click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  گردهمایی کاميون داران در اعتراض به مصوبه دولت

   تعدادی از رانندگان خودروهای سنگين در اعتراض به مصوبه هيأت دولت مبنی بر ممنوعيت تردد خودروهای سنگين با عمر بيش از

  بيست سال، در برابر مجلس تجمع کردند.

  سايت خانه ملت گزارش داد: نزديک به بيست نفر از رانندگان خودروهای سنگين و نيمه سنگين در اعتراض به توقيف خودروهايشان از سوی راهنمايی و رانندگی امروز يکشنبه ٢۶ آذر ماه در برابر ساختمان مجلس تجمع کردند. تجمع کنندگان با بيان اينکه همه آنها برگه معاينه فنی برای خودروهای خود دريافت کردهاند، گفتند: هيأت دولت تصويب کرده است که خودروهای با عمر بيش از بيست سال حق تردد در کلانشهرها را ندارند و در نتيجه مأموران راهنمايی و رانندگی به استناد اين مصوبه، اجازه تردد در تهران و هشت کلانشهر ديگر کشور را به آنها نمیدهند.

  اين افراد همچنين با بيان اينکه بيشتر آنها خودروهای خود را اقساطی خريدهاند و در نتيجه فروشنده تا پايان اقساط، سند را به نام خريدار نمیزند، افزودند: هيچ يک از رانندگان توان خريد اقساطی لوزام يدکی ماشينهای خود به دليل نداشتن سند و نيز خريد نقدی به دليل گرانی کالاها را ندارند.

  يکی از آنها با بيان اينکه در زمان جنگ با همين خودروی فرسودهای که هماکنون پليس راهنمايی و رانندگی آن را متوقف کرده، تسليحات و مهمات جابهجا میکرده و خود نيز سابقه جانبازی دارد، تأکيد کرد: دولت با اجرايی نکردن تبصره ١٣ قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مديريت سوخت مصوب ١٣٨۶ امکان دريافت تسهيلات ارزانقيمت را از آنها گرفته است.

  يک راننده مينیبوس با بيان اينکه تسهيلاتی که هماکنون بانکها برای تعويض خودروهای فرسوده در اختيار  دارندگان اين دسته از خودروها قرار میدهد، بسيار سنگين است، تصريح کرد: وامهايی که به ما پيشنهاد شده است، با سود بالای بيست درصد و اقساط ماهيانه سه ميليون تومان است که هيچ يک از رانندگان توان بازپرداخت آنها را ندارند.

  هرانا /  27 آذر 1391

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click