click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  آغاز موج جديدی از اعتصاب در ميان کارگران شرکتهای مجموعه پتروشيمی بندرامام

   بدنبال کارشکنی مديريت پتروشيمی بندر امام و مافيای شرکتهای پيمانکاری در صنعت پتروشيمی در حذف شرکتهای کليه کارگران پيمانکاری، از اوايل هفته جاری موج جديدی از اعتصاب در شرکتهای مجموعه پتروشيمی بندر امام از سوی کارگرانی که هنوز است.

  بنا بر گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، اين اعتصاب از روز شنبه ششم آبانماه از شرکت کيميا آغاز شده است و از ديروز سه شنبه از کارگران شرکت بسپاران نيز به اعتصاب پيوسته اند. ديروز سه شنبه مدير عامل شرکت فراورش در ميان کارگران اعتصابی حاضر شد اعتصاب قانع کند اما کارگران اعتصابی بر خواست خود مبنی بر اجرای فوری و کامل حذف شرکتهای پيمانکاری پای فشردند.

  هزاران کارگران پتروشيمی بندر امام و ديگر پتروشيمی های منطقه ماهشهر پس از 18 ماه اعتراض بشکل اعتصاب، راهپيمايی و تجمع، در دست يافتند و روند تبديل وضعيت کارگران شرکتهای پيمانکاری به کارگران با قرارداد مستقيم از آن تاريخ آغاز شد. اما با گذشت بيش از چهار درصد از اين کارگران تبديل وضعيت شده اند و مديريت پتروشيمی و مافيای شرکتهای پيمانکاری دست در دست هم مابقی کارگران را در حالت از روزشنبه ششم آبانماه جاری، اين کارگران از شرکت کيميا اعتصاب خود را آغاز کردند.

  بنا بر آخرين گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، کارگران اعتصابی اعلام کرده اند با توجه به تعطيلات پيش رو، چنانچه پس رسيدگی نشود اعتصاب خود را که اينک در محل هر شرکت بطور جداگانه ای ادامه دارد به اعتراض يکپارچه ای تبديل خواهند کرد و همچون به سوی دفتر مرکزی پتروشيمی بندر امام راهپيمايی خواهند کرد و در آنجا به تجمع و اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران دهم آبانماه 1391

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click