنندگان در استانهای دیگر از جمله استان ایلام فردی با 30 روز فعالیت جذب و استخدام شده است اما ما با 52 ماه سابقه فعالیت در وزارتخانه هم بلاتکلیفهستیم و هم بیکار شدهایم و چگونه است دولت به راحتی چشمش را روی مهندسین کشاورزی میبندند.

   

   

  تجمع اعتراضآميز بازنشستگان همدان مقابل استانداری

   

  روزگذشته22اسفند،جمعي از بازنشستگان در اعتراض به عدم همسانسازي حقوقها مقابل استانداري همدان تجمع كردند و خواسته آنها اين بود قبل از آغاز سال 96 همسانسازي حقوقها انجام شود.

  به گزارش 22اسفندفارس،ظهرروز22اسفند، جمعی از کارمندان ادارات و دستگاههای مختلف استان در اعتراض به عدم همسانسازی حقوقها مقابل استانداری تجمع اعتراضآمیز برگزار کردند.

  یکی از معترضان با بیان اینکه کارمندان به منظور همسانسازی حقوق کارمندان بازنشسته با سایر ادارات تجمع کردهاند،اظهار کرد: فردی همچون من ماهیانه یکمیلیون و 300 هزار تومان حقوق دریافت میکند اما فرد دیگر همتراز و همرده ما در سایر ادارات بیش از 2 میلیون تومان دریافتی دارند.

  وی با تأکید بر اینکه این اعتراض یک اعتراض صنفی است،گفت: ما درخواست همسانسازی همه حقوقها را داریم و اگر گوش شنوایی باشد بهتر است؛ یک بار هم در سراسر کشور مقابل اداره بازنشستگی تجمع صورت گرفت.

  معترضان حقوق دریافتی کنونی کارمندان معترض را حقوق ناچیزی در مقابل حقوقهای نجومی دانست و بیان کرد: ما حقوق نجومی نمیخواهیم فقط حق و حقوق ما را بدهند که امور زندگیمان را بگذرانیم که البته تاکنون کسی پاسخگو نبوده است.

  یکی دیگر از معترضان با بیان اینکه هزینههای بازنشستگان نیز بیشتر از نیروهای شاغل است، افزود: با توجه به اینکه بازنشستگان با زندگی عیالواری و هزینههای جاری، هزینههای بیشتری دارند که باید در پرداخت حقوقها نیز به این مورد توجه شود.

  معترضان با تأکید بر اینکه این اعتراضات در سراسر کشور از سوی بازنشستگان صورت گرفته است، تصریح کردند: خواستار تعیین وضعیت همسانسازی حقوقها قبل از آغاز سال هستیم؛ حداقل حقوقهای ما را به 2 میلیون تومان برسانند.

  یکی از معترضان با بیان اینکه برای بازنشستگان هیچ گونه بیمهای وجود ندارد، ادامه داد: باید بیمه کارآمد برای بازنشستگان وجود داشته باشد.

  یکی از نمایندگان بازنشستگان معترض که برای صحبت وارد استانداری شده بود در جمع معترضان حاضر شد و اظهار کرد: قرار بر این شد درخواست مکتوبی به دبیرخانه ارائه شود تا این درخواست به استاندار برای ارائه به تهران داده شود.

  وی با بیان اینکه ضعفهای درونی وجود دارد که در جلسه خصوصی با حضور اعضا بیان خواهد شد، گفت: متأسفانه مسؤول بازرسی بدنی استانداری را برای رسیدگی به این اعتراض مأمور کرده بودند در حالی که این موضوع ربطی به حیطه کار این فرد نداشت.

  این نماینده معترضان با اشاره به عدم پاسخگویی هیچ یک از مسؤولان استانداری در این خصوص، بیان کرد: این کار به تمسخر گرفتن معترضان و تحقیر بازنشستگان است.

  وی با بیان اینکه اختصاص بودجه به گونهای شده که هرکس فریاد بیشتری میزند بودجه بیشتری میگیرد، افزود: اختصاص بودجه در راستای اولویتبندی واقعی و قانونی نیست.

  یکی از معترضان با تأکید بر اینکه بازنشستگان کسی را برای حمایت ندارند، تصریح کرد: بازنشستهای که وضعیت مشخصی ندارد و مشخص نیست که آیا سال آینده باشد یا نباشد با او اینگونه رفتار میکنند.

  یکی دیگر از معترضان گفت: برای حقوقهای 24 میلیون تومانی بودجه دارند اما برای بازنشستگان بیچاره بودجه ندارند.

   

  اعتراض پرستاران مشهد

   

  رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد و شهرستانهای تابعه با بیان اینکه تاکنون معوقات(کارانه) ۱۳ ماهه پرستاران مشهدی (از اسفند سال گذشته) پرداخت نشده است، افزود: اضافهکار پرستاران(حدود ۵۰ درصد کارانه) ماهانه پرداخت شده است اما کارانه از اسفند سال پیش پرداخت نشده است.

  بنابه گزارشات رسانه ای شده بتاریخ23اسفند،دکتر سیدرضا مظلوم با اشاره به پیگیری این سازمان برای پردخات معوقات پرستاری اظهار کرد: احتمالاً اعتباری در چند روز اخیر به حساب دانشگاه علوم پزشکی مشهد از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی واریز شده است.

  وی با اشاره به قول مساعد رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد مبنی بر پرداخت معوقات پرستاری تا پیش از پایان سال خاطرنشان کرد: طبق آنچه که در پرداخت مبتنی بر عملکرد وجود دارد ایجاد انگیزه و جاذبههای تشویقی برای پرستاران ضروری است که برای رسیدن به این هدف باید کارانهها بلافاصله پرداخت تا انگیزهای برای کار بیشتر و با کیفیت پرستاران باشد.

  رئیس هیئت مدیره نظام پرستاری مشهد و شهرستانهای تابعه تأخیر در پرداخت معوقات را عاملی برای بیانگیزگی برای پرستاران برشمرد.

   

   تجمع اعتراضی متقاضیان مسکن مهرشهرپردیس

   

  روز23اسفند،جمعی از متقاضیان مسکن شهر پردیس با تجمع مقابل سازمان بازرسی خواستار رسیدگی به مشکلات افتتاح و تحویل واحدهای خود شده اند.

  به گزارش23اسفندتسنیم،در حالی قرار است فردا هزار واحد مکسن مهر پردیس به بهره برداری برسد که تعدادی از متقاضیان مسکن مهر با تجمع مقابل سازمان بازرسی خواستار رسیدگی به مشکلات افتتاح و تحویل واحدهای خود شدند.

  قرار است فردا طی مراسمی با حضور قائم مقام وزیر راه 1000 واحد مسکن مهر فاز 8 افتتاح شود که شامل 600 واحد محله سبلان و 400 واحد محله سهند است.

  علاوه بر این واحدها تندیس امیرکبیر، بلوار غربی امیرکبیر، مسجد محله سبلان، دو مرکز آموزشی، یک باب کلانتری و بوستان بنفشه محله سلبلان نیز افتتاح خواهد شد.

  این در حالی است که هم اکنون تعدادی از متقاضیان مسکن شهر پردیس با تجمع مقابل سازمان بازرسی خواستار رسیدگی به مشکلات افتتاح و تحویل واحدهای خود شده اند.

   

   تجمع اهالی زهک  مقابل فرمانداری

   

   صبح روز23اسفند،در اعتراض به قریب به 60روز تعطیلی معبر مرزی شاهگل زهک، جمعی از مرزنشینان این شهرستان در مقابل درب فرمانداری برگزار شد.

  به گزارش منابع خبری محلی، در این تجمع که همزمان با برپایی شورای تامین این شهرستان انجام شد، مرزنشینان خواستار بازگشایی مجدد معبر مرزی شاهگل شدند که از دی ماه امسال بسته شده است.

  این معبر عامل تامین معیشت بیش از 3هزار خانوار می باشد که متاسفانه علیرغم پیگیری انجام شده و مشکلات عدیده مردم برای تامین معیشت خود با توجه به خشکسالی ها، این معبر همچنان بسته مانده است.

  بعد از شورای تامین تجمع کنندگان علیرغم اینکه قانع نشده بودند محل را ترک کردند.

  سرپرست معبر مرزی شاهگل شهرستان زهک در این زمینه گقت: موضوع اصلی برگزاری شورای تامین امروز، معبر مرزی شاهگل و رفع انسداد آن بوده است.

  وی با بیان اینکه این معبر باعث تامین معیشت بیش از 3هزار خانواده مرزنشین می شده، افزود: متاسفانه این معبر، به دلیل عدم هماهنگی دستگاه های دولتی وعدم همکاری مناسب مرزبانی از دی ماه امسال بسته مانده است.

  وی ادامه داد: در شورای تامین امروز مقرر شده است تا این معبر از امشب بازگشایی شود و تبادل کالای کوله بری در منطقه انجام شود.

  این مقام مسئول بیان کرد: این موضوع را به مرزنشینان تجمع کننده اعلام کرده ایم و امیدواریم که این مشکل رفع شود.

   

   اعتراض کارگران پیمانکاری اداره برق گیلان

   

  جمعی از کارگران پیمانکاری اداره برق گیلان طی نامه ای سرگشاده اعتراضاتشان را نسبت به جوابیه مدیر روابط عمومی اداره برق گیلان* در خصوص جان باختن محمود شاد کام  کارگرسیم بان گیلانی براثرحادثه درحین کاراعلام داشتند.

  بنابه گزارشات منتشره درنامه این کارگران معترض با امضای-جمعی از کارکنان پیمان کار اداره برق گیلان-آمده است:

  قبل از هر چیز جناب حکمت به جای شانه خالی کردن، مسولیت اداره برق در خصوص فوت یک کارگر زحمت کش که اولین نبوده و آخرین هم نیست را قبول کنید.

  تاسیسات برق استان اکثرا فرسوده بوده و تقریبا مربوط به اوایل انقلاب می باشد و اکثرا چوبی یا بتونی اسقاط هستند. هنوز از همان تیر ها برای کابلهای خود نگهدار جدید استفاده میشود که برای این کابلها تعیین نشده است و باید تیر برق های جدید نصب شود.

  به گفته روابط عمومی اداره برق، از تعمیر کابلهای برق در روز جمعه خبر نداشته است! آیا میشود یک کارگر بدون هماهنگی وخود سرانه تعویض کابل کند؟ معمولا قبل از انجام پروژه مهندسین شما از کار بازدید می کنند غیر از این است؟

  آیا شما نیروی استخدام برای کار سیم بانی را جزو نیروی اداره برق نمی دانید؟

  لااقل پیام تسلیت خشک خالی از خانواده مرحوم می کردید نه اینکه به زخمشان نمک بپاشید.

  بارها مشاهده شده که کارگر اداره برق فوت شده ولی اداره برق کارگر را به بی احتیاطی متهم می کند که باعث شرم ساری می باشد. بی احتیاطی از بی مسئولیتی مسئولان است.

  این کارگر در روزهای بوران برف امسال در شرایط سخت بدون استراحت در ترمیم شبکه برق کمک می کرد تا شما تکذیبیه صادر کنید که شرایط خوب است. وما شاهد بودیم که سه شبانه روز به منزل مراجعه نکرده بود. از بچه 4 ساله این کارگر شرم نمی کنید؟

  جالب این جاست که تیر برق از پایین شکست و تابلوی تبلیغاتی بر روی تیر نصب میباشد! کارگر چگونه می توانست بی احتیاطی کرده باشد؟

  در پایان به خانواده شهیدکارگر محمود شادکام تسلیت عرض مینماییم.

  *توضیح شرکت توزیع نیروی برق گیلان درباره سقوط مامور اداره ی برق از تیربرق و آخرین وضعیت وی

  مشخص نیست چرا مامور برق بدون در نظر گرفتن موارد ایمنی بالای تیربرق فرسوده رفته بود که ابتدا خودش و سپس تیر برق سقوط کرد.

  حوالی ساعت ۱۰:۴۵دقیقه صبح روز20اسفند جمعه ساکنان کوچه مهربان در محدوده بازارچه سبزهمیدان رشت با صدای مهیب سقوط و سپس فریادهای کمک چند نفر به کوچه رفتند.

  کمی بعد آنها مشاهده کردند مردی حدود ۳۵ ساله که در حال تعمیر کابل تیر برق قدیمی کوچه بود به دلایل نامعلوم به پایین سقوط کرده و ثانیههایی بعد اتفاق دلخراش دیگری هم بوقوع پیوست و تیر برق بروی مرد سقوط کرده افتاد.

  یک شاهد عینی در این ارتباط گفت اتصالات تیربرق بروی شکم مامور تعمیر برق فرود آمد و اهالی تصور کردند او جانش را از دست داده است.

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click