click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  می توان به بالایی ها ایست داد، یک کامیابی تازه برای کارگران

  اتحاديه آزاد کارگران ايران: بيش از ششصد کارگر کارخانجات صنايع فلزی شماره 1 و 2

  به تمامی مطالبات خود دست يافتند.

  کارگران صنايع فلزی آخرين بار روزهای 22 و 23 مهر ماه به ترتيب در مقابل وزارت

  کار و استانداری تهران دست به تجمع اعتراضی زدند. اين کارگران 5 ماه دستمزد معوقه

  داشتند و بيمه های آنان به حساب سازمان تامين اجتماعی واريز نشده بود و مدتها بود هر دو

  کارخانه به حال خود رها شده بود.

  بدنبال تجمع اين کارگران در مقابل استانداری در روز 23 مهر ماه گذشته، به آنان وعده داده

  شد مديريتی از سوی دولت برای کارخانه تعيين خواهد شد، از محل تسهيلات استانداری بيمه

  های معوقه کارگران به حساب سازمان تامين اجتماعی واريز خواهد شد و کليه مطالبات

  کارگران نيز پرداخت خواهد گرديد.

  بنا بر گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، پس از گذشت نزديک به دو هفته از

  وعده های داده شده به کارگران صنايع فلزی، کليه معوقات اين کارگران تا مهر ماه، روز

  سه شنبه دوم آبان به حساب آنان واريز شد، مديريتی نيز از سوی دولت برای هر دو کارخانه

  تعيين شد و معوقات مربوط به سازمان تامين اجتماعی نيز با توافقی که ما بين استانداری

  تهران و سازمان تامين اجتماعی بعمل آمد قرار شد بصورت اقساط توسط دولت به سازمان

  تامين اجتماعی پرداخت شود.

  دست يابی کارگران کارخانجات صنايع فلزی به مطالبات شان يک موفقيت مهم برای اين

  کارگران است. اتحاديه آزاد کارگران ايران اين موفقيت را حاصل اتحاد و عزم راسخ

  کارگران صنايع فلزی برای رسيدن به مطالبات شان ميداند و آنرا صميمانه به يکايک اين

  دوستان تبريک ميگويد.

  عصر نو / اخبار و گزارشات کارگری ۵ و ۶ آبان ١٣٩

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click