click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  شورای کار به طبقه ی کارگر اعلام جنگ داده است. نمايندگان سرسپرده کارگری، نمايندگان کارفرمايان و کسان ديگر هستند

  شورای عالی کار افزايش حداقل دستمزد کارگری در سال ٩٢ را برابر با ۴٨۶ هزار و دويست تومان اعلام کرد که نسبت به سال گذشته تنها ٢۵ درصد و حدود ٩٧ هزار تومان افزايش يافته است.

  يک عضو شورای عالی کار با اعلام اين خبر به ايليا گفت: به موجب مصوبه اين شورا حداقل دستمزد ٣٨٩ هزار تومانی کنونی از ابتدای سال آينده ٢۵ درصد اضافه خواهد شد. براين اساس حداقل مزد کارگران با حدود ٩٧ هزار تومان افزايش به مبلغ ۴٨۶ هزار و ٢۵٠ تومان افزايش يافت. احمدی همچنين در خصوص مبنای افزايش ساير سطوح مزدی برای سال ٩٢ گفت: شورای عالی کار مبنای محاسبه ساير سطوح مزدی کارگران را مبلغ ١٩٨۵ تومان به علاوه ١٠ درصد تعيين کرد.

  ساعتی بعد از اعلام حداقل مزد در سال ٩٢ اتحاديه ی آزاد کارگران ايران با انتشار اطلاعيه ای اعلام کرد اين تصميم شورای عالی کار جنگ با طبقه ی کارگر است و فقر و گرسنگی غيرقابل تصوری را بر ميليونها خانواده کارگری تحميل خواهد کرد.

  متن اين اطلاعيه به شرح زير است:

  با افزايش بسيار ناچيز فقط ٢۵ درصدی حداقل مزد و ١٩٨۵ تومان بعلاوه ١٠ درصد افزايش ساير سطوح مزدی، تحميل فقر و گرسنگی فاجعه باری بر ميليونها خانواده کارگری در شورايعالی کار دولت جمهوری اسلامی رقم خورد.

  نماينده های سر سپرده کارگری، نماينده های کارفرمايان و کسان ديگری که در شورايعالی کار به عنوان نماينده های دولت با حقوق های چندين ميليون تومانی حاصل از غارت و چپاول ما کارگران بر کرسی های تعيين حق بقا و زندگی و معيشت ما تکيه کرده اند بايد بدانند چنين تصميمی يک اعلان جنگ با طبقه کارگر ايران است.

  اينان ميتوانند همچون سال های گذشته اميدوار باشند که در حال حاضر و با توجه به روزهای پايانی سال، اعتراضی عملی و تعيين کننده از سوی کارگران نسبت به ميزان حداقل مزد مصوب در شورايعالی کار صورت نخواهد گرفت اما آنان و کليه تصميم گيرندگان در مورد حداقل مزد کارگران غافل از اين اند که سال پيش رو متفاوت با هر سال ديگری خواهد بود و ميليون ها کارگر در سراسر کشور با تصميمی که در شورايعالی کار در مورد ميزان حداقل مزدشان اتخاذ شده است در اعتراضاتی گسترده به ميدان خواهند آمد و لحظه ای در دفاع از حق حيات خود درنگ نخواهند کرد

  اخبار روز -  ٢١ اسفند ١٣٩١

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click