click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تجمع اعتراضی پرستاران بيمارستان مدرس

  به گزارش 26 تيرمهر، دبيرکل خانه پرستار با اشاره به تجمع حدود 100 نفر از پرستاران بيمارستان مدرس که اغلب آنها شب کار بودند، گفت: اين پرستاران به حذف ساعت

  استراحت شان در طول شب معترض شدند.

  بنا بهمين گزارش،محمد شريفی مقدم ضمن خبردادن از اعتراض پرستاران بيمارستان مدرس به حذف ساعت استراحت که توسط مديريت اين بيمارستان صورت گرفته است،

  اظهارداشت: با توجه به ابلاغيه سال گذشته وزير بهداشت به تمامی دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور برای پرداخت مابه التفاوت ساعت کار پرستاران، بيمارستان مدرس

  از ابتدای امسال از پرداخت اين مابه التفاوت به پرستاران خودداری کرده است.

  وی با اشاره به بيمارستان مدرس که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی است، افزود: مسئولين بيمارستان مدرس به پرستاران گفته اند که يا می بايست 3 ساعت از

  مابه التفاوت ساعت کار آنها کسر شود و يا اينکه ساعت استراحت پرستاران حذف شود.

  عضو شورای عالی نظام پرستاری با انتقاد از روند ناقص اجرای قانون ارتقای بهره وری در اغلب بيمارستانها، گفت: قرار بود اين قانون از اول فروردين سال 90 اجرايی

  شود اما در نهايت از اول مهر ماه سال گذشته از سوی وزير بهداشت ابلاغ شد.

  شريفی مقدم ادامه داد: با توجه به اينکه بيمارستانها نمی توانند کاهش ساعت کار داشته باشند قرار شد مابه التفاوت ساعت کار پرستاران محاسبه و به آنها پرداخت شود. ولی اين

  کار هم به صورت ناقص در حال اجراست.

  26 تیرماه 1391

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click