click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  يورش گارد ويژه به خانواده ها و مردم تجمع کننده

  ده ها نفر از خانواده ها و مردم تهران برای نجات جان ١٠ زندانی که ساعتی ديگر قصد دارند حکم ضد بشری فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران بنابه گزارشات رسيده به اعدام آنها را به اجرا در آورند مقابل کاخ آخوند علی خامنه ای در پاستورتجمع کرده اند و خواستار متوقف کردن حکم اعدام عزيزانشان هستند.

  خانواده ها و تعداد زيادی از مردم که مقابل کاخ آخوند علی خامنه ای تجمع کرده بودند يکی از مسئولين کاخ خامنه ای برای فريب به آنها اعلام کرد که دادستان تهران مقابل زندان اوين منتظر خانواده ها می باشد که در مورد متوقف کردن حکم اعدام با آنها صحبت کند. خانواده ها به حرف اين فرد اعتماد کردند و همراه با مردم و پيوستن تعداد ديگری از مردم به آنها بسوی زندان اوين حرکت کردند پس از تجمع جمعيت گسترده که ده ها نفر تخمين زده می شود نيروهای گارد ويژه و انتظامی ولی فقيه آخوند علی خامنه ای بسوی تجمع کنندگان يورش بردند و با عربده کشی و برخوردهای وحشيانه تعدادی از مردم را متفرق کردند.اما خانواده ها و حاضرين همچنان مقابل زندان اوين شکنجه گاه و کشتارگاه ولی فقيه تجمع کرده اند و خواستار متوقف کردن حکم جنايتکارانه و ضد بشری اعدام هستند.

  درحال حاضر ده ها ماشين مملو از نيروهای و موتورسوارهای ولی فقيه جعمعيت حاضررا احاطه کرده اند. ١٠ زندانی زندان قزل حصار روز چهارشنبه ١٩ مهر ماه از سالنهای ٢،١ و ٣ واحد ٢ زندان قزل حصار برای اجرای حکم اعدام به سلولها انفرادی بند ٢۴٠ منتقل شدند و از آن تاريخ تا به امروز خانواده های آنها از وضعيت و شرايط عزيزانشان در بی خبری مطلق قرار داشتند. تا اينکه امروز به آنها آخرين ملاقات جهت اجرای حکم ضدبشری اعدام داده شد. فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران، اصرار آخوند علی خامنه ای بر اعدام زندانيان سياسی و اعدام های گروهی را به عنوان جنايت عليه بشريت محکوم می کند و از دبير کل ملل متحد ،کميسر عالی حقوق بشر و ساير مراجع بين المللی خواستار ارجاع پرونده جنايت عليه بشريت رژيم ولی فقيه آخوند علی خامنه ای به مراجع قضايی بين المللی جهت محاکمه اين جنايتکاران عليه بشريت می باشد.

  فعالين حقوق بشر و دمکراسی در ايران / اول آبان ١٣٩١

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click