click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

   آل اسحاق سخنگوی بزرگ-بازرگانان دزد، تفسیر ولایی اصل ۴۴  قانون اساسی، گسترش فرهنگ دینی و تبعيت از رهبری مي خواهد

  آل اسحاق سخنگوی بزرگ-بازرگانان دزد، تفسیر ولایی اصل ۴۴ قانون اساسی، گسترش فرهنگ دینی و تبعيت از رهبری خواهد. رئيس اتاق بازرگانی تهران خواستار حضور مردم (بخوان دزدان ولایی) در اقتصاد، تفسیر ولایی اصل ۴۴  قانون اساسی (بخوان گسترش خودی سازی ها و بالاکشیدن همه سویه ی دارایی های ملی)، گسترش فرهنگ دینی (بخوان خرافه پراکنی) و تبعيت از رهبری (بخوان خلیفه گرایی) بیش از پیش شد!

  آل اسحاق سخنگوی بزرگ-بازرگانان دزد: رهنمودهای رهبری بايد فارغ از هرگونه شعار با انگيزه و نشاط دنبال شود و زمينه حضور مردم (بخوان دزدان ولایی) را در توزيع، مصرف و صادرات (تولید را به عمد حذف کرده ایم، چرا که پاره ی تن نظام یا تجار بزرگ، از دشمنان دیرینه ی تولید در کشورند) فراهم کرد. از لحاظ کسب و کار قوانين خوبی (برای دزدان ولایی) تصويب شده است

  آل اسحاق با بيان اينکه اين مشکلات قابل حل هستند، تأکيد کرد: مقام معظم رهبری هم اشاره داشتند که به کلانهای اقتصادی بی اعتنا بوديم و به اقدامات روزمره دچار شديم. آل اسحاق تأکيد کرد: دولت بايد در چارچوب اصول نظام و رهبری، برنامه پنجم توسعه کشور و اصل 44 (اصل 44 تغییر داده شده از سوی ولی فقیه) حرکت کرده و در برخی سياست های خود نظم و برنام هريزی صحيحی داشته باشد. رئيس اتاق بازرگانی تهران گفت: هم اکنون طرح مسکن مهر نيازمند 40 هزار ميليارد تومان اعتبار است تا به اتمام برسد اما دولت نبايد به تنهايی اتمام اين طرح را در دست بگيرد بلکه بايد به کمک بخش خصوصی و مردم اين کار صورت بگيرد. وی ادامه داد: در رابطه با خروجی نظام آموزشی نگرانیهايی وجود دارد که بايد در دولت آينده به آن توجه شده و براساس فرهنگ دينـــــــــــی و اعتقــــــــــادی همخوانی ايجاد شود.

  شرايط بين المللی امروز اقتصاد ايجاب میکند با جايگزينی يک سيستم کارا و کارآمد وابستگی به نفت را کاهش دهيم. (همانا واگذاری نفت به بخش خصوصی یا بازرگانان و صرافان بزرگ) و حضور مردم در اقتصاد و اصل 44 مورد توجه قرار گيرد

  آل اسحاق با بيان اينکه بايد در بحث اصل 44 قانون اساسی زمينه حضور واقعی مردم فراهم شود، اظهار داشت: در همين جريان بايد حضور مردم در اقتصاد با حداقل هزينه ها صورت گيرد. وی ادامه داد: از لحاظ کسب و کار قوانين خوبی تصويب شد اما در استفاده از آن با مشکلاتی مواجه هستيم و نمیتوانيم در اين روند از اين قوانين به خوبی استفاده کنيم.

  آل اسحاق بيان داشت: رهنمودهای رهبری بايد فارغ از هرگونه شعار با انگيزه و نشاط دنبال شود و زمينه حضور مردم را در توليد، توزيع، مصرف و صادرات فراهم کرد. رئيس اتاق بازرگانی تهران با بيان اينکه حضور حماسی مردم در اقتصاد بايد با جهت گيری همراه باشد، گفت: در صورت حضور مردم در صحنه های اقتصادی اشتغال و توليد شرايط بهتری را تجربه خواهيم کرد.

  وی افزود: انشاءالله در سال جديد مسئولان با تکيه بر آرمانهای انقلاب و استفاده از تجربه و ايجاد همدلی اميد را زنده کنند. آل اسحاق ادامه داد: تبعيت از رهبری و پشتيبانی مردم دو عنصر اصلی موفقيت مسئولان خواهد بود و بدون برنامه ريزی منسجم ميان ارکان نظام اين اهداف مهم محقق نخواهد شد.

  92/01/03 خبرگزاری فارس

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click