click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  تجمع اعتراضی دانشجويان علوم پزشکی در مقابل مجلس و وزارت

  جمعی از دانشجويان علوم پزشکی در رشته های داروسازی، دندانپزشکی و پزشکی، در دومين مجلس تجمع کردند.

  اين دانشجويان که به نتايج آزمون های جامع علوم پايه اسفند ماه سال گذشته معترض هستند، روز گذشته گرد هم آمده بودند.

  به گزارش دانشجونيوز، تجمع دانشجويان علوم پزشکی از شهرهای مختلف ايران در مقابل مجلس الزام کسب حداقل ۵٠ درصد نمره و هم چنين حذف ارفاق در نمرات به روال آزمون های قبل می باشد.

  دانشجويان رشته های علوم پزشکی بايد پس از دو سال و نيم تحصيل، در آزمون جامع دروس پايه نمره را کسب کنند.

  در آزمون های جامع قبلی، مسئولان با ارفاق و افزايش نمره تمامی دانشجويان، تسهيلاتی برای ادامه کردند که اکنون با لغو اين افزايش نمره، دانشجويان معترض هستند.

  آزمون های جامع در سه رشته دکتری حرفه ای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی در کليه دانشگاه نوبت شهريور و اسفند ماه برگزار می شود.

  بر اساس مصوبه شورای عالی برنامه ريزی دانشگاههای علوم پزشکی شرط قبولی در آزمون های ٩٠ به بعد، کسب حداقل ۵٠ درصد نمره آزمون است

  دانشجو نیوز، 16 فروردین 1391

   

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click