click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتراض صدها تن از کارگران شهرداری اروميه

  روز گذشته صدها تن ازکارگران شهر داری اروميه در اعتراض به حذف پيمانکار

  در مقابل ساختمان شهرداری اروميه تجمع کردند.

  به گزارش ايلنا، اسماعيل صادقی با اشاره به مصوبه هيئت وزيران در خصوص حذف شرکتهای قراردادی اظهار

  داشت: کارگران خدماتی و فضای سبز شهرداری اروميه پس از اتمام قرداد با پيمانکار قبلی به مدت دو ماه به طور

  مستقيم با شهرداری همکاری کردهاند که در حال حاضر با روی کار آمدن پيمانکار جديد، حاضر به همکاری مجدد به

  صورت قرار داد شرکتی نشدند و با تجمع در مقابل ساختمان شهرداری اروميه نسبت به اين موضوع معترض شدند.

  او افزود: متاسفانه مشکل اين کارگران هنوز برطرف نشده است و عده کثيری از اين کارگران حاضر به همکاری

  مجدد با شرکتهای واسطهای نيستند.

  او با بيان اينکه اکثر ارگانهای دولتی از جمله اداره برق دراستان به مصوبه هيئت دولت در ارنباط با حذف پيمانکاران

  خود توجهای نکردهاند اذعان داشت: بيشتر کارگرانی که در ادارات دولتی تماما به صورت شرکتی مشغول خدمت

  رسانی هستند هيچگونه امنيت شغلی ندارند و در صورت حذف پيمانکار و بستن قرارداد مستقيم با نهاد دولتی که در آن

  شاغل هستند بسياری از مشکلات شغليشان برطرف خواهد شد.

  خبرگزاری هرانا پيشتر گزارش داده بود، در تاريخ ١ تيرماه سال جاری کارگران شهرداری اروميه تحصنی در

  اعتراض به خصوصی سازی در واحدهای مختلف شهرداری اين شهر، در مقابل ساختمان شهرداری برپا نموده بودند.

  ایلنا

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click