click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتصاب کارکنان ١١٨ شيراز

  بنا به گزارش ١٨ تير ايلنا، امروز صبح - يکشنبه ١٨ تيرماه - بيش از ١٠٠ نفر از کارکنان مرکز اطلاعات تلفن ١١٨ مخابرات شيراز برای چندمين بار در اعتراض به تعديل نيرو، شرايط کاری نامناسب و شيوه جديد عقد قراردادها در مقابل استانداری فارس گرد هم آمدند و با وعده حل مشکلاتشان توسط مسئولان مربوطه مواجه شدند.

  برپايه اين گزارش، کارکنان مرکز اطلاعات تلفن ١١٨ شيراز پنج روز متوالی است که دست از کار می کشندو در مقابل استانداری تحصن می کنند.

  اعتراض کارکنان مرکز ١١٨ شيراز در حالی وارد پنجمين روز خود میشود که روزانه بيش از ٨٠ هزار تماس با اين مرکز با

  بوق اشغال مواجه میشود.

  اين گزارش حاکيست، اين اعتراض زمانی رخ داد که پيمانکار جديد مرکز ١١٨ مخابرات شيراز حضور مجدد کارمندان در اين

  مرکز را مشروط به امضای قراردادی جديد کرده است که بر اساس آن حقوق دريافتی کارمندان بر اساس ميزان تماسهای مردم

  با اين مرکز تعيين خواهد شد و بنا به گفته اين کارمندان طبق قرارداد جديد ١۵٠ تا ٢٠٠ هزار تومان از ميزان دريافتی آنان نسبت

  به قرارداد فعلی کسر خواهد شد.

  درحاليکه شنيده میشود بيست نفر از از پرسنل اين مرکز به دليل آنچه آنها فشار زندگی و مشکلات معيشتی مینامند قرار داد

  جديد را با پيمانکار امضاء کردهاند، معاون توسعه منابع انسانی استانداری فارس نيز با بيان اينکه نسبت به حل اين مشکل خوشبين

  است، دليل تغيير شيوه قراردادها در اين مرکز را افزايش بهرهوری و صرفهجويی میداند و میگويد: قصد همگی حل مشکلات

  کارکنان مرکز ١١٨ مخابرات شيراز است به نحوی که نه حق کارگر پايمال و نه حقوق مخابرات ضايع شود.

  هرچند ظاهرا ريشه اين خوشبينی اين مقام دولتی را بايد در جلسات مشترک با مديران مخابرات، کار و ساير بخشهای مرتبط با

  مشکلات کارکنان مرکز ١١٨ جستجو کرد، اما يکی از اعضاء هيئت مديره شرکت مخابرات فارس ضمن حمايت از اين اقدام

  پيمانکار و بیتوجهی به اعتراض کارمندان تصريح میکند: اين کار در راستای تعديل هزينهها صورت گرفته و از سوی ديگر

  برای انجام هر کاری بايد ابتدا قرارداد بسته شود و پيمانکار جديد نيز خواستار قرارداد جديد است و اين افراد بر مبنای کاری که

  انجام میدهند و بر اساس پاسخگويی به مردم حقوق دريافت میکنند اما بر مبنای نشستن در اين مرکز دستمزد دريافت نمیکنند.

  علی اصغر روزگار با تهديد کارکنان ١١٨ به اخراج تصريح کرد: اگر کارکنان مرکز ١١٨ تا اين هفته در محل کار خود حضور

  نيابند، مجبور هستيم از نيروهای جديد در اين مرکز استفاده کنيم.

  امادر اين ميان مديرعامل شرکت مخابرات استان فارس نيز شيوه جديد پيمانکار در محاسبه حقوق پرسنل مرکز اطلاعات تلفن

  ١١٨ را تاييد میکند و معتقد است وجود ذهنيتهای متفاوت نسبت به شيوه قراردادهای جديد موجب بروز اين اعتراضات شده و

  پيمانکار جديد بر اساس مقررات و نظارت اداره کار موظف به عقد قرارداد با کارکنان بوده اما در اين نظام جديد ميزان پرداخت

  دستمزد تغييری نکرده و تنها شيوه دريافت حقوق از روزمزدی به کارمزدی يا ساعت مزدی تغيير يافته است.

  اين درحاليست که ادعای عبدالعظيم قنبريان با گفتهٔ پرسنل مرکز اطلاعات تلفن ١١٨ که از کاهش حقوق خود از ١۵٠ تا

  ٢٠٠ هزار تومان درقرارداد جديد سخن میگويند در تعارض است.

  بنا بر اين گزارش در حالی که هنوز هم ٣١۴ نيروی کار مرکز ١١٨ مخابرات شيراز دست از کار کشيدهاند و اين مرکز همچنان

  ناتوان از پاسخگويی به تماسهای مردم است

  ١٩ تير ١٣٩١ / ایلنا

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click