click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  سومين تجمع صنفی دانشجويان شهرکرد در ٦ ماه اخير

  دانشجويان دانشگاه شهرکرد در اعتراض به مشکلات صنفی تجمع نم

  به گزارش دانشجونيوز، در روزهای اخير مسئولين دانشگاه شهرکرد از دانشج

  بصورت رايگان بود، هزينه رفت و آمد دريافت می کنند.

  در پی اين اقدام روز گذشته صدها تن از دانشجويان از ساعت ١٢ ظهر در مقابل

  مسئولين حراست دانشگاه پيش از شروع تجمع با ايجاد فضای رعب و وحشت در

  داشتند که با حضور گسترده دانشجويان اين اقدام ناکام ماند.

  پس از تجمع دانشجويان، ماموران حراست (آقايان صفری، کيانپور و شريفی) ب

  دانشجويان کردند که اين عمل خود باعث برافروخته شدن بيشتر دانشجويان شد.

  پس از اين اقدام مسئولين حراست، آقای رادفر، معاون دانشجويی دانشگاه با حضو

  سوی آنان برای مذاکره و ختم تجمع شد که با مخالفت شديد دانشجويان مواجه گر

  ۵٠ و ١٠٠ تومانی، آقای رادفر به کمک مامورين حراست از محل تجمع متواری ش

  دانشجويان همچنين خواهان حضور آقای اسدی، رييس دانشگاه، در بين دانشجوي

  ساعاتی از برگزاری تجمع نيز تلفن های همراه دانشجويان در درون دانشگاه

   

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click