click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  دو انفجار شديد و پی در پی در خط لوله گاز مجتمع پتروشيمی

  دو انفجار شديد و پی در پی در خط لوله گاز مجتمع پتروشيمی بندر امام حادثه تلخی را رقم زد

  30 امروز جمعه 13 مرداد ماه دو انفجار شديد و پی در پی در لوله های / اتحاديه آزاد کارگران ايران: حدود ساعت 15

  در مقابل پمپ گازوئيل اين مجتمع حادثه تلخی را رقم زد.

  بنا بر گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران در پی اين انفجارها آمبولانسهای زيادی از بيمارستهای مختلف منطقه ماهشهر و غير از شيفت بهره برداری بقيه قسمتهای اين مجتمع تعطيل و کارکنا ن و کارگران آنها تخليه شدند.

  محل انفجار لوله های گاز در مجتمع پتروشيمی بندر امام جزو يکی از مناطق کم تردد در اين مجتمع است و با توجه به در پايين ترين سطح خود بوده است اما عليرغم اين موقعيت، شدت انفجارها به حدی بوده است که بنا بر گزارشات اوليه ايران، در نتيجه اين اين انفجارها 18 نفر دچار آسيب ديدگی های شديدی شده اند که حال 5 نفر از آنان وخيم گزارش شده اتحاديه آزاد کارگران ايران 13 مرداد ماه 1391

   

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click