click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  به ياد کشتار خاتون آباد و یورش به کارگران از زمين و هوا و توسط هلی کوپتر با گلوله: برای یورش های احتمالی تدارک بینیم

  اين اقدام پس از بی جواب ماندن اعتراض و تحصن چند روزه آنها توسط صاحبان معدن و مقام های اداری، انجام گرفت. پس از اين حرکت بود که مامورين امنيتی و انتظامی از زمين و هوا و توسط هلی کوپتر، کارگران را مورد اصابت گلوله قرار دادند. پس از جان باختن يکی از کارگران، آنها به سمت شهر بابک حرکت می کنند، اما در آنجا نيز مورد حمله مسلحانه قرار می گيرند و چهار نفر به نام های رياحی، جاويدی، مومنی، واحدی و دانش آموزی به نام پورامينی جان خود را از دست می دهد و تعداد زيادی ديگر زخمی می شوند.

  کشتار کارگران خاتون آباد در بهمن سال 82 که فقط برای حق کار و امنيت شغلی تجمع نمودند را بايد يکی از فجايع حاکميت سرمايه داری در ايران دانست؛ کشتاری که هيچ گاه عاملان و آمران آن معرفی و مجازات نشدند. اما در سال های بعد سرکوب اعتراض های کارگری متوقف نشد و هم چنان به شکلی گسترده، ادامه يافت. هجوم گسترده و حمله به کارگرانی که اقدام به بازگشايی سنديکای واحد تهران و نيشکر هفت تپه نمودند؛ ضرب و شتم و بازداشت و زندانی کردن فعالين کارگری و شرکت کننده گان در مراسم های اول ماه شهرهايی مانند تهران، سنندج و سقز؛ سرکوب اعتصاب ها و

  تجمع های مختلف کارگران در اعتراض به بی حقوقی ها، از نمونه های بارز سرکوب در دهه 80 بود. اين در حالی است که شرايط سخت معيشتی و دستمزدهای زير خط فقر و مرگ در معادن و ديگر مراکز کارگری به بخشی از واقعيت های زندگی کارگران و خانواده های شان تبديل شده است.

  ما اعضای کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری ياد و خاطره کارگران خاتون آباد که در چهارم بهمن سال 82 در شهر بابک جان باختند را گرامی می داريم. بدون شک کارگران بايد بدانند که برای جلوگيری از چنين فجايعی و به دست آوردن خواسته و مطالبات خود و داشتن زندگی شايسته و امروزی نياز به اتحاد و همبستگی و ايجاد تشکل های خود دارند. تشکل هايی که بتواند با اتکا به اراده و خواست کارگران ايجاد شده و بتواند به نيروی خود آنها، از مطالبات شان آنها دفاع کند.

  گرامی باد ياد کارگران جان باخته خاتون آباد

  زنده باد اتحاد و همبستگی کارگری

  کميته هماهنگی برای کمک به ايجاد تشکل های کارگری

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click