click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

   click

  شيرين عبادی، برنده ايرانی جايزه صلح نوبل، گفته است به

  در وخيم دليل سرکوب شديد معترضان و نيز وضعيت اقتصادی

  ايران، به زودی موج قيامهای مردمی که چند کشور عربی را

  فراگرفته است، ايران را نيز در برخواهد گرفت.

  به گزارش خبرگزاری رويترز، شيرين عبادی، برنده ايرانی جايزه

  صلح نوبل، روز چهارشنبه، ابراز اطمينان کرده است، به زودی

  اعتراضهای مردمی به سبک کشورهای عربی به ايران نيز خواهد

  رسيد.

  وی که در يک کنفرانس خبری در حاشيه نشست شورای حقوق بشر

  سازمان ملل متحد در ژنو با خبرنگاران سخن میگفت، با اشاره به

  معترضان در گسترده وضعيت اقتصادی مردم ايران و نيز سرکوب

  کوچکترين جرقه به انفجاری بزرگ : اين کشور اظهار داشته است

  . (در ايران) منجر خواهد شد

  پيشبينی اين که چه زمانی اين : خانم عبادی همچنين افزوده است

  اتفاق روی میدهد و چه چيزی منجر به آن میشود، بسيار دشوار

  است. اما من با اطمينان میگويم که به دليل وضعيت اقتصادی کنونی

  . در ايران وقوع آن زياد طول نمیکشد

  برنده ايران جايزه صلح نوبل در عين حال تصريح کرده است، فعالان حقوق بشر در ايران به دنبال آن بودهاند، تا هر

  جلوگيری حمام خون به سبک ليبی گونه تغييری در کشور به صورت مسالمتآميز صورت گرفته و از به راه افتادن

  شود.

  شيرين عبادی همچنين با اشاره به موج اعتراضها در کشورهای عربی که از جمله به کنارهگيری روسای جمهور تونس

  . اين سناريويی است که میتواند در ايران هم تکرار شود : و مصر منجر شده، اظهار داشته است

  ما تلاش میکنيم، از اين بابت اطمينان حاصل کنيم که هر آنچه که در ايران روی خواهد داد، : وی تاکيد کرده است

  . بدون خونريزی باشد. ما نمیخواهيم، ايران به ليبی ديگری تبديل شود. ما جنگ خيابانی و جنگ قومی نمیخواهيم

  اين در حالی است که براساس گزارشهای رسيده از ايران روز سهشنبه نيز در ادامه سرکوب معترضان توسط نيروهای

  امنيتی جمهوری اسلامی، نيروهای امنيتی در تهران با شليک گلولههای گاز اشکآور به شماری از تظاهرکنندگان ضد

  حکومتی حمله کردند.

  همچنين مقامهای جمهوری اسلامی از چند هفته پيش ارتباط ميان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو تن از رهبران

  مخالفان و همسرانشان را با مردم و هوادارانشان قطع کردهاند و برخی گزارشها از بازداشت و يا حبس خانگی آنها

  حکايت دارد.

  ايجاد محدوديت برای رهبران مخالفان در ايران به ويژه پس از فراخوان آنها برای برگزاری تظاهراتی در روز ٢۵

  بهمن در حمايت از مردم مصر و تونس صورت گرفته است.

  در جريان تظاهرات روز ٢۵ بهمن و نيز تظاهراتی که در روز اول اسفند در تهران و چند شهر بزرگ ايران صورت

  . مبارک، بنعلی، نوبت سيدعلی : گرفته بود، تظاهرکنندگان از جمله شعار میدادند

  از سوی ديگر خانم شيرين عبادی که اندکی پيش از انتخابات رياست جمهوری سال گذشته خورشيدی و آغاز اعتراضها

  نسبت به نتايج اعلام شده برای آن از کشور خارج شده و در اين مدت تلاشهای خود را به ويژه روی جلب توجه

  دولتهای خارجی به وضعيت حقوق بشر در ايران متمرکز کرده است، از کشورهای عضو اتحاديه اروپا خواسته است،

  حساب و دارايیهای ٨٠ تن از مقامهای ايرانی را مسدود کرده و از سفر آنها به اروپا جلوگيری کنند.

  به گفته وی اين ٨٠ نفر، که فدراسيون بينالمللی حقوق بشر در نامهای به کاترين اشتون، مسئول سياسی خارجی اتحاديه

  اروپا و ساير مقامهای اروپايی، اسامی آنها را بر شمرده است، از جمله مسئول سياست سرکوب معترضان در ايران و

  نقض گسترده حقوق بشر در اين کشور هستند.

  اتحاديه اروپا نبايد به اين افراد اجازه ورود به اروپا را داده و بايد دارايیهای آنها : شيرين عبادی در اين باره گفته است

  . را که از طريق فساد انباشته شده، مسدود کند

  اين فعال ايرانی حقوق بشر در عين حال گفته است، از رويکرد برخی کشورهای اروپايی از جمله آلمان و اتريش در

  قبال ايران دلسرد شده است که اعلام کردهاند، چنانچه جمهوری اسلامی در برنامه هستهای خود کوتاه بيايد، احتمال کاسته

  شدن از سطح تحريمها وجود دارد.

  آيا اين بدان معنا است که اگر توافقی درباره مساله : خانم عبادی در اين باره خطاب به دولتهای اروپايی گفته است

  ؟ هستهای صورت گيرد، شما حقوق بشر را فراموش خواهيد کرد

  . پيام من به دولتهای اروپايی اين است: به ديکتاتورها کمک نکيند : وی همچنين افزوده است

  برنده ايرانی جايزه صلح نوبل همچنين اقدام کشورهای غربی در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد به منظور تصويب

  قطعنامهای درباره وضعيت حقوق بشر در ايران و اعزام نماينده ويژهای به اين کشور حمايت کرده است.

  انتظار میرود، اين قطعنامه تا پيش از ٢۵ ماه مارس در شورای حقوق بشر که ۴٧ عضو دارد، ارايه شود.

  برگرفته از ايران امروز

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click