click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  فرار ماموران وحشت زده ی ارشاد

  روز يکشنبه ١٢ تيرماه ٩٠ صحنه ای ديگر از وحشيگری رژيم از يک سو و ترس و وحشت انها از اتحاد و همبستگی مردم به نمايش گذاشته شد.

  حدود ساعت ۶ عصر امروز در ميدان وليعصر تهران مقابل سينما قدس ماموران گشت ارشاد نيروی انتظامی که با يک خودروی

  ون و دو دستگاه الگانس در اين محل مستقر بودند به خانمی که همراه همسر و مادر و فرزندش در حال عبور بود ايراد گرفته و

  ابتدا ازوی خواستند برای اصلاح حجابش به داخل خودروی ون برود, اين در حالی بود که حجاب وی مشکل خاصی نداشت و فقط بخشی از موهايش بيرون بود؛ اما پس از اينکه وی به داخل خودرو رفت به مادر وی اعلام کردند که: شما برويد ما وی را بايد به مقرمان (خيابان وزرا) ببريم تا تنبيه شود!!

  مادر اين خانم که از نيرنگ ماموران عصبانی شده بود با فرياد به آنان می گفت که: چرا دروغ گفتيد...چرا دروغ گفتيد...

  ماموران با خشونت وی را از خودرو دور کردند. وی سپس به طرف خودرو رفته و اقدام به باز کردن درب خودرو نمود که با

  برخورد وحشيانه ماموران مواجه شد, بگونه ای که ماموران زن و مرد از پشت وی را گرفته و روی زمين انداختند و سپس روی اسفالت می کشيدند!!! که موجب شد وی از هوش برود!

  همسر خانم دستگير شده که از مشاهده اين صحنه عصبانی شده بود در حالی که فرياد می زد فرزند کوچکش منتظر مادرش است

  به سمت خودرو يورش برد تا همسرش را رها کند که اين بار با برخورد بسيار وحشيانه و غيرانسانی ماموران روبرو شد بگونه

  ای که ماموران چند نفری شروع به ضرب و شتم وحشيانه وی با لگد و باتون در وسط خيابان کردند!! يکی از ماموران که

  گروهبانی فربه بود بيشترين وحشيگری را از خود نشان می داد بگونه ای که سر اين مرد را چند بار به سقف الگانس کوبيد!!! و

  سپس اين مرد را به داخل الگانس انداختند.

  در اين حين مردم و عابرين که تجمع کرده بودند ابتدا با برخورد تند مامورين روبرو شدند که از انها می خواستند متفرق شوند. اما وقتی تعداد جمعيت بيشتر شد مردم بطور خودجوش اقدام به هو کردن جمعی ماموران نمودند و با فرياد ولش کن... ولش کن... قصد رها سازی افراد دستگير شده را داشتند.

  ماموران که ابتدا با نشان دادن باتون مردم را تهديد و از مردم می خواستند متفرق شوند وقتی با فريادها و هو کشيدن و شعارهای:

  مرگ بر ديکتاتور... و افزايش شمارمردم روبرو شدند بطرزی کاملا مشهود دچار وحشت و دستپاچگی شدند بگونه ای که مامور

  زن ناجا ازشدت ترس و وحشت به گريه افتاد!!

  در اين حين و در حاليکه مسير خط اتوبوس های بی آرتی با تجمع مردم بسته شده بود، مسافران چند دستگاه اتوبوس نيز پياده شده

  و به کمک مردم شتافتند. پس از شدت يافتن شعارها و هو کردن های جمعيت در حاليکه مردم به سمت خودروهای انها در حال

  حمله بودند، ماموران وحشتزده خود را در محاصره تعداد زيادی مردم خشمگين ديدند. در اين هنگام به دستور فرمانده شان با

  سرعت به داخل خودروها رفته و در حاليکه مردم با سنگ و مشت و لگد به خودروها انها حمله می کردند؛ اقدام به فرار از

  دست مردم خشمگين کردند.

  فرار ماموران وحشتزده از دست مردم بقدری شتابزده بود که در حين فرار علاوه بر اينکه تا زير گرفتن مردم پيش رفتند به يک

  خودروی پرايد نيز برخورد کردند که خساراتی ديد.

  مردم خشمگين که شاهد صحنه وحشيگيری ديگری از ماموران حکومت بودند تا حدود يک ربع پس از اين فرار ضمن اقدام به

  شعار دادن: مرگ بر طالبان. مرگ بر ديکتاتور . حجاب زوری نمی خوايم نمی خوايم. طالبان حيا کن مملکتو رها کن. در ميدان

  وليعصر همچنان تجمع کرده بودند و با تجمعات پراکنده در نقاط مختلف در مورد اين اقدام رذيلانه ماموران با يکديگر گفتگو می

  کردند.

  برگرفته از اخبار روز / يکشنبه ١٢ تير ١٣٩٠

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click