click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  مقام ارشد اقتصادی مجلس: ۶٠ تا ٧٠ درصد کارخانه های کشور تعطيل شده اند

  نايب رئيس کميسيون اقتصادی مجلس از تعطيلی ۶٠ تا ٧٠ درصد کارخانههای کشور خبر داد و گفت مابقی کارخانههای در حال فعاليت نيز در رکود به سر میبرند. همزمان يک فعال کارگری نسبت به تغييرات يكسويه در قوانينی كه با زندگی كارگران رکود حالت ارتباط مستقيم دارد، "در اين برهه زمانی که بسياری از کارگران و واحدهای توليدی بدليل سياستهای غلط دولت دچار مشکل شدهاند"، هشدار داد.

  روحالله بيگی ٬ نايب رئيس کميسيون اقتصادی مجلس از تعطيلی ۶٠ تا ٧٠ درصد کارخانهها در ، زندگی نيوز به گزارش به سر میبرند و بنده اخبار موثقی از رکود کشور خبر داد و گفت مابقی کارخانههای در حال فعاليت نيز در حالت کارخانجات بسياری از استانها از جمله آذربايجان شرقی، غربی، فارس، اردبيل و تهران دارم که به حالت تعطيلی درآمدهاند.

  را عامل اصلی اين شرايط عنوان کرده و افزوده اين سياستهای اقتصادی دولت به گزارش ديگربان، اين نماينده مجلس رفتن ميلياردها تومان و بدبخت شدن دهها خانواده شده است. هدر سياستها باعث در صورت عدم رسيدگی بههنگام مسئولان مربوطه، شهرکهای : عضو فراکسيون روحانيون مجلس هشدار داده است . صنعتی کشور به زودی تعطيل میشوند و اين به معنای يک فاجعه اساسی خواهد بود

  کارخانههای بزرگ توليدی در آستانه نابودی هستند و بر اين اساس هر روز شاهد افزايش تعداد بيکاران : بيگی افزوده است . جامعه هستيم

  در سالهای اخير گزارشهای متعددی از تعطيلی دهها کارخانه و کارگاه و بيکاری هزاران نفر در ايران منتشر شده و دامنه اين تعطيلیها به مرز بحران رسيده است.

  همزمان يک فعال کارگری در اهواز نسبت به تغييرات يكسويه در قوانينی كه با زندگی كارگران ارتباط مستقيم دارد، در اين برهه زمانی که بسياری از کارگران و واحدهای توليدی بدليل سياستهای غلط دولت دچار مشکل شدهاند، هشدار داد.

  به گزارش ايلنا، آقايار حسينی، دبير خانه كارگر اهواز با انتقاد از مفاد پيشنويس لوايح اصلاحی قوانين کار و تامين اجتماعی به ايلنا گفت: طی ساهای اخير سياستها و تصميمات غير کارشناسانه در حوزه کار و تامين اجتماعی باعث وارد آمدن بيشترين صدمات به كارگران شده است.

  اين فعال كارگری با اشاره به برخی اقدامات بیمنطق دولت که در سالهای گذشته باعث افزايش مشکلات کارگری شده است، افزود: طرح وامهای اشتغالزايی بنگاههای زود بازده، خروج کارگاههای زير ده، پنج و سه نفر از قانون کار و همچنين عدم افزايش دستمزد به تناسب نرخ تورم تبعاتی بجز کاهش ميزان خريد و بروز مشکلات حقوقی و ناامنی شغلی كارگران به همراه نداشته است.

  حسينی اضافه کرد: رواج قرار دادهای موقت و سفيد امضاء کار که امنيت شغلی کارگران را سلب كرده است نمونهٔ بارز ديگری از ضرباتی است که بر پيکره جامعه کارگری وارد آمده است.

  دبير خانه كارگر اهواز نظارت ناصحيح متوليان حوزه کار و تامين اجتماعی را يکی از مهمترين عومل بروز مشکلات اقتصادی و امنيت شغلی کارگران دانست و اظهار داشت: دولت در بخش اقتصادی با واردات بیرويه محصولاتی که در داخل نيز توليد میشوند و همچنين با اجرای طرح حذف يارانههای واحدهای توليدی باعث رکود بازار داخلی و افزايش مشکلات بخش توليد شد كه اين روند اكنون منجر به تعطيلی بسياری از واحدهای توليدی و بيكاری كارگران شده است.

  به گفته اين فعال کارگری در چنين شرايط حساسی که نرخ بيکاری و تورم در حال افزايش است، با وجود تحريمهايی که غرب بر کشور ما تحميل کرده است، تهيه لايحه تغيير قوانين به زيان كارگران باعث خشنودی دشمنان كشور میشود.

  برگرفته از جرس / 19 نوامبر 2012

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click