click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تجمع اعتراضی کارگران شرکت صنايع تندرمقابل استانداری گيلان

  به گزارش 24 مردادفارس،حدود 60 نفر از کارگران شرکت صنايع تندر به دليل عدم دريافت

  18 ماه حقوق و پرداخت نشدن حق بيمه، مقابل استانداری گيلان تجمع کردند.

  بنا بهمين گزارش،نماينده کارگران معترض با بيان اينکه مدت سه سال است دفترچههای بيمه

  کارفرمای شرکت صنايع تندر با حسينعلی آفرينش : کارگران تمديد نشده است، اظهار کرد

  دريافت تسهيلات، آن را در جای ديگر هزينه کرده و حقوق و حق بيمه کارگران را پرداخت

  نکرده است.

  حسن جعفرزاده، با اشاره به اينکه اکنون کارخانه صنايع تندر تعطيل شده است، افزود:

  کارگران اين کارخانه بيکار شدند و امروز 60 نفر به نمايندگی از ديگر کارگران مقابل

  استانداری تجمع کردهايم و خواستار احقاق حق و حقوق خود که چهار سال به صورت متناوب

  عقب میافتاد و اکنون نيز 18 ماه است که آن را دريافت نکردهايم، هستيم.

  وی ادامه داد: کميسيون کارگری ابلاغ کرده که تامين اجتماعی دفترچههای بيمه ما را تمديد

  کند که تمکين نمیکند.

  نماينده کارگران شرکت صنايع تندر با بيان اينکه اين کارخانه از سال 52 تاسيس شد و ابتدا

  دولتی بود، ابراز کرد: اين کارخانه از سال 70 به فرد مذکور واگذار شده است.

  وی فعاليت شرکت صنايع تندر را در زمينه توليد دينام و استارت خودرو عنوان کرد و يادآور

  شد: تاکنون حکم قانون کار برای ما اجرا نشده است

  عصرنو / 25 مرداد 1391

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click