click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  گردهمایی ۴٠٠ نفره کارگران دربست کار

  به قرار نگرفتن حرفهٔ داربست کاران تهرانی در اعتراض تجمع ۴٠٠ نفری نماينده کارگران داربست کار شهر تهران از

  خبر داد. داربست بندی در ليست بيمهٔ سازمان تامين اجتماعی محسن ابراهيمزاده در اين باره به ايلنا گفت: روز گذشته ۴٠٠ کارگر داربست کار در حسينيه علی اکبر واقع در ميدان رسالت شهر تهران در اعتراض به قرار نگرفتن حرفهٔ داربست بندی در ليست بيمهٔ سازمان تامين اجتماعی تجمع کردند.

  بيمه سازمان تامين اجتماعی در حالی برای ١۶ حرفهٔ مختلف کارگران ساختمانی تعريف شده است که اين بيمه به کارگران. داربست کار که خطرناکترين حرفه ساختمانی را بر عهده دارند تعلق نمیگيرد وی در ادامه تصريح کرد: کارگران نقاش، گچ کار، سنگ کار، آرماتور بند، جوشکار، کاشی کار، سفت کار، لوله کش و حتی نقشه بردار از بيمهٔ سازمان تامين اجتماعی بهرهمند میشوند اما کارگران داربست کار که در معرض انواع آسيبها قرار دارند مشمول بيمه نمیشوند.

  اين فعال کارگری با اشاره به شايع بودن آسيبهايی همچون ضربهٔ مغزی و قطع نخاع در ميان کارگران داربست کار، بيان کرد: اين حرفهٔ ساختمانی ، سالانه نزديک به ١٠٠ نفر کشته و ٢٠٠ الی ٣٠٠ نفر مصدوم به جای میگذارد. بسياری از کسانی که در گذشته قطع نخاع شده، امروز خانه نشين شدهاند و در حالی که بيمه نيستند بايد معيشت زندگی خود و خانوادهشان را بگذرانند. نماينده کارگران داربست کار شهر تهران در پايان با تاکيد بر قصور سازمان تامين اجتماعی در قرار نگرفتن کارگران داربست کار در ليست حرفه های ساختمانی که بيمه به آنها قرار میگيرد گفت: سازمان تامين اجتماعی میبايست درخواست کارگران داربست کار مبنی بر تعلق گرفتن بيمه به آنان را به هيئت دولت انتقال دهد. اين حرفه در صورتی در ليست بيمهٔ سازمان تامين اجتماعی قرار میگيرد که هيئت دولت آن را تصويب کند.

  اخبار روز /  ٢۵ آذر ١٣٩١

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click