click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  کارگران خيابان اصلی شهر را بستند.

  کارگران معترض نساجی مازندران خيابان اصلی قائم شهر را بستند

  کارگران نساجی مازندران صبح امروز پس ازراهپيمايی و تجمع مقابل فرمانداری قائمشهر

  وقتی با عدم پاسخگويی شفاف فرماندار مواجه شدند با نشستن مقابل فرمانداری خيابان اصلی

  شهر را بستند.

  به گزارش 21 مردادايلنا، صبح امروز کارگران نساجی مازندران پس از تجمع مقابل

  فرمانداری قائمشهر وقتی با عدم پاسخگويی شفاف فرماندار مواجه شدند با نشستن بر روی

  زمين ومقابل فرمانداری خيابان اصلی شهر را بستند وخواستار حضور مسئولين وپاسخ شفاف

  آنها شدند.

  بنا بهمين گزارش، تعدادی از کارگران معترض نساجی مازندران اظهارداشتند: طبق آخرين

  توافقی که بين نماينده سرمايه گذار، نماينده دولت در استان و قائمشهر انجام پذيرفت کارفرما

  متعهد شده بود تا قبل از ماه مبارک رمضان سه ماه از معوقات مارا پرداخت نمايد.

  همچنين قرار بود 150 نفر از کارگران سرگردان اين کارخانه بازنشست شوند ولی عليرغم

  تعهد نماينده سرمايه گذار ونماينده دولت که بصورت کتبی در اسناد فرمانداری قائمشهر موجود

  است سرمايه گذار تا اين لحظه به تعهد خود عمل نكرده است.

  جمعی ديگر از کارگران معترض اظهار داشتند: بازنشستگی کارگران تنها نيازمند دو ميليارد

  تومان است و سرمايه گذار با توجه به تعهد وقولی که به مسئولان استان داده است نسبت به

  اين بخش هم بی تفاوت است و سازمان تامين اجتماعی هم نسبت به تعهدات خود عمل نمیکند.

  برپايه اين گزارش، فرماندار قائمشهر هفته گذشته اعلام کرده بود اگر سرمايه گذار به

  تعهدات خود عمل ننمايد مالکيت نساجی مازندران از وی خلع خواهد شد.

  گزارش 21 مردادايلنا

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click