click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  گردهمایی چندباره ی کارگران بازنشستگان صنایع فلزی

  اتحاديه آزاد کارگران ايران: حدود صد نفر از کارگران باز نشسته صنايع فلزی شماره 2 ، امروز شنبه ششم آبان با حضور در کارخانه اقدام کارگران همگی از 3 سال پيش به اينطرف بازنشسته شده اند و هيچيک سنوات خود را دريافت نکرده اند و پيگيريهای فردی آنها نيز تاکنون نتيجه بنا بر گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، اين کارگران از ساعت 9 صبح امروز در محل کارخانه جمع شدند و سپس با برگزاری مطالبات شان به بحث و تبادل نظر پرداختند و از ميان خود 4 نفر را به عنوان نماينده هايشان انتخاب کردند. در ادامه، کارگران خواست خود را اما وی اعلام کرد من در اين رابطه اختياری ندارم و بايد با نماينده دولت خواست خود را در ميان بگذاريد. بدنبال اين وضعيت نماينده های کارگران تهران تماس گرفتند و وی از کارگران خواست در اين رابطه شکايتی تنظيم و آنرا پيگيری کنند. اما کارگران اعلام کردند اگر شکايت بکنيم از اختيار شماست نهايتا بايد شما به خواست ما رسيدگی کنيد. در ادامه اين کشمکش قرار شد نماينده های کارگران فردا يکشنبه هفتم آبان، ليست کارگران را به استانداری ببرند. به اين کارگران وعده داده شد ظرف روزهای آينده مطالبات شان از کارفرما وصول خواهد شد اما چنانچه کارفرما زير بار برای پرداخت مطالبات کارگران شاغل کارخانه بکار گرفته شد در مورد پرداخت مطالبات بازنشستگان نيز همان روال را به سرانجام خواهد رساند معوقه اين کارگران خواهد کرد.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران ششم آبان 1391

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click