click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتصاب کارگران در شوشتر

  کشت و صنعت کارون شوشتر در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، از صبح روز يکشنبه نی بُر کشت و صنعت شوشتر در اعتراض به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل برای چندمين نیبر اخبار روز: کارگران فصلی بار متناوب طی يک سال اخير دست از کار کشيده و تجمع کردند.

  کشت و صنعت کارون شوشتر در اعتراض به عدم اجرای طرح نی بُر نماينده اين کارگران به ايلنا گفت: دو هزار کارگر طبقه بندی مشاغل، از صبح روز يکشنبه دست از کار کشيده و در مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کرده اند.

  اين کارگر افزود: کارگران فصلی که به کار تخصصی بريدن نی اشتغال دارند خواستار اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و همچنين افزايش دستمزد ماهانه خود هستند.

  رفع مشکلات سنوات و باقی ماندن معضل طبقهبندی مشاغل دبير اجرايی خانه کارگر اهواز ضمن تاييد اعتراض صنفی و تجمع کارگران نی بر کارون شوشتر، اظهار کرد: کارگران نی بر کشت و صنعت کارون شوشتر برای چندمين بار است که نسبت به عدم اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و محاسبات سنواتی خود تجمع و اعتراض میکنند.

  آقايار حسينی ادامه داد: مشکلات سنواتی اين کارگران هم اکنون رفع شده است ولی همچنان قانون طبقهبندی مشاغل در خصوص اين کارگران اجرا نمیشود.

  به گفته اين فعال کارگری بسياری از اين کارگران به سن بازنشستگی رسيدهاند اما به دليل تعويق در پرداخت حق بيمه توسط کارفرما امکان بازنشسته شدن و استفاده از مزايای تامين اجتماعی را ندارند.

  دبير خانه کارگر اهواز اضافه کرد: مشکلات صنفی کارگران با واحدهای توليدی استان همچنان به قوت خود باقی است و در بخشهای مختلف توليدی کماکان کارگران با تاخير حقوق و دستمزد مواجه ا ند

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click