click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  گردهمایی کارگران تعاونی مسکن نساجی کردستان

  کارگران تعاونی مسکن نساجی کردستان مقابل مسکن و شهرسازی سنندج دست به تجمع اعتراضی زدند

  1391 بيش از 100 نفر از اعضای تعاونی مسکن نساجی کردستان در مقابل اداره ی مسکن و /4/ اتحاديه آزاد کارگران ايران:امروز صبح مورخه 19

  شهر سازی شهر سنندج دست به تجمع اعتراضی زدند.

  اين کارگران که اعضای آن بيش از 300 کارگر ميباشد, 11 سال پيش زمينی را خريداری ميکنند تا بتوانند مسکنی بسازند و کوشه ی کوچکی از مشکلات

  خود را حل کنند ولی در اين مدت با همه ی تلاش اعضای هيئت مديره ی تعاونی نساجی کردستان نتوانستند اجازه ساخت را بگيرند و در طول اين مدت

  کارگران را بين ادارات مختلف پاس می دهند و طبق مذاکرات ريئس اداره مسکن و شهر سازی با اعضای هيئت مديره تعاونی مسکن نساجی کردستان ,

  ايشان گفته بود اگر 60 % اين زمين ها را به اداره مسکن و شهرسازی بدهيد مشکلتان را حل خواهم کرد و اين مسئله خشم کارگران رابيشتر کرده است و

  ميگويند چرا بدون گرفتن زمين مشکلات کارگران حل نمی شود.

  به همين دليل امروز کارگران برای اعتراض به اين وضعيت جلوی اداره مسکن و شهر سازی سنندج تجمع کردند و خواستار ديدار با ريئس اين اداره شدند

  ولی ايشان و معاونش حضور نداشتند.

  در تجمع امروز حراست اداره مسکن و شهرسازی کارگران را تهديد به آوردن پليس 110 ميکند که کارگران به اعتراض به اين وضعيت ميگويند که

  شهرهای جنوبی کشور برای تبعيد به کار می رود ولی ما کارگران بازنشسته ی اين شرکت برای سرپناه داشتن مجبور شديم در اين شهرها همانند تبعيديها

  زندگی کنيم ديگر ترس از چه چيزی داشته باشيم.

  کارگران تعاونی مسکن نساجی کردستان فردا ساعت 9 صبح برای پيگيری خواست خود در جلوی اداره مسکن و شهر سازی تجمع خواهند کرد و از 22

  تعاونی مسکن شرکت های مختلف اين شهر که مشکلات مشابه اين کارگران را دارند, خواستند که در تجمع فردای آنان شرکت کنند تا بتوانند بعد از 11

  سال اين مشکل را حل کنند.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click