click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  بحران در ایران خودرو وارد برش تازه ای می شود: کمیته های مخفی اعتصاب آماده شوند

  در ادامه بحران در شرکت ايران خودرو، سياست فشار بر کارگران شرکت قالبهای که با تعديل نيرو در اين شرکت آغاز شده بود وارد فاز جديدی شد.

  بنا بر گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران در ادامه سياستهای ضد کارگری در شرکت قالبهای مديريت اين شرکت اقدام به قطع کليه مزايای نقدی و غير نقدی هزار کارگر اين مجتمع صنعتی کرده مقدار پايه حقوق کارگران اين شرکت در تير ماه سالجاری فقط 70 درصد آن را پرداخت کرده است.

  بنا بر اين گزارش، مديريت شرکت قالبهای صنعتی ايران خودرو برای جلو گيری از اعتراضات کارگری شفاف به کارگران در مورد وضعيت بحرانی اين کارخانه خودداری میکند.

  اين در حالی است که بنا بر گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، در ادامه بحران در شرکت مجموعه آن، شرکت مهر کام پارس نيز با سه هزار کارگر شاغل، فقط 300 هزار تومان از دستمزد سالجاری بصورت علی الحساب پرداخت کرده است.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click