click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تجمع 1500 کارگر نی بُر در مقابل کشت و صنعت کارون

  کتک خوردن مديرعامل از کارگران

  اجتماع 1500 نفری كارگران فصلی نی بر در مقابل شركت كشت و

  صنعت كارون، بزرگترين واحد توليد شكر ايران ، منجر به تعطيلی اين

  مجتمع توليدی و مضروب شدن مدير عامل آن شد.

  حادثه مربوط به هفته گذشته است. مهندس ميرمقدم مدير عامل اين شركت

  درصدد بود برای حل مشكلات چندين ساله كارگران فصلی كه همگی

  غيربومی اند با آنان صحبت كند، اما كارگران که می دانستند او می خواهد

  مانند گذشته دروغ بگويد و سر آنها را گرم کند، به وی حمله ور شده و

  کتکش زدند .

  از سالها قبل مديران شركت كشت و صنعت كارون و بانك كشاورزی

  عليرغم قول هايی كه بصورت نوبتی به كارگران دادهاند نتوانسته اند

  مشكلات صنفی آنها را حل كنند و هر سال در چنين ايامی كه فصل

  برداشت محصول نيشكر در شركت كشت و صنعت كارون است نی برها

  با جمع شدن در مقابل دفتر اداره مركزی خواستار حل مشكلات خود

  میشوند.

  پيک نت 18 آبان

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click