click
click
click
click
click
click
click
click
click

از افزوده ها

 • رزم نامه شماره پنج
 • رزم نامه شماره چهار
 • به سوي اعتصاب عمومي
 • تنش آفريني هاي تازه
 • براي کوبيدن بازاري ها
 • نود و نه درصدي ها به پيش
 • براي اشغال بيت رهبري
 • پيام بيستم
 • پيام نوزدهم
 • امپراتوري ملاها
 • پدافندهاي بابکي
 • تصاحب کارخانه ها
 • click

  در "کار سازمانی"، راهنمای ما "انجمن های مخفی و کوچـــــــــــــــــک و پراکنده و غیرقابل کنترل" انقلاب مشروطه هستند، متشکل از "بابکیان" بسیار قابل اعتماد. به گفته استاد سخن و خرد و داد، فردوسی: "هشیوار یاران گزین در نبرد". "انجمن های بابکی" که بجاست کار سازمانی "غیر زنجیره ای" را (با درس گیری از اشتباه های دهه ی چهل و پنجاه خورشیدی) با کار "توده ای"، بسیار حساب شده درهم آمیزند، در کوران نبرد و در آستانه ی پیروزی، "هشیارانه و گام به گام" به هم خواهند پیوست، و ایرانی آزاد و آباد و پرداد و توانمند را بنيان خواهند نهاد. پيش به سوي ايجاد انجمن هاي بابکي در همه ي يکان هاي اقتصادي و آموزشي، و تدارک اعتصاب عمومي! هشيار باشيم، نبايد گذاشت رويدادهايي چون ليبي و بحرين در ايران بازخواني شوند. تنش آفرينان در حال بازآفريدن رخدادهاي آغاز انقلاب در ايران و منطقه هستند. بايد هر چه زودتر به اين شب سياه پايان داد. در این راستا می توان از شیوه های سازمانی و مبارزاتی "تدافعی" در دیگر جنبش های رهایی بخش نیز، همانا به میدان آوردن "پدافندان" (در کنار "انجمن های بابکی") بهره گرفت: هم برای شناسایی و افشاگری و خنثی سازی "عوامل" ناآشکار و آشکار این "تنش آفرینان و دزدان" در کارخانه ها و آموزشگاه ها و اداره ها و محله ها و بازارها، و هم به منظور نشانه گرفتن برجسته ترین مراکز کلیدی، چون کانون های بازرگانی و مالی و تامین انرژی و حمل و نقل. همانگونه که "عمامه به سرهای ولایی" از ترسشان در خیابان ها آشکار نمی شوند، می توان این "عوامل" را در یکان های اقتصادی و آموزشی وادار به عقب نشینی کرد و خنثی نمود. این رویکردها در راستای تدارک "اعتصاب عمومی"، و از کار انداختن همزمان مهم ترین یکان های اقتصادی و کانون های آموزشی-اداری جریان خواهد داشت

  گردهمایی در برابر كانون وكلاي دادگستري

  كانون وكلاي دادگستري ايران اين روزها به مركز توجهات تبديل شده است. از يكسو هياتمديره جديدي بر صندليهاي

  اعضاي هياتمديره قبلي تكيه زده و با وجود برگزاري چندين جلسه، هنوز هياتمديره كانون وكلاي دادگستري مركز نتوانسته است رييس جديدي را كه از سوي قوه قضاييه تنظيم و به هيات لايحه جامع وكالت دادگستري معرفي و فعاليتهاي اجرايي دوره جديد خود را آغاز كند. از سوي ديگر دولت ارايه شده ميرود كه در مسير تصويب شدن قرار بگيرد. لايحهاي كه به باور اعضاي كانونها اگر تصويب شود استقلال كانون را براي هميشه خدشه دار خواهد كرد. اين در حالي است كه تجمعات معترضاني كه به آزمون مرحله دوم وكالت اعتراض دارند، در مقابل كانون وكلا نيز

  مزيد بر علت شده است. آزموني كه اگرچه در آذرماه برگزار شد اما به دليل تصميمي كه اعضاي هياتمديره سابق كانون مركز گرفتند، پيامدهاي آن تا به حال كه بيشتر از يكماه از سال جديد ميگذرد همچنان ادامهدار است. دو مرحلهاي شدن آزمون وكالت تصميمي بود كه حتي اتمام دوره اعضايي كه آن را اجرايي كردند نيز نتوانست از چالشهاي پيشآمده براي اين كانون مدني بكاهد. چنانچه روز گذشته كانون وكلاي مركز باز هم شاهد تجمع بيش از صد نفر از معترضاني بود كه در مرحله تستي آزمون حائز رتبه قبولي شده بودند اما در مرحله تشريحي يا نمره قبولي را كسب نكردهاند يا اينكه رتبه آزمون تشريحي آنها، پايينتر از رتبه آزمون تستيشان بوده است

  برگرفته از شرق / سوم اردیبهشت

  >>Twitter

  >>

   click

  >>

   click