click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  رفسنجانی ها در اوج بحران با آتش بازی می کنند

  رو به بابکبان: وقت است که برخیزم، وین آتش خندان را با صبح برانگیزم

  بخشی از خانه کارگری ها که با هدف جمع آوری آراء برای جناح رفسنجانی تلاش می کند، دارد با آتش سوزانی بازی ميکند که دست آخر دست خودش را خواهد سوزاند. اما واقعيت اين است که بمب گذار اصلی شورش گرسنگان نه بيست هزار کارگر جان به لب رسيده بلکه سرمايه داران و رژيم جمهوری اسلامی ايران هستند. بمب گذار اصلی کسی است که اين سطح برده وار فقر و فلاکت را به کارگران ايران تحميل کرده است. اين بمب از طرف جمهوری اسلامی و شورای عالی کار و مشارکت کانون عالی انجن های صنفی کارگری و کانون عالی شوراهای اسلامی کار و با همکاری مستقيم ابوی ها، محجوب ها و علی بيگی ها و با تصويب توهين آميز حداقل دستمزدها که امروز کمتر از ١۵٠ دلار در ماه است کار گذاشته شده است. روی ديگر واقعيت اين است که اين بمب بدون تغييرات راديکال و قابل ملاحظه در سطح زندگی کارگران ايران خنثی شدنی نيست. حمايت حسابگرانه امروز بخشی از خانه کارگری ها از "بيست هزار امضاء" کارايی در خنثی کردن اين بمب ندارد. اين بخش از خانه کارگری ها که با هدف جمع آوری آراء برای جناح رفسنجانی تلاش می کند دارد با آتش سوزانی بازی ميکند که دست آخر دست خودش را خواهد سوزاند. سرمايه گذاری برای جلب حمايت کارگران از مخالفين حکومتی احمدی نژاد به ميزان سرمايه گذاری احمدی نژاد با طرح هدفمندی يارانه ها برای جلب حمايت کارگران از رياست جمهوری مشايی توهم آميز است

  سایت جبهه ملی اروپا، کوتاه شده / آبان 1391

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click