click
click
click
click
click
click
click
click
click

click

 

 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 • click
 •  
 • click
 •  
 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

 • نفت در ونزوئلا
 • پاره اي از مطالبات مرحله اي
 • اشرافيت شيعه ي صفوي
 • انتقال دارايي هاي ملي به دزدان
 • اصل 44: در هر يکان، يک کميته ي کارکنان براي مصادره دارايي هاي دزديده شده
 • برنامه هاي گفتمان هاي مطالبه محور يا پاره اي از خواست هاي جنبش
 • براي تغييرات بنيادي در ايران از عزت الله سحابي
 • چرا اين همه دشمني ملاها با دانشگاه ها از دکتر محمد ملکي
 • جنگ کوسه ها در نظام ولايي، داده هاي تکانه دهنده از دزدان سرکويگر
 • در پشت کشتارها و سرکوب ها، کودتاچيان چه پول هايي به جيب مي زنند
 • چه دزداني پشت کشتارها پنهانند

 • فهرست يکم: نقش روحانيون در مفاسد اقتصادي
 • فهرست دوم: دزدان ولايي يا ميلياردرهاي ايران
 • فهرست سوم: سرکوبگران يا مافياي اقتصادي
 • فهرست چهارم: مافياي مالي و نظامي کجا هستند
 • فهرست پنجم: چه دزداني از پدافندهاي بابکي مي ترسند
 • فهرست ششم: شماري از ملاهاي ميلياردر
 • فهرست هفتم: باندهاي مالي و سرکوبگر
 • از جنبش هاي جهاني بياموزيم

 • مصادره ها در ونزوئلا
 • آموزه هايي از جنبش خشم در يونان
 • خواسته هاي کمپ ميدان خورسيد در اسپانيا، تغيير انتخاباتي و مبارزه با کليسا
 • واکنشي هشيارانه، طرح ساختن ويترين از مصر رد شد
 • براي دوستي و آشتي در جهان

  داده هايي از کمپين

   

   

   click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعتصاب کارگران ميدان نفتی ايلام

  جنبش کارگری در مناطق نفتی-گازی را توان دهیم

  کارگران ميدان نفتی آزر ايلام واقع در شهرستان مهران در قالب شرکتهای: سروک وشرکت توسعه ٩۶ دست به اعتصاب زده اند. اين کارگران که ابتدا حدود ١۵٠ نفر بودند برای دريافت حقوق معوقه سه /۴/ آب وگاز، از تاريخ ١ ماه اول سال جاری بعلاوه عيدی دست به اعتصاب زدند. که رفته رفته کارکنان دفاتر فنی ومهندسی نيز حدودا ١٠٠ نفر به اين اعتصاب پيوستند. وبه تهديدات روسای شرکت، رحيم پور وبابک شمشيری اعتنايی نکرده وخواستار حقوقهای معوقه خود شدند. در همان روزهای اول کارکنان دفاتر فنی ومهندسی با وعده پرداخت حقوق آنها در روز دوازدهم ماه جاری به سر کار خود برگشته و از گرمای شديد ۵۶ درجه به دفاتر خود وزير کولر های گازی پناه بردند. اين در حالی بود که همه کارگران وفنی کاران همچنان در درمای شديد وسوزان بدون هيچ سايه سرپناهی وبه علت وعده های دروغ ساير اعتصابها، همچنان به اعتصاب خود ادامه دادند. در ادامه اعتصاب ودر تاريخ تعيين شده دوازدهم تيرماه جاری توسط شرکت کارفرما( سروک) وروسای شرکت، کارگاه را به حالت تعليق در آورده وبه خاطر تجمع نکردن کارگران در داخل کارگاه ومحوطه کار، اعلام داشتند که برای چند روز ساعت ٧ صبح کارگران بعد از کارت زدن واعلام حضور به خوابگاه وخانه های خود برگردند. اينها در حالی بود که از قبل صحبت از تعطيلی کارگاه و تعديل کارگران وواگذاری کار به پيمانکاران در ميان بود. وحتی قسمتهايی از جمله : پايپينگ، سويل، وقسمتهايی از کار برق را به بخش پيمانکاری واگذار کرده بودند. وبا اين کار عملا تمامی کارگران بومی را بيکار ميکردند، بدونه ٩۶ اعتصاب سنگين تر از روزهای قبل در جريان بود تا جايی که کارگران اعتصابی ، برق اصلی /١۴/ هيچ منبع درامدی..... ۴ دفاتر شرکت توسعه آب وگاز وشرکت کارفرما : سروک را قطع کردند. تا اينکه بقيه نيروهای دفاتر فنی مهندسی نيز برای بار دوم به اعتصاب پيوستند. تعداد اعتصاب کنندها حدودا به ٣۵٠ تا ۴٠٠ نفر رسيدند. از طرف شرکت کارفرما اقداماتی برای وصل کردن برق شرکت صورت گرفت که با جلو گيری وممانعت کارگران روبرو شد. در ادامه اعتصاب کارگران همچنين درب شرکتهای ذکر شده را بستند واجازه تردد هيچ يک از ماشين های اين شرکت ها را ندادند. به دنبال اين حرکت کارگاه از طرف روسای شرکت تعطيل اعلام شد، درپی ادامه اعتراض واعتصاب کارگران در روز پانزدهم يکی از سهامداران شرکت توسعه آب وگاز به اسم خانم شريفی از تهران به اين منطقه آمد و برای فرستادن کارگران به سر کارهايشان اعلام کرد، تا پايان هفته حقوق معوقه سال جاری را برای همه کارگران پرداخت خواهند کرد. وتا روز شنبه همه کسانی که عيدی خود را دريافت نکرده اند، عيدی به انها پرداخت خواهد شد. همچنين اعلام داشته اند که از روز شنبه تقريبا کارگاه تعطيل خواهد شد. وغير از تعداد اندکی بالغ بر ۵٠ تا ۶٠ نفر از کارگران باقی خواهند ماند. اين مقام اعلام کرد، اگر هر کسی کار ميخواهد بايد فوری سر کار خود باز گردد..! اما همچنان تعداد زيادی از کارگران مقاومت کرده و اعلام کردند در صورت باز گشت به کار معلوم نيست کی حقوق انها پرداخت ٩۶ شنبه اعتصاب ادامه دارد وتقريبا تعداد ١۵٠ نفر از کارگران که هنوز عيدی انها پرداخت نشده بود، پس /۴/ خواهد شد...... ١٧ از پرداخت عيدی، تصفيه داده شده اند

  اتحاديه آزاد کارگران ايران

  تیرماه نود و شش

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click