click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  گردهمایی چندباره ی کارگران مخابرات

   کارگزاران و رانندگان قراردادی شرکت مخابرات استان همدان در اعتراض به کم شدن حقوق ماهيانه خود برای دومين بار در سال جاری اقدام به برپايی يک تجمع اعتراض آميز در مقابل ساختمان مرکزی اين شرکت كردند. به گزارش ايلنا، كارگران حاضر در اين تجمع، علت اين اقدام اعتراضی را كاهش حقوق و مزايای ماهيانه خود عنوان میكنند. يکی از کارگزاران شرکت مخابرات در دفاتر خدمات روستايی، در اين باره به خبرنگار ايلنا گفت: طی چند سال گذشته که با اين شرکت همکاری داشته ايم

  هرساله مسئولين شرکت به بهانههای مختلف اقدام به کم كردن حقوق و مزايای کارکنان كرده اند. اين كارگر افزود: در تازهترين اقدام، قرارداد ما به سطح پاره وقت تنزل پيدا كرده و کارگزاران روستايی به ازای هر ۴ ساعت کار در روز حقوق دريافت میکنند که اين مسئله باتوجه به تورم موجود، ما را در تامين معاش خانوادههای خود با مشكل مواجه كرده است. همچنين يکی از رانندگان که تحت قرارداد با شرکت مخابرات مشغول کار است دراين خصوص گفت: طی ٣ سال گذشته شرکت مخابرات اقدام به استفاده از رانندگان بخش خصوص كرده که طی اين مدت با وجود افزايش ساليانه نرخ کرايه، مسئولين شرکت مخابرات هربار حقوق و مزايايی که به رانندگان طرف قرارداد تعلق میگيرد را کمتر میكنند. به گفته اين كارگر در حال حاضر کرايه دريافتی از اين رانندگان نصف کرايه رانندگان اتومبيل آژانسها است و اين درحاليست که رانندگان از هيچگونه

  حقوق ازقبيل اضافه کار، سنوات، عيدی و... بهرهمند نيستند

  جنبش راه سبز / : ٠٣ آبان ١٣٩١

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click