click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  هزاران کارگر شرکت واحد به معترضان پيوستند

  اتحاديه آزاد کارگران به نقل از منابع کارگری هشدار داده چنانچه صحبتهای مسئولان به "وعده" تبديل شود اينبار با تعداد بيشتری از همکارانشان تجمعات اعتراضی خود را از سر خواهند گرفت.

  نمايندگان بيش از ده هزار تن از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، ديروز در

  اعتراض به تبعيض در ارائه مزايای شغلی ميان پرسنل اين مجموعه و رانندگان، عدم همسانسازی

  دستمزدها ميان تمامی پرسنل شهرداری و ناچيز بودن حقوق جنبی از جمله حق خواروبار و مسکن

  و.... مقابل ساختمان شورای شهر تهران تجمع کردند. به گزارش خبرگزاریهای دولتی، نمايندگان

  کارگران که تعدادشان به دويست نفر می رسيد،همچنين خواستار تغيير مديرعامل اين شرکت و

  رسيدگی به حق و حقوق از دست رفته خود شدند. سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و

  حومه از جمله فعالترين سنديکاهای کارگری در ايران است.بسياری از اعضای اين سنديکا، از جمله

  منصور اسانلو رئيس و ابراهيم مددی نايب رئيس آن بهدليل دفاع از حقوق کارکنان اين شرکت، سال

  های زيادی را در زندان بهسر بردهاند.

  معاون حمل و نقل ترافيک شهرداری هم از بين رفتن ارزش پول ملی، بالا رفتن قيمت ارز، خوراک و مسکن را دليل تجمع اين کارگردان عنوان کرده و از کسانی که اقتصاد کشور را مديريت میکنند پرسيده است چرا بايد کارگران شرکت واحد با حقوق نسبتا خوب، نتوانند زندگی عادی داشته باشند؟ با تعداد بيشتری اعتراض میکنيم

  خبرگزاری کار ايران با تائيد خبر تجمع کارگران شرکت واحد نوشته که اين رانندگان علاوه بر اينکه خواهان همسان سازی دستمزدها ميان تمامی پرسنل شهرداری هستند، به مبلغ اندک برخی حقوق جنبی از جمله حق خوار و بار و مسکن نيز اعتراض دارند.

  همچنين به گزارش سايت اتحاد، ارگان خبری اتحاديه آزاد کارگران ايران، تجمع کارگران و طرح خواستههای جديد در حالی صورت گرفته که از ابتدای سال ١٣٨٨ ، ده درصد به عنوان حق جذب به حقوق تمامی پرسنل شهرداری تهران و ديگر زير مجموعههای اين شهرداری، از قبيل سازمان آتش نشانی، افزوده شده، اما شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه آن را به اجرا در نياورده است.

  اين گزارش افزوده است از اواخر سال ١٣٩٠ کارگران شرکت واحد تهران از طريق نامه نگاری، جمع آوری طومار اعتراضی و ارائه آن به مسئولين شرکت واحد و شهرداری تهران خواهان رفع تبعيض از خود شدند اما مسئولين شهرداری و شرکت واحد تهران در اين مدت به خواسته های اين کارگران توجهی نکرده اند. به همين دليل بيش از ٢٠٠ نفر از نمايندگان آنان از صبح امروز دست به تجمعی اعتراضی در مقابل ساختمان اصلی شهرداری و شورای شهر تهران زدند و خواهان رسيدگی به خواسته های خود شدند.

  آخرين گزارشها حاکيست که تجمع معترضان بعد از ظهر روز سه شنبه پس از وعده مسئولان شهرداری برای تحقق خواستههای آنان پايان يافته

  اما اتحاديه آزاد کارگران به نقل از منابع کارگری هشدار داده چنانچه صحبتهای مسئولان به "وعده" تبديل شود اينبار با تعداد بيشتری از همکارانشان تجمعات اعتراضی خود را از سر خواهند گرفت.

  شرکت واحد اتوبوسرانی تهران

  اعضای شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه از سال ١٣٨۴ به اين طرف،چندين مرتبه دست به اعتصابهای صنفی زدهاند.اين سنديکا حدود

  چهل سال پيش،قبل از انقلاب سال ١٣۵٧ تأسيس شد اما در دوران جمهوری اسلامی منحل شد و جايش را به خانه کارگر و شورای اسلامی کار داد.

  اين سنديکا هفت سال پيش توسط کارکنان اين شرکت بازسازی شد و به عضويت رسمی فدراسيون جهانی کارگران حمل و نقل در آمد.

  در سالهای گذشته بسياری از اعضای سنديکای شرکت واحد از جمله منصور اسانلو رئيس اين سنديکا، بهدليل دفاع از حقوق کارکنان اين شرکت دورههايی را در زندان بهسر بردهاند.

  ابراهيم مددی نايب رئيس سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه هم از سال ٨۶ تاکنون با اتهامات امنيتی در زندان به سر میبرد. فعالان کارگری ديگری مانند شاهرخ زمانی و بهنام ابراهيمزاده هم به اتهامهای مشابه زندانی هستند.

  حکم رضا شهابی، خزانهدار و از اعضای اصلی اين سنديکا هم که به شش سال زندان و پنج سال محروميت از فعاليت سنديکايی محکوم شده بود در تير ماه سال جاری از سوی دادگاه انقلاب، شعبه تجديد نظر استان تهران، تائيد شد.

  در ايران تشکلهای کارگری مستقل اجازه فعاليت آزادانه ندارند و علاوه بر برخی از اعضای سنديکای شرکت واحد بسياری از فعالان کارگری کشور در زندان به سر میبرند. در حال حاضر تنها تشکلهای رسمی و حکومتی نمايندگی جامعه کارگری را به عهده دارند؛ نهادهايی که به گفته فعالان کارگری حکومتی، بيشتر از آنکه به فکر حل مشکلات کارگران باشند، نگران مسائل سياسی هستند.

  معاون شهردار: مشکلات معلول هدفمند سازی يارانه هاست روز سه شنبه، ١٨ مهر، عبدالله مختاری، رئيس اتحاديه کارگران شهرداری تهران در واکنش به تجمع رانندگان شرکت واحد به خبرگزاری ايلنا گفت: "تلاش میکنيم تا از راههای قانونی حق مسکن و ساير مزايای ريالی کارگران شرکت واحد را افزايش دهيم."

  او گفت در حال حاضر برپايه قانون کار، حق مسکن هر کارگر شاغل در سازمانهای تابعه شهرداری تهران تنها ١٠ هزار تومان است و هم اکنون در برخی سازمانهای تابع شهرداری تهران مانند آتشنشانی، سازمان پارکها و سازمان خدمات موتوری، حق مسکن کارگران مانند حق مسکن کارمندان محاسبه و پرداخت میشود که مبلغ آن از ٣٠ تا ۶٠ هزار تومان متغير است.

  به گفته آقای مختاری هنوز در ساير سازمانهای تابعه شهرداری تهران از جمله شرکتواحد اتوبوسرانی اعتبار مالی مشخصی برای حق مسکن کارگران تعيين نشده، بنابراين حق مسکن کارگران شاغل در اين قسمتها نيز همچنان برمبنای قانون کار پرداخت میشود.

  رئيس اتحاديه کارگران شهرداری تهران گفته اتحاديه تحت مديريت او در تلاش است تا با گفتوگو و رايزنی، موافقت مسئولان شهرداری و شورای اسلامی شهر تهران را برای افزايش حق مسکن تمامی کارگران شاغل در سازمانهای تابعه شهرداری جلب کند.

  در واکنشی ديگر، يکی از معاونان شهرداری تهران به خبرگزاری دولتی کار ايران گفته است: "اميدواريم به مشکلات معيشت مردم که با هدفمندسازی يارانهها ايجاد شده است، توجه جدی شود تا برای رفع مشکل رانندگان شرکت واحد و ساير افراد چاره انديشی شود."

  معاون شهردار تهران با بيان اينکه قيمت مسکن در چند سال گذشته چندين برابر افزايش داشته از مسئولان پرسيده است:" يک راننده در شرکت واحد مگر چه قدر سرمايه دارد که بتواند خانهای را اجاره کند و معيشت زندگی خود را نيز بگرداند؟ از اين رو لازم است زيرساختهای کشور اصلاح شود."

  معاون حمل و نقل ترافيک شهرداری تهران همچنين تاکيد کرده که "بهتر است به دنبال معلول نگرديم و علت را بيابيم که چرا معيشت مردم سختتر شده است. متاسفانه ارزش پول تحت تاثير عوامل مختلفی از بين رفته و موجب شده است تا کارگران ما که تا چند ماه گذشته مشکلی نداشتند هم اکنون با همان حقوق وحتی بيشتر از قبل در اداره امور زندگی خود با مشکل مواجه شوند."

  حقوق و مطالبات معوقه، اخراج، بيکاری و عدم تمديد قراردادهای کاری از جمله مشکلات بسياری از کارگران کارخانههای ايران است که در ماههای اخير به خاطر رفع آن دست به تجمعات و اعتراضات مختلف زدهاند

  روزانلاین / 20مهر 1391

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click