click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  جلوگيری از ورود فعال کارگری به کارخانه نورد لوله در پی اعتصاب کارگران

   به دنبال شروع اعتصاب روز شنبه در کارخانه نورد لوله صفا که پس از ۵ ساعت با تعهدات کارفرما مبنی بر پرداخت دستمزد معوقه کارگران پايان گرفت. حراست کارخانه از ورود محمد رئوف به کارخانه جلوگيری بعمل آورد و وی در اين رابطه شکايتی را تسليم اداره کار شهرستان ساوه کرد.

  به گزارش تارنمای اتحاديه آزاد کارگران ايران، محمد رئوف از جمله کارگران با سابقه و رسمی کارخانه نورد لوله صفا است که از دو سال پيش به همراه ديگر همکارانش خواهان اجرای قانون مشاغل سخت و زيان آور در اين کارخانه شده است.

  در پی تلاشهای وی و ديگر همکارانش بود که چند ماه پيش اداره کار اراک رای به اجرای اين قانون در برخی از قسمتهای اين کارخانه داد اما کارفرما زير بار نرفت و به رای صادره اعتراض کرد. به همين دليل روز شنبه گذشته بار ديگر بازرسانی از اداره کار ساوه و اراک به کارخانه آمدند تا دست به بازرسی مجدد بزنند. بر اساس اين گزارش از آنجا که کارفرما از آمدن بازرسان در روز شنبه اطلاع داشت دستور به خاموشی

  بسياری از دستگاهها داد اما پس از حضور بازرسان در محل کارخانه، بسياری از کارگران و منجمله محمد رئوف به آنان اعلام کردند کارفرما تعمدا دستور به خاموشی دستگاهها داده است تا جلو اجرای قانون مشاغل سخت و زيان آور در کارخانه را بگيرد.

  کارخانه پروفيل ساوه و نورد لوله صفا متعلق به رستمی صفا، سال هاست کارگران خود را با آزمايشات پزشکی برای احراز سلامتی آنان به کار میگيرد اما از آنجا که اکثريت کارگران اين کارخانه با قرارداد موقت به کار گرفته میشوند پس از چندين سال کار و به محض اينکه دچار بيماریهای ريوی، ديسک کمر، بيماریهای شنوايی و آرتروز زانو میشوند از تمديد قرارداد آنها سرباز میزند و به اين ترتيب اين کارگران

  که تعداد آنها از سالها پيش تاکنون به صدها نفر میرسد پس از ١٠ الی ٢٠ سال کار در اين کارخانه و در حاليکه دچار معلوليتهای جسمی شدهاند بدون بهرهمندی از کمترين حق و حقوقی از کار خود اخراج میشوند.

  محمد رئوف از جمله اين کارگران است که هم اکنون دچار آرتروز شديد زانوست. وی از آنجا که از جمله معدود کارگران رسمی اين کارخانه میباشد به همراه ديگر همکارانش با شکايت به اداره کار ساوه و اراک، خواهان اجرای قانون مشاغل سخت و زيان آور در اين کارخانه شده است اما در حالی که هنوز اين تلاش به ثمر ننشسته است و محمد به دليل آرتروز شديد زانو با عصا به سختی قادر به راه رفتن است امروز از سوی

  کارفرما به کارخانه راه داده نشد تا وی نيز همچون صدها کارگر اين کارخانه که پس از ١٠ الی ٢٠ سال کار و زحمت دچار معلوليتهای جسمی شدهاند با درد و رنج معلوليت و توام با فقر و فلاکتی دهشتناک متضمن سودهای ميلياردی برای کارفرمای اين کارخانه شود.

  اما سرنوشت محمد و ديگر کارگران شاغل کنونی کارخانه نورد لوله صفا با تلاشهايی که وی و همکارانش کردهاند به يقين طور ديگری رقم خواهد خورد و کارگران با عقب راندن کارفرما، موفق خواهند شد اجرای قانون مشاغل سخت و زيان آور در اين کارخانه را عملی کنند.

  هرانا / | يكشنبه 28 آبان 1391

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click