click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد

  پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد

  قطعنامه ی تشکل های کارگری مستقل

  کارگران آزادی و زندگی انسانی می خواهند

  - قطعنامه مشترک به مناسبت روز جهانی کارگر - اول ماه مه ٢٠١١

  ١١ ارديبهشت ١٣٩٠

  اول ماه مه روز جهانی کارگر، روز اتحاد و اعتراض جهانی کارگران به ستم و نابرابری نظام سرمايه داری است. اين روز ياد

  آور مبارزات کارگران جهان برای دستيابی به حقوق انسانی شان است. کارگران ايران همراه با کارگران جهان اين روز را

  گرامی ميدارند و هر ساله در اعتراض به شرايط غير انسانی خود در اين روز گرد هم آمده و به هر طريق برای بدست آوردن

  حقوق حقه خود فرياد بر می آورند.

  شور و شعف و رزمندگی کارگران در روز اول ماه مه و اعتراض آزادانه ميليونی آنان به شرايط زندگی شان در اکثر نقاط دنيا

  در حالی جهان را به لرزه مياورد که کارگران ايران علاوه بر محروميت از حقوق اجتماعی خود از قبيل بر پائی تشکل و

  اعتراضات خيابانی، هر روزه و هر لحظه در معرض شديدترين تهاجمات به زندگی و معيشت خود قرار دارند. هر گونه

  اعتراض و حق خواهی کارگران با بازداشت و زندان پاسخ ميگيرد، با طرح موسوم به هدفمند کردن يارانه ها که سرمايه داری

  حاکم با پشتيبانی نهادهای بين المللی سرمايه داری اجرای آن را آغاز کرده است در حال تباه کردن بيش از پيش زندگی و معيشت

  ميليونها خانواده کارگری هستند و کسی حق اظهار نظر آزادانه در اين باره را ندارد، با افزايش سرسام آور قيمتهای انرژی و

  تعطيلی کارخانه ها هر روزه صد ها و هزاران کارگر به صف ميليونی بيکاران رانده ميشوند و در همين حال بيمه بيکاری را

  بيش از پيش به ضرر کارگران تغيير ميدهند، اقدام به اخذ فرانشيز در بيمارستانها و مراکز درمانی تامين اجتماعی از کارگران

  ميکنند و معيارهای ديگری برای حقوق بازنشستگی می تراشند، بيمه کارگران ساختمانی را در هزارتوی راهروهای اداری ابتر

  ميکنند و در حالی که اقدام به افزايش سرسام آور قيمتهای کالاهای اساسی کرده اند حداقل دستمزد کارگران را بطور توهين آميزی

  ٩ درصد افزايش ميدهند.

  از نظر ما همه اينها برای ميليونها خانواده کارگری مستاصل از تامين حداقل معيشت در شرايط کنونی، معنائی جز درماندگی

  بيشتر برای گذران زندگی و تحميل فقر و فلاکتی روز افزون بر آنها ندارد. اما ما کارگران نظاره گر مرگ تدريجی خود و

  همسر و فرزندانمان نخواهيم شد، ما تعرض هر روزه به زندگی و معيشت خود را بر نخواهيم تافت و متحد و يکپارچه در مقابل

  فقر و فلاکت و بی حقوقی اجتماعی تحميل شده بر خود ايستادگی خواهيم کرد. در اين راستا ما کارگران ايران با ابراز انزجار از

  وضعيت موجود، همگان را در تمامی نقاط کشور به طرح متحدانه و سراسری خواستها و مطالبات شان فرا ميخوانيم و در شرايط

  حاضر خواهان تحقق بی درنگ مطالبات زير هستيم:

  ١- آزادی بی قيد و شرط برپايی تشکل های مستقل کارگری، اعتصاب، اعتراض، راهپيمائی، آزادی احزاب، تجمع و آزادی بيان

  و مطبوعات حق مسلم ما است و اين خواسته ها بايد ضمن برچيده شدن کليه نهادهای دست ساز دولتی از محيطهای کار و زندگی،

  به عنوان حقوق خدشه ناپذير اجتماعی کارگران و عموم مردم ايران به رسميت شناخته شوند.

  ٢- ما جامعه ای را که اقليتی صاحب ثروت وسرمايه های کلان باشند و اکثريتی هم نان شب نداشته باشند بر نخواهيم تافت. از

  نظر ما افزايش ٩ درصدی دستمزدها بويژه با توجه به اجرای طرح قطع يارانه ها و افزايش سرسام آور هزينه های زندگی

  اهانت به منزلت انسانی و حق حيات کارگران است. ما تعيين چنين سطح دستمزدی را تحميل بيش از پيش فقر و فلاکت مطلق بر

  ميليونها خانواده کارگری ميدانيم و با رد شيوه کنونی تعيين دستمزدها مصرانه خواهان توقف اجرای طرح قطع يارانه ها و تعيين

  دستمزدها توسط نماينده های واقعی کارگران بر اساس بالاترين استانداردهای زندگی بشر امروز هستيم.

  ٣- ما خواهان محو قراردادهای موقت و سفيد امضاء، بر چيده شدن شرکتهای پيمانکاری و انعقاد قرارداد مستقيم و دسته جمعی،

  تامين امنيت شغلی کارگران و رعايت بالاترين استاندارد های بهداشت و ايمنی در محيطهای کار و زندگی هستيم

  ۴- دستمزدهای معوقه کارگران بايد فورا و بی هيچ عذر و بهانه ای پرداخت شود و عدم پرداخت آن بايستی به مثابه يک جرم قابل

  تعقيب قضائی تلقی گردد و خسارت ناشی از آن به کارگران پرداخت شود

  ۵- اخراج و بيکار سازی کارگران به هر بهانه ای بايد متوقف گردد و تمامی کسانی که بيکار شده و يا به سن اشتغال رسيده اند

  بايد تا زمان اشتغال به کار از بيمه بيکاری متناسب با يک زندگی انسانی برخوردار شوند

  ۶- به رغم اينکه سازمان تامين اجتماعی با دسترنج و پول کارگران به يکی از نهادهای دارای ثروت نجومی در ايران تبديل شده

  است اما اين سازمان با قرار گرفتن در چرخه سود و سودآوری سرمايه تنها به فکر کاهش خدمات درمانی و دريافت فرانشيز از

  کارگران بيمار است. ما بيمه های تامين اجتماعی را حق مسلم تمامی آحاد جامعه ميدانيم و خواهان اداره اين نهاد بدست نماينده

  های منتخب کارگران در سراسر کشور هستيم.

  ٧- ما ضمن محکوم کردن هر گونه تعرض به اعتراضات کارگری و مردمی، خواهان لغو مجازات اعدام و آزادی فوری و بی

  قيد و شرط کليه کارگران زندانی و ديگر جنبش های اجتماعی از زندان و توقف فوری پيگرد های قضايی عليه آنان و بر چيده

  شدن فضای امنيتی موجود هستيم

  ٨- ما خواهان لغو کليه قوانين تبعيض آميز نسبت به زنان و تضمين برابری کامل و بی قيد و شرط حقوق زنان و مردان در تمامی

  عرصه های زندگی اجتماعی، اقتصادی، سياسی، فرهنگی و خانوادگی هستيم

  ٩- ما خواهان برخورداری تمامی بازنشستگان از يک زندگی مرفه و بدون دغدغه اقتصادی و رفع هرگونه تبعيض در پرداخت

  مستمری بازنشستگان و بهره مندی آنان از تامين اجتماعی و خدمات درمانی هستيم

  ١٠ - کار کودکان بايد ملغی گردد. برخورداری کودکان و والدين آنها از تامين اجتماعی گسترده و کامل، امکانات آموزشی رفاهی

  و بهداشتی يکسان و رايگان جدا از موقعيت اقتصادی و اجتماعی خانوادگی شان، نوع جنسيت و وابستگی های ملی و نژادی و

  مذهبی می بايدبرسميت شناخته شود.

  ١١ - ما دگرگونی خواهی را حق مسلم تمامی انسانها در سرتاسر جهان ميدانيم و با حمايت قاطعانه از مبارزات و اعتراضات

  مردمی در تمامی کشورهای خاورميانه، هر گونه سرکوب اعتراضات مردمی و بند و بست دولتها برای سمت و سو دادن به

  تغييرات از بالای سر مردم و دست اندازی و دخالت از سوی آنها در سرنوشت مردم کشورهای خاورميانه را قويا محکوم ميکنيم

  ١٢ - ما بخشی از کارگران جهان هستيم و اخراج و تحميل هرگونه تبعيض بر کارگران مهاجر افغانی و ساير مليتها را به هر

  بهانه ای محکوم ميکنيم

  ١٣ - ما ضمن قدردانی از تمامی حمايت های بين المللی کارگری و مردمی از مبارزات کارگران در ايران و حمايت قاطعانه از

  اعتراضات و خواسته های کارگران در سراسر جهان خود را متحد آنان می دانيم و بيش از هر زمان ديگری بر همبستگی بين

  المللی کارگران برای رهايی از مشقات نظام سرمايه داری تاکيد می کنيم

  ١۴ - اول ماه مه بايد تعطيل رسمی اعلام گردد و در تقويم رسمی کشور گنجانده شود و هر گونه ممنوعيت و محدوديت برگزاری

  مراسم اين روز ملغی گردد

  زنده باد اول ماه مه

  زنده باد همبستگی بين المللی کارگران

  ١١ ارديبهشت ١٣٩٠ - ١ مه ٢٠١١

  سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

  اتحاديه آزاد کارگران ايران

  هيئت بازگشايی سنديکای کارگران نقاش و تزئينات ساختمان

  هيئت بازگشائی سنديکای فلز کار مکانيک

  کانون مدافعان حقوق کارگر

  کميته پيگيری ايجاد تشکل های کارگری

  کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click