click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تجمع حق التدريسی سازمان فنی و حرفه ای

  مربيان حق التدريسی سازمان فنی و حرفهای در اعتراض به وضعيت استخدام و شرايط كار خود صبح امروز در مقابل مجلس تجمع کردند.

  براساس اين گزارش،يکی از مربيان حق التدريس آموزشکدههای فنی و حرفهای که بيش از ١١ سال سابقه تدريس در زمينه فيزيک هستهای را دارد در تشريح اين اعتراض

  گفت: مشکل مااز آنجايی که شروع شد که در سال ٨٨ مجلس قانونی را تصويب کرد مبنی بر تکليف وضعيت معلمان حق التدريسی. در آن سال آموزشکدههای فنی و حرفه ای

  زير مجموعه آموزش و پرورش بودند اما اقدامی در رابطه با استخدام حق التدريسیهای فنی و حرفهای صورت نگرفت.

  او ادامه داد: در ابتدای سال ٩٠ مجلس مصوبه ديگری را تصويب کرد که براساس آن آموزشکدههای فنی و حرفهای که زير مجموعه آموزش وپروش بودند به وزارت علوم

  ملحق شدند و در حال حاضر وزارت علوم مارا با اين شرايط نمیپذيرد .

  ما آش را با جاش به وزارت علوم اين مربي در ادامه بيان کرد: تاکنون برای حل مشکل خود با وزير آموزش و پرورش نيز صحبتهايی داشتهايم ولی حاجی بابايی بيان کرد

  . تقديم کرديم و در حال حاضر نيز بايد وزارت علوم تکليف شمارا مشخص کند

  اين مربی با سابقه در ادامه گفت: در طول دو سالی که از مصوبه تعيين تکليف وضعيت حق التدريسهای آموزش وپرورش ميگذرد به وضعيت ما رسيدگی نشده است در حالی

  که ما در طول دو سال زير نظر آموزش و پرورش فعاليت میکرديم.

  يکی ديگر از مربيان حق التدريس در تشريح روند پيگيري اين مشكلات گفت: تاکنون برای حل مشکلات خود در دوره هشتم با نمايندگان مجلس صحبتهايی را انجام دادهايم که

  همه آنها اذعان داشتند در حق ماظلم شده است و درصدد هستيم تا از امروز با کميسيون آموزش مجلس شورای اسلامی رايزنیهای خود را انجام دهيم تا به حق خود برسيم.

  وی در رابطه با مشکلات حق التدريسیهای آموزشکدههای فنی و حرفهای گفت: مشکل اساسی ما اين است که وزير آموزش و پرورش هربار يک موضوع را با نمايندگان

  مجلس مطرح میکند و برای تعيين تکليف وضعيت ما پاسخ مناسبی به نمايندگان مجلس نمیدهد.

  اين گزارش حاکيست،در تجمع امروز در مقابل مجلس همچنين طبق روال يك ماه و نيم گذشته مربيان پيشدبستاني نيز حضور داشتند

  برپايه اين گزارش،يکی از مربيان پيش دبستانی گفت: يک ماه و نيم است که درمقابل مجلس تجمع کردهايم و به دنبال اين هستيم که در آموزش و پرورش استخدام شويم.

  وی گفت: ما مربيان پيش دبستانی با چندين سال سابقه کار در مراکز دولتی انتظار داريم که در آموزش وپرورش استخدام شويم چرا که برای کار خود کلاسهای ضمن خدمت

  گذراندهاي

  ایلنا

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click