click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  سه شرکتی که اعتصابشان سرايت پذير است

  اعتصاب در اين سه کارخانه می تواند حالت سراسری پيدا کرده وبه کارگران ديگر شرکت ها و کارخانجات نيزسرايت کند

  شنيده شده است که صنعت خودروسازی کشور در حال ورشکستگی است. خودروسازان نمی توانند قطعات خودرو را تامين کنند.

  بنا به برخی شنيده ها شرکت سايپا هفته ای يکی ، دو روز برای کارگران اش بيشتر کار ندارد و آن ها به همين ميزان به سر کار می روند.

  در پارس خودرو نيز حقوق ها دير به دير داده می شود، آن هم براساس پايه حقوق . بسياری از کارگران موقت را نيز از کار بيکار کرده اند.

  وضع ايران خودرو شايد بدتراز بقيه باشد. خيلی از خطوط توليد مانند ٢٠۶ و پرشيا چنان حداقلی کار می کنند که با تعطيلی تفاوتی ندارد. ايران خودرو ديزل هم حدود يک سال است که حالت رکود و ورشکستگی دارد و طرف آلمانی از دادن قطعات خودداری می کند.

  برخی تحليل گران امور کارگری و ناظران سياسی معتقدند حکومت از تعطيلی اين سه شرکت خودروسازی هراس زيادی دارد و هر طور که شده ، ولو کارگران کار چندانی هم نداشته باشند، حداقلی از حقوق آن ها را می دهند . تعطيلی و اعلام ورشکستگی اين سه کارخانه اثرات روانی فراوانی برجامعه به خصوص جامعه کارگری دارد.

  بر اساس همين نظر اعتصاب در اين سه کارخانه می تواند حالت سراسری پيدا کرده وبه کارگران ديگر شرکت ها و کارخانجات نيزسرايت کند

  سایت ملی مذهبی ها  / ابان 1391

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click