click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  کارگران صنایع فلزی باند اصلی جاده قديم کرج به تهران را بستند

  امروز صدها کارگر معترض کارخانه های صنايع فلزی شماره يک و دو، باند اصلی جاده قديم کرج به تهران را بمدت دو ساعت بستند

  اتحاديه آزاد کارگران ايران: از ساعات اوليه صبح امروز حدود 600 کارگر کارخانه های صنايع فلزی شماره 1و 2 در اعتراض به عدم پرداخت کارفرما و سازمان حمايت از صنايع، از مقابل اين کارخانه ها در خيابان صنايع فلزی دست به راهپيمايی به سمت جاده قديم کرج (بزرگراه 30/11 دقيه بمدت دو ساعت باند اصلی اين بزرگراه به سمت تهران را بستند.

  بنا بر گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران، بدنبال اين اقدام اعتراضی از سوی کارگران صنايع فلزی، نيروهای انتظامی و امنيتی و تلاش کردند با تهديد و همچنين وعده رسيدگی به مشکلات کارگران، آنان را از ادامه اعتراض و بستن جاده باز دارند اما کارگران با اصرار 30 يگانی از موتورسوران گارد ويژه با تجهيزات کامل در محل تجمع کارگران / اعتراض خود ادامه دادند. بدنبال اين وضعيت حدود ساعت 10

  30 با شعار / سوی کارگران معترض مواجه شدند. در ادامه اين کشمکش و احتمال تعرض گسترده اين نيروها، کارگران بناچار حدود ساعت 11

  خود پايان داده و عازم کارخانه شدند. اما عليرغم عزيمت کارگران به محل کارشان، موتور سواران گارد ويژه با چرخيدن حول کارخانه و مانور عليه کارگرانی که تنها جرم شان اعتراض به عدم پرداخت دستمزدهايشان بود ادامه دادند.

  کارگران کارخانه های صنايع فلزی شماره 1 و 2، امروز در حالی دست به بستن باند اصلی جاده قديم کرج زدند که بر اساس توافق نامه ای درصد دستمزدهای معوقه آنان از 18 تا 22 مرداد ماه جاری پرداخت شود اما با فرارسيدن امروز 23 مرداد، هيچ خبری از عمل به توافق صورت تاريخ 16 مرداد ماه جاری طی جلسه ای در استانداری تهران با حضور مقامات بالای استانداری، وزارت اطلاعات، وزارت کار، دادگستری تهران، فعلی و همچنين نمايندگان کارگران حاصل شده و به امضای همه شرکت کنندگان در اين جلسه رسيده بود.

  کارگران کارخانه های صنايع فلزی شماره 1و 2 از چندين سال پيش با عدم پرداخت دستمزدهای خود مواجه هستند. اين کارگران بويژه از مرداد های مسئولين استانداری تهران، وزارت کار، سازمان حمايت از صنايع و کارفرما مواجه شده اند و در اين مدت به دليل عدم پرداخت دستمزد هايشان شديد اقتصادی و فقر و فلاکت مواجه بوده اند. آخرين اعتراض اين کارگران، تجمع آنان در مقابل وزارت صنايع در 28 فروردين ماه سالجاری بود و سپس مديريتی مشتمل از کارفرما و نمايندگان سازمان حمايت از صنايع بر اين دو کارخانه شد.

  کارگران صنايع فلزی شماره 2 به استثنای حقوق خرداد ماه سال جاری و صد هزار تومان علی الحساب از دی ماه سال گذشته تاکنون هيچ حقوقی فلزی شماره 1 نيز از اول سال به استثنای حقوق خردادماه سالجاری تاکنون دستمزدی دريافت نکرده اند و ناهارشان نيز از اول خرداد ماه قطع صنايع فلزی شماره 1 در اقدامی عوامفريبانه و با وعده بازنشسته کردن حدود 150 نفر از کارگران با سابقه بالای 25 سال، آنان را از اول تيرماه بازنشستگی اين کارگران نيست.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران - 23 مرداد ماه 1391__

  اتحاديه آزاد کارگران ايران: کارگران کارخانه های صنايع فلزی شماره 1 و 2 بدنبال اقدام اعتراضی ديروز خود از ساعت 10

  ساختمان اصلی وزارت صنايع و معادن زده اند. تا لحظه دريافت اين خبر (ساعت 13 ) هيچيک از مسئولين اين وزارتخانه در ميان کارگران حاضر فواصل معينی اقدام به دادن شعارهايی از قبيل صنايع فلزی آباد بايد گردد- معاون صنايع اعدام بايد گردد و ....ميکنند.

  بنا بر گزارشهای رسيده به اتحاديه آزاد کارگران ايران بدنبال اين تجمع اعتراضی و سر دادن شعار از سوی کارگران، نيروهای انتظامی و امنيتی شعاع چند کيلومتری ساختمان وزارت صنايع و معادن مستقر شده اند و کارگران معترض عملا در محاصره شديد اين نيروها قرار گرفته اند.

  خبر تکميلی اين اعتراض متعاقبا به اطلاع عموم خواهد رسيد.

  اتحاديه آزاد کارگران ايران 24 مرداد ماه 1391

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click