click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تجمع بازنشستگان تامين اجتماعی شوشتر

  جمعی از بازنشستگان تامين اجتماعی شوشتر در اعتراض به عدم افزايش مستمریشان در سال ٩١ در مقابل کانون بازنشستگان اين شهرستان تجمع کردند.

  عضو هيئت مديره کانون بازنشستگان شوشتر با اعلام اين خبر به ايلنا گفت: صبح امروز سهشنبه ٢٧ تيرماه حدود ۵٠ نفر از بازنشستگان و مستمری

  بگيران تامين اجتماعی شهرستان شوشتر به نمايندگی از ١٢ هزار بازنشسته اين شهرستان در اعتراض به عدم افزايش حقوقشان بعد از گذشت چهار ماه از

  سال در مقابل کانون بازنشستگان اين شهر تجمع کردند.

  حسين حبيب پور با بيان اينکه اين معترضين خواستار افزايش حقوق خود بر اساس نرخ تورم هستند اضافه کرد: همچنين بازنشستگان خواستار اجرای قانون

  همسانسازی حقوق بازنشستگان و اجرای ساير قوانين مغفول ماندهی حمايتی شدند.

  او با تاکيد بر اينکه روز به روز شرايط معيشتی بازنشستگان سختتر میشود ادامه داد: بازنشستگان خواستار پرداخت معوقات حقوقی بازنشستگی خود از

  ابتدای سال بوده و نسبت به نحوه محاسبات افزايش حقوق خود نيز اعتراض دارند.

  اين فعال کارگری در خاتمه گفت: اعضای هيئت مديره کانون بازنشستگان تامين اجتماعی شوشتر نسبت به خواستهای اين معترضين قول مساعد دادهاند.

  فریاد سبز نیوز

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click