click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اجتماع و تحصن اعتراضی معلمان همدان

  معلمان مناطق مختلف شهر همدان روز شنبه گذشته مقابل سازمان آموزش

  و پرورش اين شهر تجمع کردند

  وبسايت خبری کلمه دراين باره نوشت

  خواسته اصلی معلمان عذرخواهی سازمان از اعلام غير واقعی افزايش

  ١۵ درصدی حقوق کارمندان و ايجاد شرايط مناسب رفاهی برای معلمان

  با توجه به تورم واقعی اقتصاد کشور بود. پس از حدود دو ساعت تجمع

  معلمان که شامل يکصد معلم بود در پيادهرو خيابان فرهنگ (محل سازمان

  آموزش و پرورش استان همدان) مدير کل آموزش و پرورش به همراه

  معاونين خود معلمان را به داخل محوطه دعوت کرد و از ايشان خواست

  به سالن اجتماعات بروند تا طرفين صحبتهای همديگر را بشنوند، که اين

  درخواست با مخالفت حاضران روبهرو شد و معلمان روی زمين نشستند.

  چند تن از تحصنکنندگان متوجه شدند که از يکی از پنجرهها شخصی با

  دوربين مشغول فيلمبرداری از تجمعکنندگان است. معلمان متحصن خطاب

  به مسئولين و مديرکل آموزش و پرورش که با سخنرانی خود سعی داشت

  معلمان راضی به خاتمه تحصن کنند، به فيلمبرداری اشاره کرده و گفتند:

  تا برخورد امنيتی با اين قبيل مسايل باشد، انجام هرگونه گفتگوی سالم

  غيرممکن است. قرار است اين تجمعات در آيندهی نزديک ادامه يابد.

  پيک نت 23 شهريور 1391

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click