click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  گردهمایی کارگران ساختمانی دزفول

  .تعداد زيادی از کارگران ساختمانی دزفول در اعتراض به سهميه کم بيمه اين شهرستان تجمع کردند

  به گزارش پايگاه خبری دزفيل، در اين تجمع که در مقابل فرمانداری دزفول برگزار شد؛ کارگران ساختمانی از سهميه کم و ١٠٠ نفری اين .شهرستان با توجه به تعداد زياد متقاضيان اعتراض کردند

  به گفته برخی از اين کارگران سهميه بيمه شهرهای همجوار با توجه به جمعيت کمشان، بيشتر از دزفول می باشد و باپيگيری نمايندگان اين .کارگران مسئولين مربوطه جواب قانع کننده ای برای اين مسئله نداشته اند

  همچنين اين قشر زحمت کش از بی نظم و بی اصول بودن توزيع و عدم صحيح اطلاع رسانی بيمه تامين اجتماعی و نحوه برخورد بعضی .کارکنان به شخصيت انسانی کارگران گلايه مند بودند

  در اين ميان بعضی از کارگران به کارت های مهارت اشاره کردند و خواستار اين بودند که براساس تاريخ مندرج بر روی کارت سهميه بيمه .دهند تا اين مشکلات بوجود نيايد

  در اين تجمع نمايندگانی از کارگران ساختمانی جلسه ای با سرپرست فرمانداری دزفول داشتند و رئيس شورای شهرستان دزفول در ميان تجمع .کنندگان آمد و قول مساعد داد تا اين مشکل با همکاری ديگر مسئولين حل گردد

  سایت دزفول / 14 شهریور 1391

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click