click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  جلوگیری از ورود ٣۵ کارگر واخواه (معترض) به مجتمع پتروشيمی امير کبير

  ماموران حراست به ٣۵ نفر از کارگران کارخانهٔ پتروشيمی امير کبير، اجازهٔ ورود به محل کار خود را نمیدهند و به آنان میگويند قرار داد شما يک فعال کارگری در منطقه ويژه اقتصادی ماهشهر از عدم اجازه ورود ٣۵ نفر از کارگرانی كه نسبت به قرارداد خود معترضاند به مجتمع پتروشيمی ذكر كرد. گم شدن قرارداد آنها اين اقدام را از سوی حراست اين مجتمع توليدی مهرداد مهرانی در اين باره به ايلنا گفت: از روز پنج شنبه هفتهٔ گذشته مورخ ٣٠ آذر به ٣۵ نفر از کارگران کارخانهٔ پتروشيمی امير کبير، اجازهٔ و ماموران حراست مجتمع به آنان میگويند قرار داد شما فعلا موجود نيست و گم شده است.

  وی در توضيح اين ماجرا افزود: پنج شنبهٔ ٢ هفته پيش، مورخ ٢٣ آذر ماه، حراست پتروشيمی امير کبير از ورود بيش از ۴٠٠ نفر از پرسنلی تعميرات و نگهداری صنايع فارس) امضا نکرده بودند جلو گيری کرد. ) spc ماده ١۴٢ قانون کار با شرکت پيمانکاری در صورتی که اختلاف نظر در مورد مواد مختلف اين قانون و يا پيمانهای قبلی و يا هر يک از موضوعات : ماده ١۴٢ قانون کار تصريح دارد پيمان جديد، منجر به تعطيل کار ضمن حضور کارگر در کارگاه و يا کاهش عمدی توليد از سوی کارگران شود، هيأت تشخيص موظف است براساس . اختلاف و يا سازمانهای کارگری و کارفرمايی، موضوع اختلاف را سريعاً مورد رسيدگی قرار داده و اعلام نظر نمايد

  اين فعال کارگری ادامه داد: کارگران نيز در اعتراض به اين عمل دست به يک اعتراض صنفی زدند و در مقابل فرمانداری منطقه ويژه ماهشهر مهرانی با مروری بر اعتراضات صورت گرفته از آن زمان تا به حال در مورد چگونگی گم شدن قرار داد اين پرسنل گفت: اين تحصن در مقابل بار ديگر تکرار شد و در روزهای بعد تا تاريخ ٢٩ آذر، کارگران در مقابل مجتمع پتروشيمی امير کبير دست به تجمع میزدند. اما اين اعتراضات خاصی اتمام يافت. در حال حاضر به ٣۵ نفر از کارگران پتروشيمی امير کبير که در اين اعتراضات فعال بودند اجازهٔ ورود به محل کار را نمیدهند شده است

  سايت اتحاديه آزاد کارگران ايران / 1391

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click