click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  اعلام موجودیت جنبش آزادی خواهان صنعت نفت و وظایف هسته های رزمنده در آن

  زندگی بهتر حق کارگر است. با توجه به سياست های سرکوبگرانه رژيم جمهوری اسلامی و نبود امکانات فعاليت علنی تمامی کارگران و کارمندان، ما کارکنان صنعت نفت ايران را به تشکيل هسته های خود جوش در سرتاسر شرکت ملی نفت ايران فرا می خوانيم و بر اين باور هستيم که بدون تشکيل اين هسته ها توسط خود کارکنان صنعت نفت، امکان پيشبرد خواسته های آنان وجود نخواهد داشت. نقش اين جنبش، ايجاد وحدت و همبستگی ميان کليه کارکنان صنعت نفت ايران می باشد. در اين راه دستتان را به گرمی فشاريم

  هموطن، دستاورد سی و چهار سال حاکميت سياه و ننگين جمهوری اسلامی بر سرزمين ايران، به معنای سی و چهار سال بازداشت، زندانی کردن، شکنجه و کشتار کنشگران سياسی، عقيدتی، مدنی، کارگری، و چپاول ثروت های ملی؛ افزايش مداوم شکاف طبقاتی و گسترش روز افزون فقر و فحشا در ميان جامعه ايران بوده است.

  شرکت ملی نفت ايران، به عنوان يکی از بزرگترين مجموعه های تخصصی نيروی انسانی ماهر در ايران، در طول اين سی و چهار سال همواره شاهد کوشش های پيوسته ی کارگران و کارمندان شاغل در آن سازمان معظم برای احقاق حقوق حقه خويش و بهبود شرايط کاری بوده است. اين در حالی است که اکثريت قريب به اتفاق کارکنان صنعت نفت ايران و خانواده هايشان در شرايط آب و هوايی و اقليمی سخت و طاقت فرسايی مشغول به کار و زندگی

  هستند.

  شوربختانه سياست های سرکوبگرانه رژيم مستبد جمهوری اسلامی در اين سی و چهار سال، هيچگاه مجالی برای مطرح شدن خواست های بحق کارکنان زحمتکش صنعت نفت نداده است وکارکنان صنعت نفت ايران از داشتن هر گونه سنديکا و تشکل کارگری و صنفی برای دفاع از حقوق و پيگيری مطالبات به حق خود محروم هستند.

  شرايط کاری دشوار کارگران صنعت نفت ايران از يک سو، و از سويی ديگر تحريم های بين المللی و بحران های روزافزونی که گريبان اقتصاد ايران را گرفته است، فشارهای مضاعف و کمر شکنی را بر قشر کارگر وارد آورده و آينده ای مبهم را پيش روی کارکنان زحمتکش صنعت نفت ايران قرار داده است.

  ما جمعی از کارکنان صنعت نفت ايران، بر آن شديم تا برای دفاع از حقوق کارکنان زحمتکش جنبش آزادی خواهان صنعت نفت ايران و انسجام بخشيدن به صفوف پراکنده آنان، تشکيل را اعلام نماييم. صنعت نفت ايران آرمان جنبش ما

   پشتيبانی ازاعلاميه جهانی حقوق بشر (مصوبه ١٠ دسامبر ١٩۴٨ ) و کنوانسيون ها و ميثاق های آن و پاسداری از استقلال ملی و ايران   حفظ تماميت ارضی و يکپارچگی کشور عزيزمان همبستگی ملی ايرانيان

  ما در عين خواست تضمين آزادی برای همه اديان و باورها، خواهان جدايی کامل دين از حکومت هستيم

   ما خواهان آزادی تمامی زندانيان کارگری، سياسی، مذهبی و عقيدتی هستيم

   ما خواهان جلوگيری از به تاراج رفتن منابع و ذخاير ملی ايران هستيم

  آزادی انديشه و بيان، آزادی مطبوعات و رسانه ها در سراسر ايران و آزادی تشکيل احزاب و اتحاديه های صنفی کارگران وصنعتگران مستقل و همچنين به رسميت شناختن سنديکای کارگری مستقل را پيش نياز رسيدن به آزادی و دموکراسی پايدار می دانيم را بخشی از حقوق حقه کارگران و کارمندان صنعت نفت ايران می دانيم. اعتصاب   ما درشرايطی که برای بسياری از کارگران، اعتصاب تنها سلاح اعتراض در برابر شرايط  کمرشکن امروز ايران است؛ اين حق مسلم کارگران و کارمندان صنعت نفت ايران است که دست به اعتصاب و اعلام همبستگی برای احقاق حقوق خويش بزنند.

   ما تمامی کارگران را يکسان و برابرمی دانيم و بر اين باور هستيم که تبعيض های پيدا و پنهان موجود ميان کارگران رسمی و قرارداد مستقيم شرکت های پيمانکاری را نه کارگران، بلکه سياست های تبعيض آميز رژيم جمهوری اسلامی به وجود آورده. سياست های تبعيض آميزی که در جهت ايجاد تفرقه و تشنج در صفوف قشر زحمتکش کارگر ايجاد شده است.

  ما خواهان ايجاد داوطلبانه صندوق همياری کارگران به منظور جمع آوری و رساندن کمک مالی به کارگران اخراجی و خانواده های کارگران زندانی هستيم که به سبب مبارزه برای همبستگی کارگران و احقاق حقوق حقه آنها از کار اخراج يا راهی زندان شده اند.

  با توجه به سياست های سرکوبگرانه رژيم جمهوری اسلامی و نبود امکانات فعاليت علنی تمامی کارگران و کارمندان، ما کارکنان صنعت نفت ايران را به تشکيل هسته های خود جوش در سرتاسر شرکت ملی نفت ايران فرا می خوانيم و بر اين باور هستيم که بدون تشکيل اين هسته ها توسط خود کارکنان صنعت نفت، امکان پيشبرد خواسته های آنان وجود نخواهد داشت.

  نقش اين جنبش، ايجاد وحدت و همبستگی ميان کليه کارکنان صنعت نفت ايران می باشد. در اين راه دستتان را به گرمی فشاريم.

  به اميد آزادی و سربلندی ايران و ايرانی

  جنبش آزادی خواهان صنعت نفت ايران

  برگرفته از سایت جبهه ملی ایران-اروپا / اسفند 1391

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click