click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتصاب کارگری در سيمان سپاهان

   حدود ٧٠٠ نفر از کارگران کارخانه سيمان سپاهان از سه روز پيش دست از کار کشيده اند. خواسته ی کارگران اعتصابی حذف تبعيضها در پرداخت مزايا اعلام شده است ...

  ايلنا - گزارش از ناهيد شفيعی: حکايت کهنه نابرابری

  حقوق کارگران رسمی و پيمانی (شرکتی)، بيش از

  ٧٠٠ نفر از کارگران پيمانی سيمان سپاهان را

  اعتراض واداشته و باعث شده است آنان طی يک

  اعتراض صنفی هماهنگ برای چندمين بار متوالی

  ظرف يک سال گذشته، دست از کار بکشند.

  داستان هميشگی نابرابری کارگران رسمی و پيمانی

  به گزارش خبرنگار ايلنا در اصفهان، اعتراض

  کارگران کارخانه سيمان سپاهان به شرايط کاری و

  حقوقی سابقه طولانی دارد اما از آنجا که همه نامه

  نگاریها و پی گيریهای کارگران خطاب به مسوولان

  وزارت کار گرفته تا مجلس، به نتيجه نرسيد، حدود ٧٠٠ نفرشان طی سه روز گذشته دست از کار کشيدهاند و در محوطه

  کارخانه تجمع کردهاند.

  غلامی نماينده کارگران پيمانی سيمان سپاهان خواسته اين افراد را حذف تبعيضها در پرداخت مزايا از جمله سنوات و کارانه ميان

  نيروهای رسمی و پيمانی میداند و به ايلنا میگويد: کارخانه سيمان سپاهان يکهزار و ١٠٠ کارگر پيمانی و رسمی دارد، خواسته

  کارگران معترض نيز به اطلاع فرمانداری، استانداری و اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی رسيده است و ما با استخدام وکيل

  از طريق مراجع قضايی پيگير مطالبات خود هستيم.

  شرکتهای واسطهای حقوق کارگران را نمیپردازند

  احمدرضا معينی رييس کانون شوراهای اسلامی کار استان اصفهان در گفتگو با ايلنا، اين مشکل را مربوط به کارگران طرف

  قرارداد با شرکتهای پيمانکاری دانست و گفت: بيش از ٧٠٠ نفر از کارگران اين کارخانه، زير نظر پيمانکاران فعاليت میکنند

  و همانگونه که بارها اعلام شده اين شرکتهای واسطهای حقوق قانونی کارگران را نمیپردازند.

  وی مهمترين خواسته کارگران معترض را دريافت حقوق و مزايا بر اساس طرح طبقه بندی مشاغل بيان کرد و افزود: متاسفانه

  در حالی که دو سوم کارکنان شرکت سيمان سپاهان، با اين مشکلات دست و پنجه نرم میکنند، کار محول شده به کارگران پيمانی

  و رسمی برابر است و در اين شرايط تبعيض در ميان کسانی که شغل يکسانی دارند قابل قبول نيست.

  معينی معتقد است بر اساس قانون طبقه بندی مشاغل، همه افرادی که در يک شغل خاص مثلا به عنوان تکنيسين برق در يک

  واحد توليدی مشغول به کار هستند بايد از حقوق و مزايای برابر برخوردار شوند، به عبارت ديگر کارخانه بايد به افراد مزد شغل

  و کاری که انجام میدهند را بپردازد و نوع رابطه کاری آنها را با واحد توليدی را لحاظ نکند.

  مزد به اندازه کار است نه نوع قراراداد

  اين فعال کارگری استان اصفهان دومين خواسته کارگران معترض اين کارخانه را اجرای قانون بهره وری دانست و تاکيد کرد: با

  توجه به اينکه قراردادهای کارگران غير رسمی، سال به سال تمديد میشود نبايد تفاوتی بين اين قشر، با کارگران رسمی وجود

  داشته باشد و هر کس بايد به نسبت اختيار و کارکرد خود، مزد و مزايای بهره وری را دريافت کند.

  رييس کانون شوراهای اسلامی کار استان اصفهان راه حل تمام اين مشکلات را داشتن قرارداد مستقيم با کارخانه اعلام کرد و

  گفت: کارگران معترض، حدود ده روز است که در اعتراض به تبعيض و پرداخت نشدن کامل حق و حقوق قانونیشان، دست از

  کار کشيدهاند و در اعتصاب هستند.

  معامله دوسر سود برای پيمانکاران

  معينی با اشاره به فعاليت کارخانه سيمان زير نظر خيريه همدانيان اصفهان خاطرنشان کرد: درست است که اين کارخانه مشمول

  اجرای قانون حذف شرکتهای پيمانکاری نيست با اين حال اداره کار، تعاون و رفاه استان اصفهان موظف است بر عملکرد

  شرکتهای واسطهای نظارت داشته باشد تا کمتر، حقوق نيروهای وابسته به آنها ضايع شود.

  وی بزرگترين گلايه کارگران اين واحد توليدی را نابرابری رفتار با پرسنل رسمی و پيمانی بيان کرد و ادامه داد: شرکتهای

  پيمانکار، از يک سو حقوق و مزايای کامل يک کارگر را از کارفرما دريافت میکنند و از سوی ديگر قسمتی از آن را به نيروی

  کار میپردازند و با اين کار مثل زالو به جان کارگران افتادهاند.

  رييس کانون شوراهای اسلامی کار استان اصفهان، خواستار تعريف طرح طبقه بندی مشاغل و بهره وری و اجرای آن در اين

  کارخانه شد و گفت: عدم وجود نظارت کافی مسوولان بازار کار استان باعث شده اين مشکل هر روز بزرگتر شود چرا که اين

  کارگران، در سال گذشته هم بارها شکايتشان را به اداره کار و حتی کميسيون اجتماعی مجلس اعلام کرده بودند اما گرهای از

  کارشان باز نشده است.

  حداقل حقوق ومزايا برای کارگران قراردادی

  وی با تاکيد بر اينکه بيشتر کارگران فعال در اين کارخانه پيمانکاری هستند و حداقل حقوق و مزايای مندرج در قانون کار را

  دريافت میکنند گفت: متاسفانه از اين دست بیمهریها به جامعه کارگری، کم نيست و اميدواريم با رسانهای شدن مشکلات، اندکی

  از فشار موجود بر اين قشر زحمت کش، کاسته شود.

  معينی اظهار اميدواری کرد اين مشکل با توافق دو طرف کارگر و کارفرما حل شود و افزود: اخراج کارگران هيچ مشکلی را

  حل نخواهد کرد و فقط صورت مساله را پاک میکند.

  همه قوانين کار اجرا شده است

  از سوی ديگر اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان اصفهان پاسخگويی درباره اين موضوع را به محمد رضا اسلامی مدير

  اداره تعاون، کار ورفاه شهرستان مبارکه واگذار کردند و او در پاسخ به ايلنا، هرگونه بیتوجهی به اجرای قانون کار در اين واحد

  توليدی را رد کرد و گفت: حدود ٧٠٠ نفر از کارگران سيمان سپاهان، زير نظر شرکتهای پيمانکاری هستند با اين حال همه

  آنها در اين اعتراض شرکت ندارند و مشکل فقط مربوط به ١۵٠ نفر از کارگران قسمت بارگيری کارخانه است.

  وی در واکنش به انتقاداتی که به عملکرد شرکتهای پيمانکاری وارد شده، گفت: گفتهها وشنيده ها هيچ سنديتی ندارد و ما که در

  مسند کار اين شهرستان هستيم میتوانيم بگوييم همه اسناد و مدارک موجود نشان میدهد حق و حقوق قانونی اين کارگران پرداخت

  شده است.

  حذف شرکتهای پيمانکاری منطقی نيست

  اسلامی همچنين با تاکيد بر پرداخت همه حق و حقوق قانونی اين افراد ادامه داد: برخی از مطالبات کارگران سيمان سپاهان،

  قانونی نيست، مثل اينکه انتظار دارند به طور مستقيم با کارفرمای خود قرارداد ببندند و شرکتهای پيمانکاريشان حذف شوند، چون

  اين کارخانه جزو بخش خصوصی به شمار میآيد و مشمول مصوبه دولت برای حذف پيمانکاران نمیشود.

  وی تفاوت و نابرابری حقوق کارگران قراردادی و پيمانی در اين واحد توليدی را بیعدالتی ندانست و تصريح کرد: اين مشکل فقط

  مربوط به سيمان سپاهان نيست و نمیتوان انکار کرد تفاوت بين کارگران رسمی و پيمانی و حتی قراردادی در همه جای کشور

  وجود دارد و با اينکه نوع استخدام افراد متفاوت است هيچ اتفاق غير قانونی رخ نداده است.

  موضوع در حال بررسی است

  مدير اداره تعاون، کار ورفاه شهرستان مبارکه در پاسخ به اين پرسش که آيا چنين تبعيضی در ميان افرادی که مشاغل يکسانی

  دارند درست است گفت: هيچ حقی از اين افراد ضايع نشده و اطمينان میدهم نه تنها اين افراد تمام حداقل مزايای مندرج رد قانون

  کار را دريافت کردهاند بلکه اين مبلغ، از بسياری کارگرانی که در واحدهای توليدی ديگر مشغول به کار هستند، بيشتر است.

  وی از تشکيل جلسات ويژه کميسيون کارگری در فرمانداری مبارکه برای حل اين مشکل خبر داد و گفت: به هيچ وجه اعتصاب و

  دست از کار کشيدن را تاييد نمیکنيم با اين حال موضوع در آرامش و به دور از هياهو در دست بررسی است و به زودی نتيجه

  تصميم گيریها اعلام خواهد شد.

  اسلامی در پاسخ به ايلنا درباره برنامه مسوولان اداره کار شهرستان مبارکه برای ايجاد تفاهمی منطقی بين کارگر و کارفرما

  گفت: بستن قراداد مستقيم با کارگران پيمانی سيمان سپاهان، بار مالی سنگينی دارد که نمیتوان کارفرما را به آن وادار کرد چون

  ممکن است پيامدهای بدتری مانند تعديل نيرو و بحران مالی در اين واحد توليدی داشته باشد با اين حال تلاش میکنيم دوطرف برای

  رسيدن به حق و حقوق و خواستههای خود به توافقی منطقی برسند.

  کارخانه سيمان سپاهان در کيلومتر ۴۵ محور اصفهان- مبارکه قرار دارد که با سه خط توليد روزانه حدود ١٣ هزار تن سيمان

  توليد میکند

  ١٩ تير ١٣٩١ / ایلنا

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click