click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتصاب کارگران بخشی ازشبکه حمل در پتروشيمی بندرامام

  اتحاديه آزاد کارگران ايران: امروز سه شنبه 18 مهر ماه حدود 30 نفراز رانندگان سيستم حمل و نقل پتروشيمی بندر امام که کارگران شرکتهای قبل)به سر کار ميرساندند بعلت عدم پرداخت دستمزد وحقوق معوقه دست به اعتصاب زدند و از آوردن و بردن کارگران به محل کارخودداری کردند.

  در نتيجه اين اعتصاب تعدادی از کارگران نتوانستند بر سرکارهای خود حاضرشوند وتعدادی هم بموقع بر سر کارهايشان نرسيدند. بنا برآخرين کارگران ايران، اين اعتصاب همچنان ادامه دارد و رانندگان تصميم دارند تا حصول نتيجه ازفعاليت خودداری کرده و به اعتصاب خود ادامه دهند.

  اين رانندگان درچارچوب شرکت پيمانکاری "صنعت کارون نادر"فعاليت ميکنند و 4 ماه است دستمزد ماهيانه خود را دريافت نکرده اند. اين قبيل آور زندگی بايد مخارج سنگين تعمير و نگهداری وسوخت وروغن ماشينهای خود را بپردازند و از طرف ديگر بسياری از آنان ماشينهايشان ناچارند اقساط ماهيانه خودرورهايشان را نيز پرداخت کنند با اين حال و با وجود شرايط اقتصادی بسيار سختی که اين رانندگان دارند کارفرما خودداری کرده و شرايط بسيار غير قابل تحملی را بر اين رانندگان تحميل کرده است

  اتحاديه آزاد کارگران ايران- 18 مهر ماه 1391

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click